WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості - Реферат

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості - Реферат

читання учнів.
Процес оволодіння студентами способами виконання методичних дій сприятиме розвитку їх творчих здібностей за умови, якщо вони частіше потраплятимуть у ситуації, що вимагають активного застосування методичних знань, обґрунтування логіки пошуку шляхів виходу з цих ситуацій. Така професійно-методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи дозволить сформувати готовність до творчої методичної діяльності на різних етапах дидактичного циклу: в моделюванні навчального процесу, його реалізації, аналізі, дослідженні та постійному вдосконаленні.
Як слушно зазначаютьнауковці (Н.Світловська, М.Соловейчик та ін.), сьогодні потрібна нова технологія методико-філологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Суть її, вважають вони, полягає у навчанні студентів розв'язувати спеціально сконструйовані методичні задачі [7; 10].
Під методичною задачею розуміють таке навчальне завдання, в якому моделюється певний елемент реальної методичної ситуації. Її розв'язання передбачає усвідомлення проблеми, умов, стосовно яких задача має бути розв'язана, актуалізації необхідних знань і виконання грамотних дій для виходу з цієї ситуації. Як правило, методична задача має форму педагогічної конструкції з чітко визначеною методичною проблемою, яку слід розв'язати [10]. Наприклад: На уроці школярам було запропоновано таке завдання: "Один учень, аналізуючи дієслово "читала", визначив 3 особу. Інший про дієслово "пише" сказав, що воно чоловічого роду. Як перевірити, чи праві вони?". Визначте мету цього завдання, оцініть його навчальний й розвивальний потенціал.
Найважливішим у розв'язуванні методичних задач є те, що студенти осмислюють лінгводидактичну теорію, поповнюють знання інформацією з різних джерел, набувають досвіду виконання методичних дій. Їм доводиться визначати цілі уроків рідної мови, шукати шляхи їх реалізації, вибирати з низки можливих підходів найбільш оптимальний варіант, самостійно добирати дидактичний матеріал для опрацювання певної теми, розробляти фрагменти і повністю конструювати уроки мови й читання, дотримуючись сучасних вимог. Крім того, методичні задачі виступають як метод організації навчальної та науково-дослідної діяльності студентів, засіб набуття ними позитивного досвіду і запобігання можливим методичним помилкам, стимулювання до спілкування викладача зі студентами і студентів між собою, встановлення зворотного зв'язку, виявлення рівня сформованості методичних компетенцій, якості професійної підготовленості майбутніх учителів до викладання рідної мови в початковій школі. Саме тому методичні задачі широко використовуються в різних формах занять зі студентами: під час лекцій, практичних і лабораторних занять, педагогічної практики, у самостійній роботі, а також при організації контролю за навчальними досягненнями студентів в умовах кредитно-модульної системи.
Найбільш поширеними типами методичних задач є: 1) задачі, в яких вимагається проаналізувати готовий варіант розв'язання методичної ситуації, обґрунтувати доцільність (недоцільність) добору вчителем вправ, типу і структури уроку, методичного підходу до опрацювання певної теми тощо; 2) задачі, для розв'язання яких необхідно вибрати один із кількох запропонованих варіантів вирішення методичної проблеми; 3) задачі на відтворення певних методичних дій (за аналогією, за інструкцією тощо); 4) задачі, спрямовані на самостійний пошук власного розв'язку методичної проблеми, самостійне виконання методичних дій за певних умов.
Крім прямих методичних задач, існують і обернені задачі, коли на основі даних про знання і вміння учнів, рівень їх сформованості студентам необхідно відновити професійні дії вчителя, що призвели до таких результатів. Наприклад: "У багатьох учнівських творах на тему "Прийшла до лісу осінь" вжито такі речення: "Ягоди горобини - це хороший корм для зимуючих птахів"; "Температура знижується"; "Опадів стає більше"; "Йде сівба озимих". Які помилки були допущені вчителем на етапі підготовки учнів до творчої роботи?"
Отже, систематичне тренування студентів у розв'язуванні методичних задач дозволяє сформувати в них готовність до методичної творчої діяльності на нормативно-репродуктивному та нормативно-адаптивному рівнях (В.Загвязинський, М.Поташник, С.Сисоєва та ін.), для яких характерними є свідомий добір і використання різних технологій, рекомендацій науковців і практиків на основі врахування конкретних умов праці, а також поступове перенесення власного та запозиченого досвіду в нові, але типові ситуації.
Розвиток у майбутніх педагогів творчих здібностей найбільш успішно здійснюється за певних умов, зокрема таких: систематичне поглиблення теоретичних знань з методики викладання рідної мови в початковій школі та суміжних з нею наук; організація навчального процесу з курсу методики на принципах співробітництва, співтворчості викладача та студентів; створення атмосфери схвалення активності, самостійності студентів, оригінальності пропонованих ними методичних рішень; широке застосування методів, прийомів, спрямованих на стимулювання творчої активності студентів; розвиток викладачем-методистом своїх творчих здібностей.
У подальшому планується більш детальна розробка шляхів формування в майбутніх учителів початкової школи готовності до методичної творчості під час реалізації навчального процесу, а також на етапі його аналізу і вдосконалення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абдулліна О.А. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в системі вищої педагогічної освіти. - М.: Просвещение,1990. - 141 с.
2. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М.: Педагогика, 1987. - 160 с.
3. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя. - К.: Либідь, 1991. - 93 с.
4. Мороз О.Г., Сластьонін Н.І., Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація: Навчальний посібник. - К., 1997. - 168 с.
5. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. - К., 1988. - С. 5-60.
6. Савченко О.Я. Творчість учителя у підготовці й проведенні уроку // Початкова школа. - 1985. - №4.
7. Светловская Н.Н. О возможности реализации идеи двухступенчатой методико-филологической подготовки учителя начальных классов // Начальная школа. - 2000. - №2.
8. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник. - К.: ІСДОУ, 1994. - 112 с.
9. Скульський Р.П. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної творчості. - К.: Вища школа, 1992. - 135 с.
10. Соловейчик М.С. Методические задачи как средство подготовки студентов к профессиональной деятельности // Начальная школа. - 2000. - №2.
11. Сухомлинский В.А. Собрание соч.: В 3-х т. Т 3. - М.: Просвещение, 1978.

 
 

Цікаве

Загрузка...