WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості - Реферат

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості - Реферат

конструювання та використання нестандартних способів співпраці з учнями, орієнтованої на їх мовну і літературну освіту, розумовий та мовленнєвий розвиток і виховання. Виокремлюючи риси творчого вчителя, дослідники (Ю.Азаров, В.Загвязинський, Н.Кичук, Н.Кузьміна, М.Поташник, С.Сисоєва та ін.), крімвисокого рівня сформованості креативних рис, мотивів, якостей, здібностей, називають відповідний рівень теоретичних знань з різних наук, умінь і навичок, що забезпечують ефективну педагогічну діяльність.
Докладніше спинимося на підготовці майбутніх учителів до методичної творчості в курсі методики викладання української мови в початковій школі.
Надзвичайно важливим є переконати студентів у необхідності розвивати свою, індивідуальну методичну творчість, а не лише спиратися на досвід інших. Різні форми організації занять з майбутніми вчителями допомагають їм усвідомити, що готові розробки уроків, які містяться в численних методичних посібниках, найоригінальніші рецепти педагогів-новаторів мають бути творчо засвоєні, тобто потребують творчого осмислення й доопрацювання з урахуванням специфіки класу, рівня його підготовленості, особливостей індивідуального стилю педагога. Так, рецензуючи методичні статті й посібники на практичних і лабораторних заняттях, студенти прагнуть охарактеризувати методичну концепцію автора, загальний принцип описаного досвіду, зробити висновок щодо можливості використання основних його положень при опрацюванні конкретних тем початкового курсу рідної мови.
Особливо цінними є завдання скласти методичний коментар до типового плану уроку мови або читання. Виконуючи їх, майбутні вчителі аналізують пропоновану розробку з кількох позицій, а саме:
- На якому з етапів вивчення теми доцільні такий зміст і така структура уроку?
- Які зміни можливі в структурі уроку?
- Де, коли і як краще провести на цьому уроці перевірку домашнього завдання?
- Чи достатньою на уроці є робота з розвитку дитячого мовлення?
- Як посилити мовленнєву спрямованість уроку? та ін.
Значне місце в методичній підготовці вчителів початкової школи належить виробленню в них умінь самостійно складати плани-конспекти уроків мови й читання, а значить добирати такі форми, методи та прийоми навчальної діяльності, які забезпечать результативність уроку. Безумовно, цей процес є творчим актом. Успішність його залежить від сформованості у студента прогностичних та конструкторських умінь. З метою їх вироблення на практичних і лабораторних заняттях створюємо умови для поступового опанування майбутніми вчителями технології сучасного уроку рідної мови в початковій школі. По-перше, так плануємо заняття, щоб організувати їхню методичну діяльність, пов'язану з конструюванням уроку. Наприклад, тематика практичних занять з методики читання передбачає оволодіння студентами методичними вміннями, необхідними як для збереження стандартності професійних дій, так і забезпечення нових, нестереотипних способів організації навчальної діяльності учнів на різних етапах роботи над текстом літературного твору. Так, самостійно обравши літературний матеріал для свого уроку, студенти вдумливо прочитують текст, аналізують його, визначають жанрово-стильові особливості твору, усвідомлюють проблему, порушену автором. На цьому етапі майбутні вчителі оволодівають умінням визначати триєдину мету уроку читання, комплекс завдань, пов'язаних із реалізацією всіх змістових ліній курсу "Читання".
На наступному практичному занятті розглядаємо методику підготовки учнів до сприйняття нового літературного твору. Пропонуємо спочатку осмислити завдання, зміст і форми організації підготовчої роботи до читання різних текстів (індивідуальні завдання). Потім студенти приступають до розробки методики цього структурного компонента уроку опрацювання літературного твору, визначаючи, якому з трьох аспектів: змістовому, емоційному чи процесуальному віддати перевагу. На цьому етапі надзвичайно важливо закріпити знання про методичні прийоми словникової роботи, вимоги до її організації. Творчим для студентів є завдання самостійно визначити в тексті літературного твору лексичні одиниці, семантика яких може бути складною для розуміння учнів, дібрати різні варіанти розкриття значень слів. Заняття завершується обговоренням самостійно розроблених фрагментів уроків читання, прогнозуванням наслідків методичної діяльності вчителя, конкретними рекомендаціями щодо вдосконалення сконструйованих варіантів підготовки молодших школярів до сприйняття нового літературного твору.
Найскладнішим у методичному відношенні є етап здійснення вчителем цілісного (в єдності змісту й форми) аналізу літературного твору. Студенти переконуються в тому, що залежно від жанру, сюжету, мови твору літературознавчий аналіз його тексту може бути проведений по-різному. Так, один твір вимагає посиленої уваги до характеристики персонажів, інший - до багатства художніх засобів або ж до особливостей композиції. Шліфуючи формулювання ключових питань, обмірковуючи зміст і структуру цього етапу уроку читання, майбутні вчителі домагаються його логічної завершеності, глибини аналізу читаного твору, точності й досконалості мовного оформлення цієї частини конспекту уроку.
Значний імпульс до методичної творчості, реалізації креативних рис студентів потребує конструювання ними синтетичного компонента уроку читання, планування таких видів роботи, як виразне виконання літературного твору, різні види відтворення його змісту, словесне, графічне або музичне ілюстрування тексту, його інсценізація тощо. Саме на цьому етапі уроку читання розкривається здатність учителя до співробітництва з учнями, співтворчості, стимулювання молодших школярів до самовираження.
Отже, в процесі поетапного конструювання плану-конспекту уроку мови або читання студенти бачать в усій складності, як народжується урок, від чого залежить його ефективність, які дидактичні, розвивальні й виховні можливості мають різні варіанти уроку, в чому суть творчої лабораторії сучасного вчителя початкової школи. Безумовно, таке поступове оволодіння професійними знаннями і вміннями, пов'язаними з орієнтуванням в умовах методичної діяльності і моделюванням уроків, створює на заняттях атмосферу пошуку і творчості, конструктивного проблемно-діалогічного спілкування викладача і студентів, коли висуваються цікаві гіпотези, схвалюються оригінальність та самостійність у побудові навчального процесу. За такого підходу майбутні педагоги вчаться розглядати зміст, структуру і методи не тільки відповідно до конкретних завдань уроку, а й до тих методичних проблем, які формулює викладач. Наприклад: проаналізувати, чи достатньою у складеному Вами плані-конспекті уроку читання є робота з удосконалення техніки

 
 

Цікаве

Загрузка...