WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості - Реферат

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості - Реферат


Реферат на тему:
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості
Сучасний етап розвитку суспільства зумовлює зростаючу потребу у формуванні творчої особистості вчителя. Реалізація цього завдання покладена на систему освіти, яка сьогодні потребує принципово нових підходів до професійної підготовки вчителя третього тисячоліття, фахівця нової генерації. Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.), закони України "Про освіту" (1999 р.), "Про вищу освіту" (2002 р.), Державна програма "Вчитель" (2002 р.) наголошують на необхідності забезпечення суттєвого зростання предметної, методичної та наукової компетентності випускників, підготовки вчителя як високопрофесійного фахівця, спроможного до ефективної професійної діяльності.
Цілком очевидно, що особливої актуальності набуває проблема якості професійної підготовки вчительських кадрів для початкової школи. Необхідною характеристикою їх має стати готовність до творчої діяльності (К.Ушинський, В.Сухомлинський, І.Зязюн, О.Савченко та ін.). На думку акад. О.Савченко, творча праця вчителя початкової школи неможлива без самостійного погляду на методику уроку, сміливості й гнучкості професійного мислення, здатності до прогнозування результатів навчально-виховного процесу та їх ґрунтовного аналізу [6].
Хоча проблема готовності достатньо широко досліджувалася вітчизняними психологами і педагогами (О.Абдулліна, А.Богуш, Н.Кічук, С.Максименко, В.Сластьонін та ін.), проте, як свідчать наукові джерела, вона розглядалася в контексті окремих аспектів педагогічної діяльності. Аналіз літератури з проблем підготовки сучасного вчителя дозволяє визначити основні напрямки дослідження готовності вчителя до професійної діяльності. Це: визначення сутності професійної готовності вчителя і структури процесу її формування (О.Абдулліна, В.Сластьонін та ін.); пошук основних шляхів забезпечення становлення вчителя в умовах навчання у вищій школі (І.Зязюн, Г.Нагорна та ін.); визначення психологічних і педагогічних умов формування творчої особистості вчителя (Н.Кічук, В.Моляко та ін.).
Сучасна наука розглядає готовність як комплекс здібностей (Б.Ананьєв, С.Рубінштейн), якість особистості (К.Платонов), складне особистісне утворення (Ю.Гільбух, Л.Кондрашова), синтез властивостей особистості (В.Крутецький). Найчастіше в педагогічній літературі готовність визначається як стан та якість особистості, що разом забезпечують її успішний перехід від навчання у вищій школі до професійної діяльності. Проте, незважаючи на інтенсифікацію досліджень у галузі підготовки освітянських кадрів, питання формування в майбутніх учителів готовності до методичної творчості ще не стали предметом спеціального вивчення науковців.
Метою статті є визначення педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкових класів до методичної творчості і розроблення технології їх реалізації в процесі лінгвометодичної підготовки студентів до викладання рідної мови.
Загальновідомо, що складовою професійної діяльності вчителя є методична діяльність, пов'язана з конструюванням педагогічного процесу, проектуванням його змісту і технології. Метою методичної діяльності є створення моделі майбутньої предметно-педагогічної взаємодії вчителя та учнів, у якій діалектично поєднуються два компоненти - нормативно-регламентований і творчий. Якщо нормативно-регламентований компонент методичної діяльності вчителя зорієнтовано на загальновизнані норми - освітні парадигми, чинні програми, підручники, посібники, стереотипи поведінки, то творчий компонент її передбачає постійний пошук нових способів реалізації навчально-розвивальних і виховних завдань, адже педагогічний процес складається із низки неповторних ситуацій, що потребують невідкладного розв'язання. Пошук шляхів виходу з цих ситуацій тим успішніший, чим ґрунтовнішими є знання методичних норм, на які спирається вчитель, а також чим більш сформованою є його здатність до ефективної педагогічної імпровізації.
Традиційно процес методичної підготовки вчителя початкової школи має репродуктивно-відтворюючий характер, а це означає, що студенти засвоюють методику як систему правил, узагальнень, що стосуються дій учителя в типових ситуаціях викладання різних навчальних дисциплін. Як наслідок, творчі сили майбутнього педагога і його здатність до творчого методичного мислення залишаються нерозвинутими. Більш плідною ми вважаємо таку позицію, яка зорієнтована на організацію діяльності студентів з метою формування в них готовності до творчої методичної діяльності. Отже, на часі визначення умов і факторів, шляхів та засобів, котрі сприяють розв'язанню цієї проблеми.
На основі аналізу літератури можна визначити сутність готовності вчителя початкових класів до методичної творчості так: це складне структурне утворення, що розглядається у двох аспектах, а саме: як функціональний стан і як стійка характеристика особистості, її інтегративна властивість, яка включає систему мотивів, станів, методичних знань, умінь і навичок, певного педагогічного досвіду. Все разом дозволяє вчителеві знаходити оригінальні шляхи розв'язання методичних проблем, уміло конструювати уроки з різних предметів.
Особливо великі можливості для методичної творчості вчителя закладені в початковому курсі рідної мови, який зорієнтований на формування мовної особистості молодшого школяра, оволодіння учнями рідною мовою як засобом спілкування і самовираження, усвідомлення функції кожної мовної одиниці, доцільне вживання її в усному й писемному мовленні. Отже, вчитель початкової школи приречений на творчість, оскільки, по-перше, він має справу з мовою і дитячим мовленням. А мовлення, як відомо, виконує і пізнавальну, і інформативно-комунікативну, і гносеологічну, і експресивну функції. Інакше кажучи, оволодіння мовленнєвою діяльністю дозволяє молодшому школяреві осмислити світ, дізнатися багато нового про світ і про себе, щоб потім змістовно спілкуватися зі співрозмовниками, оцінюючи при цьому продуктивність власних думок. По-друге, вчитель початкових класів виконує важливу роль у творенні-вибудові особистості учня, його інтелекту, моралі, естетичних смаків. Отже, продукування правильних за змістом, але трафаретних, нецікавих у структурному відношенні уроків мови й читання недостатньо для того, щоб розв'язати весь комплекс завдань освітньої галузі "Мови і літератури". Необхідною умовою оптимізації навчально-виховного процесу є творчість, яка передбачає новизну, оригінальність, переборення стереотипів (О.Савченко, С.Сисоєва, В.Сухомлинський та ін.).
Методичну творчість учителя початкової школи, пов'язану з викладанням рідної мови, ми розуміємо як соціально та особистісно значущу діяльність, метою якої є пошук,

 
 

Цікаве

Загрузка...