WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань - Реферат

Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань
Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукових технологій ставлять перед вищою школою низку завдань, серед яких основне місце посідає проблема розвитку творчих індивідуальних здібностей особистості.
Традиційна дидактика, на думку Ю.Бабанського, М.Поташника, Д.Тхоржевського та інших, основну мету навчання вбачала в нагромадженні учнем певного обсягу знань та орієнтувала викладача на пояснення сутності нових понять, законів, принципів, правил певної науки та демонстрацію прийомів розумової діяльності, показ зразка дій. Знання й уміння засвоювалися головним чином через дії за зразком. Але шляхом дії за зразком можна розвинути в учнів лише репродуктивне (або відтворююче) мислення. Продуктивне, творче мислення в такий спосіб не розвивається - воно формується лише у процесі власної творчої діяльності [1; 5].
Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності не нова для дидактики. Але особливо актуальною вона стала на сучасному етапі становлення національної освіти і збагачення її новим змістом. Із педагогічної практики відомо, що ефективність навчання суттєво знижується, коли застосовуються пасивні методи дидактичного впливу, відсутній діалог між викладачем і студентом. З метою формування творчої особистості студента в навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які сприяли б формуванню у студентів мотивації учіння майбутньої професійної діяльності та змістових життєвих настанов, високого рівня активності й емоційної заангажованості в навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного набуття учнями загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь [2; 4; 6; та ін.].
Важливе завдання сьогодення - всіляко сприяти розвитку пізнавальної активності кожного студента. Треба не тільки будити в ньому цікавість до досліджуваного матеріалу, але й добиватися того, щоб вона перетворилася на допитливість, а потім набула би характеру справжнього пізнавального процесу, прагнення до розкриття сутності досліджуваних явищ, причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей.
Усе це свідчить про те, що необхідно урізноманітнити навчальну діяльність студентів, що в значній мірі буде сприяти формуванню в них позитивної мотивації до навчання, розвитку їхніх творчих здібностей і активної пізнавальної діяльності.
Творчі здібності формуються протягом усього життя людини. Організовуючи розвиток творчих здібностей студентів, слід виходити з відомих психолого-педагогічних положень про те, що: здібності особистості виявляються і формуються в діяльності; особистість може набути навичок творчості навіть у дуже ранньому віці; розвиток особистості не відбувається за пасивного споглядання нею навчального процесу; основним стимулом розвитку здібностей особистості, у тому числі й творчих, є інтерес.
Аналіз досвіду роботи вчителів, власних спостережень дає змогу виділити низку труднощів, що гальмують розвиток творчих здібностей особистості. Найвагомішими серед них є психолого-гносеологічні, які ґрунтуються на "здоровому глузді", інерції думки, стереотипності мислення.
Розвитком творчості й узагалі творчим процесом керувати важко. Вплинути на організацію такої діяльності можливо, лише створивши для цього відповідні умови, а саме: 1) проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння, співтворчості, сприймаючи кожного студента як особистість; 2) пріоритетною має стати діалогічна форма ведення занять, коли студенти мають змогу самостійно мислити, вносити пропозиції, набувають навичок відстоювати свою думку; 3) на заняттях доцільно створювати ситуації вибору і давати можливість студентам здійснювати цей вибір.
Навчальний процес поєднує репродуктивну та перетворювальну діяльність учнів. При цьому творчий характер має така перетворювальна діяльність, коли постає потреба застосувати знання у новій ситуації або скористатися відомими способами вирішення проблеми.
Метод творчих завдань, які виступають активним засобом активної роботи мислення, напруження пам'яті, актуалізації накопичених знань, є основним у процесі формування досвіду перетворювальної діяльності. Певна послідовність творчих завдань зумовлюється рівнем їх складності, який співвідноситься з певним етапом пізнавального процесу.
На заняттях можна використовувати творчі індивідуальні завдання чотирьох типів: 1) завдання які розвивають допитливість і допомагають визначити невідповідність, формувати проблемні запитання (під час моделювання студент сам повинен визначити розмір кокетки або ширину складки тощо); 2) завдання на розвиток аналітичних здібностей, уміння оригінально мислити, обґрунтовувати власні ідеї (повсякденну сукню перетворити на святкову, запропонувати технологію обробки окремої деталі або вузла); 3) завдання, які сприяють формуванню незалежних власних суджень (підібрати тканину до запропонованих моделей і обґрунтувати свій вибір); 4) завдання, які сприяють розвитку фантазії (розробити модель літньої сукні або добрати відповідне оздоблення і аксесуари до певної моделі).
Під час виконання творчих завдань треба враховувати індивідуальні особливості студентів. Диференціація проявляється у рівні складності завдань, які вони виконують, рівні допомоги викладача або наданні їм повної самостійності. Такі завдання формують навички самостійної діяльності.
Завдяки використанню різних типів та видів творчих завдань можна впливати на розвиток творчих здібностей особистості.
Значний ефект у розвитку творчих здібностей дає фрагментарне використання на заняттях з обслуговуючої праці різнорівневих тестових завдань для стимулювання процесів мислення.
Критерії добору матеріалу для використання на заняттях можна сформулювати таким чином: 1) працюючи над поставленим завданням, учні мають відкривати для себе щось нове, досі їм не відоме. Навчальна новизна такого завдання є важливим стимулом діяльності. Без глибокого інтересу до об'єкта праці неможлива творча діяльність індивіда. Саме інтерес виступає важливим

 
 

Цікаве

Загрузка...