WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови - Реферат

Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови - Реферат

етика
б + 10 Педагогіка
в + + + + + + + + + 90 Практичний курс англійської мови, української мови
г + 10 Педагогіка
д + + + + 40 Методика
е + + + + + 50 Психологія
є + 10 Філософія, художня література
Бал 40 40 10 10 20 50 30 30 20 20
* Примітка: ЕГ - експериментальна група,
КГ№1 - контрольна група №1,
КГ№2 - контрольна група №2.
Відповіді на питання анкети №3 (виявлення професійно-педагогічної компетентності та реалізації міжпредметних зв'язків): "Яких знань, на Ваш погляд, потребує професія вчителя?" - розподілилися таким чином: а) знання про риси особистості сучасного вчителя - 57%; б) знання про предмет і об'єкт педагогіки - 10%; в) досконалі знання зі свого предмету - 97%; г) знання про методи впливу на навчально-виховний процес - 13%; д) знання методики викладання обраного предмету - 43%; є) знання про особливості розвитку дитини - 23%; ж) знання праць класиків педагогіки і психології - 10%.
Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 1, робимо висновок про такий само низький рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності (згідно зі шкалою: низький - середній - достатній - високий). На наш погляд, студенти-першокурсники вищого педагогічного навчального закладу мають усвідомлювати необхідність володіння знаннями та операційно-діяльнісними вміннями у всіх напрямках (а-є), що наведені в таблиці. На початковому етапі саме цей рівень усвідомлення говорить про умовний рівень сформованості професійної компетентності. Ми оцінюємо опанування знань та вмінь за кожним наведеним у таблиці критерієм у 10 балів.
Таблиця 2
Рівень компетентності за результатами формувального експерименту
Рівень компетентності Бали Групи*
ЕГ КГ№1 КГ№2
високий 70 - - -
достатній 50 10% 10% 10%
середній 40 20% 10% 20%
низький 30 20% 40% 20%
нульовий 29-0 50% 40% 50%
* Примітка: ЕГ - експериментальна група,
КГ№1 - контрольна група №1,
КГ№2 - контрольна група №2.
Проведене анкетування свідчить також про те, що студенти ще не мають уявлення про міжпредметні зв'язки дисциплін, що вивчаються, і орієнтовані на суто предметну систему навчання. При математичній обробці даних діагностичного зрізу експериментально-педагогічну роботу було сплановано таким чином, щоб створити сприятливі педагогічні умови для інтеграції педагогічних знань до практично-мовленнєвої діяльності студентів, з одного боку, і цілеспрямованого розвитку професійно-педагогічно обізнаної особистості, з іншого. Тобто вся навчальна робота була спрямована на те, щоб студенти опанували не лише передбачені програмою знання та вміння з практичного курсу англійської мови, але й знання з курсу педагогіки, і в них сформувався високий рівень професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя, що передбачає: а) вміння використовувати досвід дисциплін педагогічного циклу у природних ситуаціях спілкування; б) позитивну вмотивованість, тобто активну позицію студентів в опануванні мовою як реальним засобом спілкування; в) комунікативну компетентність; г) самоорганізацію в навчальній діяльності; ґ) володіння педагогічними знаннями, категоріями; д) вміння аналізувати педагогічні явища, факти; е) вміння планувати та організовувати навчально-виховну роботу.
При теоретичному аналізі проблеми формування професійної компетентності ми дійшли висновку, що найбільш ефективним засобом формування її складових є застосування модульної технології за умови реалізації міжпредметних зв'язків з дисциплінами педагогічного циклу, тому в нашому педагогічному експерименті ми запропонували модульне планування практичного курсу англійської мови для студентів І-ІІІ років навчання в експериментальній групі. Було складено модульну програму зазначеного курсу для студентів І-ІІІ років навчання. Розробляючи модульні програми, ми дотримувалися вимог, передбачених чинними програмами щодо лексичного, граматичного й фонетичного матеріалу. У модульній програмі закладено більше можливостей для самостійної та індивідуальної роботи студента, тому, збільшивши блок самостійної роботи, ми спромоглися доповнити інформаційно-змістовний блок кожного модуля додатковою педагогічною інформацією й розширити операційний блок за рахунок професійно-орієнтованих завдань, реалізуючи тим самим міжпредметні зв'язки практичного курсу англійської мови з предметами педагогічного циклу.
При розробці змістовних модулів ми визначили дидактичну мету кожного з них, що полягає в розширенні мовленнєвої компетентності студентів із зазначеної теми та формуванні їхньої професійно-педагогічної компетентності.
Кожний змістовний модуль складається з операційних міні-модулів, відповідно до видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння), і, у свою чергу, містить матеріали для опрацювання, методичні вказівки щодо способів заглиблення в цю інформацію, типи професійно-орієнтованих завдань, питань, критерії оцінювання кожного завдання, мінімальний і максимальний рейтинговий бал за кожне виконане завдання.
Треба зазначити, що порівняти результати засвоєння матеріалу й рівні здобутої професійної компетентності в експериментальній та контрольній групах на кожному етапізасвоєння модуля (експериментальна група) або теми (контрольні групи) виявляється досить складним завданням, оскільки модульно-рейтингова технологія навчання значно відрізняється від предметної. Але відповідно до вимог програми, засвоєння кожної теми (в експериментальній групі це змістовий модуль) перевіряється щомісячною контрольною роботою і усним опитуванням з теми. Отже, ми аналізували й порівнювали результати щомісячних письмових контрольних робіт, усних інтерв'ю, атестацій, семестрових іспитів.
Нашу експериментально-педагогічну роботу було спрямовано на апробацію інтерактивних змістових модулів протягом педагогічного експерименту, коригування розроблених модулів програм та поетапну констатацію результатів рівня сформованості професійної компетентності студентів у експериментальній та контрольних групах.
Результати навчальної роботи підтвердили, що застосування модульної системи - це реальний шлях підвищення професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя. Модульне навчання є сукупністю педагогічних умов, що визначають добір та компонування на модульній основі змісту, форм, методів і засобів навчання. Вони забезпечують комфортні суб'єкт-суб'єктні стосунки викладача та студентів у процесі досягнення ефективного результату засвоєння наукових знань і формуванні професійних і особистісних якостей майбутніх фахівців.
Модульне навчання сприяє формуванню високого рівня професійної компетентності такими засобами, як-от: створення мотивації успіху, що стимулює навчально-пізнавальну активність студентів; організація пізнавальної діяльності з оволодіння професійно-науковими знаннями, вміннями й навичками; створення умов для розвитку мислення, пам'яті, творчих здібностей.
Як один із варіантів інноваційних технологій модульне навчання засновано на гуманістичних ідеях і принципах, за допомогою яких реалізується особистісно-орієнтований компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М.: Просвещение, 1990. - 141 с.
2. Адольф В.А. Формирование профессиональной компетенции будущего учителя // Педагогика. - 1998. - №1. - С. 72-75.
3. Галустов Р.А. Профессиональное становление учителей. Технологии средней школы. - М. - Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского государственного педагогического университета, 2001. - 280 с.
4. Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. - К.: РВЦ "Проза", 1993. - С.54-76.
5. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. - К.: УФІМБ, 1997. - 302 с.
6. Кузьмина Н.В. Основы вузовской педагогики. - М., 1972.
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1996.
8. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація: Навч. посібник. - К., 1997. - 168 с.
9. Підласий І., Трипольська С. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя // Рідна школа. - 1998. - №1. - С. 3-8.
10. Скорнякова Е.А. Особенности использования технологий модульного обучения в процессе преподавания иностранных языков в школе и вузе // Совершенствование преподавания иностранного языка в школе и вузе. - 2000. - Вып.5. - С. 90-96.
11. Скульський Р.П. Пріоритетні цінності у вихованні майбутніх учителів // Педагогіка і психологія. - 1997. - №1(14). - С. 166-170.
12. Шиянов Е.Н. Гуманизация профессионального становления педагога // Советская педагогика. - 1991. - №9.

 
 

Цікаве

Загрузка...