WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови - Реферат

Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови - Реферат


Реферат на тему:
Експериментально-педагогічна робота із втілення модульної технології навчання студентів педагогічних ВНЗ англійської мови
Теоретичний аналіз проблеми професійної підготовки вчителя у працях О.Абдуліної [1], В.Адольфа [2], Р.Галустова [3], І.Зязюна [5], А.Маркової [7], І.Підласого [9], В.Сластьоніна [8], Р.Скульского [11], Є.Шиянова [12], Н.Кузьміної [6] та інших науковців допоміг нам виявити складові професійної компетентності вчителя іноземної мови (теоретична, практично-прикладна, практично-мовна підготовка). У результаті нашого дослідження ми дійшли висновку, що модульне планування практичного курсу англійської мови на основі міжпредметних зв'язків із дисциплінами педагогічного циклу є однією з ефективних технологій формування професійної компетентності майбутнього вчителя.
Отже, метою нашого педагогічного експерименту була перевірка ефективності застосування інтегративно-модульної системи в дидактичному процесі навчання іноземної мови та формування професійної компетентності студентів. Завдання експериментально-педагогічної роботи були такими: 1. Розробка модульних програм викладання практичного курсу англійської мови на І-ІІІ курсах філологічного факультету (спеціальність "українська мова і література та іноземна мова і література"), їх адаптація до вимог чинної державної програми. 2. Розробка й апробація інтегрованих змістовних модулів як складового компоненту програми практичного курсу англійської мови на базі міжпредметних зв'язків із дисциплінами педагогічного циклу. 3. Розробка критеріїв оцінювання рівня сформованості професійної компетентності студентів. 4. Діагностика початкового й кінцевого рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів в експериментальній та контрольній групах.
Для реалізація поставлених завдань було використано комплекс наукових методів у межах констатуючого та формуючого експериментів, а саме: анкетування, спостереження, діагностика, програмування, бесіда, тестування, математичні методи обробки результатів, що забезпечують вірогідність дослідження. Протягом експериментально-педагогічної роботи ми намагалися з'ясувати всі обставини перебігу дидактичного процесу, точно визначити його результати за допомогою контролю, перевірки, оцінювання, нагромадження статистичних даних аналізу, виявлення динаміки й тенденцій становлення компетенції вчителя.
Під час експерименту ми дотримувалися принципу об'єктивності, систематичності (на всіх етапах навчання), порівняльного аналізу: студенти мали можливість порівнювати свої результати в навчанні із результатами інших студентів на всіх етапах експерименту. Базою нашої експериментальної роботи були студенти І-ІІІ курсів філологічного факультету (спеціальність "українська мова та література і англійська мова і література") Бердянського державного педагогічного університету. Для проведення педагогічного експерименту на початку
1999-2000 навчального року було вибрано три групи студентів вищезазначеної спеціальності І курсу філологічного факультету БДПУ: 11 група, 1 підгрупа (10 студентів) - експериментальна, 2 підгрупа (10 студентів) - контрольна №1, 12 група (10 студентів) - контрольна №2.
На початку експерименту ми продіагностували початковий рівень мовленнєвої компетентності 30 студентів з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, аудіювання, говоріння). Для цього ми використали "Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій" [4, с.54-76] та усне інтерв'ю, що складалося з десяти запитань про студента, його родину, школу, в якій він навчався, улюблені предмети, хобі тощо. Тест складався з трьох розділів по 50 завдань у кожному, що в сумі склало 150 завдань. Результати тестування виявили, що початковий рівень сформованості практично-мовленнєвої складової професійної компетентності вчителя (порівнювали якість знань) був досить низьким у всіх групах, які брали участь в експерименті, зокрема: експериментальна група - 40%, контрольна група №1 - 50%, контрольна група №2 - 30%. Лише 8% студентів виявили високий рівень мовленнєвої компетентності, приблизно 30% - достатній, 50% - задовільний, 12% - незадовільний, і це співвідношення практично не відрізняється в експериментальній і контрольній групах. Подальшим етапом експерименту було виявлення рівня вмотивованості вибору професії. До критеріїв визначення мотивів вибору професії ми включили усвідомленість вибору, стійкість, психологічну готовність до роботи з дітьми, професійно-педагогічну спрямованість особистості, особистісні якості, загальну ерудицію, систему цінностей і мотивацій, готовність до конкретної діяльності, потребу самовдосконалення, інтерес до професії - його глибину, силу, бажання працювати в цій галузі, а також рівень сформованості педагогічних знань, навичок, умінь. Студентам були запропоновані анкети для виявлення цінностей і мотивації вибору професії, визначення рівня загальної ерудиції, наявності елементарних знань з фаху та обраної спеціальності.
Анкета №1 (для виявлення мотивів вибору професії і ступеня задоволеності ним). 1. Що спонукало Вас до вибору професії вчителя: а) професія творча, є умови для самовираження; б) гуманістична спрямованість професії; в) професія престижна; г) потреба в самовдосконаленні; д) бажання вчити й виховувати дітей; є) обставини; ж) матеріальні мотиви; з) намір здобути вищу освіту; и) традиції сім'ї; і) приклад учителя; ї) любов до дітей; й) інші мотиви (назвіть їх).
2. Як Ви оцінюєте правильність свого вибору? а) дуже задоволений; б) ще не вирішив; в) чекав зовсім іншого.
3. Що Вас приваблює у вивченні англійської мови? а) читання художньої літератури англійською мовою; б) читання професійної літератури; в) оволодіння англійською мовою як засобом спілкування; г) подорожі; д) інше (назвіть).
Анкета №2 (виявлення ставлення до загальної ерудиції). Що Ви включаєте до поняття ерудованості? а) література; б) література, історія, мистецтво; в) фрагментарні знання з усіх галузей; г) досить глибокі знання з декількох галузей.
Анкета №3 (виявлення професійно-педагогічної компетентності та реалізації міжпредметних зв'язків). 1. Яких знань, на Ваш погляд, потребує професія вчителя? а) знання рис особистості сучасного вчителя; б) знання предмета і об'єкта педагогіки; в) досконалі знання зі свого предмету; г) знання про методи впливу на навчально-виховний процес; д) знання методики викладання обраного предмету; є) знання про особливості розвитку дитини; ж) знання праць класиків вітчизняної та світової педагогіки і психології.
2. Які предмети допомагають Вам одержати ці знання? (називаються предмети, відповідні до пунктів першого питання).
Відповіді за рейтингом розташувалися в такому порядку:
Перша анкета:
1 місце - д - 12, 5 місце - г - 6, 9 місце - є - 2,
2 місце - а - 10, 6 місце - з - 5, 10 місце - в - 1,
3 місце - е - 9, 7 місце - і - 4, 11 місце - и - 0,
4 місце - б - 8, 8 місце - ї -3, 12 місце - ж - 0.
Отже, при виборі професії першокурсники головним чином керуються суб'єктивними особистісними мотивами: любов до дітей, бажання творчості, вдосконалення. Щодо ступеня задоволеності обраної професією, більшість студентів - 70% ще не вирішили, 20% - дуже задоволені, 10% - чекали зовсім іншого.
Професійно-педагогічна ерудованість студентів теж виявилася вкрай низькою. Переважна кількість респондентів на питання, яких знань потребує професія вчителя і які предмети допомагають Вам ці знання одержати, відповіли, що це досконале знання свого предмету і відповідно українська мова і література, курс іноземної мови, риси особистості сучасного вчителя (дисципліни "Етика", "Педагогіка"), методика викладання обраного предмета (методика) (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Рейтинг навчальних предметів за результатами опитування студентів
ЕГ* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % Дисципліни
а + + + + + + 60 Вступ до професії, етика
б + 10 Педагогіка
в + + + + + + + + + + 100 Практичний курс англійської мови, української мови
г + + 20 Педагогіка
д + + + + + 50 Методика
е + + + 30 Психологія
є + 10 Філософія, художня література
Бал 20 50 40 20 20 20 30 40 10 30
КГ№1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а + + + + + 50 Вступ до професії, етика
б + 10 Педагогіка
в + + + + + + + + + + 100 Практичний курс англійської мови, української мови
г + 10 Педагогіка
д + + + + + 50 Методика
е + + + 30 Психологія
є + 10 Філософія, художня література
Бал 20 30 50 30 40 30 30 10 10 10
КГ№2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
а + + + + + + 60 Вступ до професії,

 
 

Цікаве

Загрузка...