WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суб’єктивна роль майбутнього вчителя іноземної мови в процесі здійснення інноваційної педагогічної діяльності - Реферат

Суб’єктивна роль майбутнього вчителя іноземної мови в процесі здійснення інноваційної педагогічної діяльності - Реферат

зацікавленість, суб'єктивність новатор іноді не в змозі адекватно оцінити ефективність власних винаходів, їх справжню результативність. Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею на практиці - інноватор. Звідси розрізняємо поняття "інновація" та "новація". За "новацією" закріплено розуміння засобу (новий метод, методика, технологія, програма тощо), "інновація" визначається як процес, що розгортається за певними етапами [4, с.42].
Становлення вчителя як суб'єкта інноваційної професійної діяльності умовно поділяємо на два напрями: 1. Вузівський етап навчання та формування якостей творчої особистості майбутнього вчителя. 2. Розвиток інноваційності в умовах післядипломної освіти.
Дане дослідження зосереджується на першому напрямку підготовки майбутнього вчителя до інноваційноїдіяльності, тому що ми вважаємо, що саме під час навчання у ВНЗ розкривається інноваційний потенціал особистості майбутнього вчителя, розвиток якого є основною умовою здійснення інноваційної діяльності. Л.Шевченко називає його суб'єктивним джерелом зародження інновацій у професійній діяльності педагога [10, с.79]. На наш погляд, потенціал - поняття багатоаспектне та широке, а поняття "джерело" - більш вузьке й може виступати тільки системним елементом інноваційного потенціалу. Отже, розуміємо інноваційний потенціал як особливість стану індивідуальної свідомості педагога, його відкритість до сприйняття нового, незалежність від стереотипів та шаблонів.
Звичайно, в межах існуючої системи навчання є різні моделі, які мають істотні відмінності, але водночас усі гілки традиційного навчання об'єднує те, що студент розглядається як об'єкт педагогічних упливів, здатних забезпечити формування пізнавальних процесів і рис, прогнозованих викладачем. Але студент сприймає лише те, що може й хоче, пропускаючи навчальні впливи через призму своєї індивідуальності, тобто як суб'єкт.
В об'єктивному плані інноваційна активність виявляється в результатах якісно історичних - позитивних перетвореннях педагогічної дійсності кожного окремого суспільства. У суб'єктивному плані інноваційна активність - це певна настанова особистості кожного вчителя на творчу діяльність, що виходить із необхідності педагогічних нововведень, а також зумовлюється умовами, в яких знаходиться вчитель, розумінням ним суспільної значущості цих змін, ступенем задоволеності рівнем і характером педагогічних відносин, суб'єктом взаємодії яких він є.
Професійно-педагогічна діяльність виступає особистісно значущим актом, у якому майбутній учитель - активна сторона, її суб'єкт. Ця активність є наслідком як упливу навчально-виховного середовища, так і внутрішньою властивістю. Зворотній уплив умов і відносин на діяльність учителя відбувається опосередковано через його свідомість у формі структури потреб, інтересів та цінностей. Вони, формуючи внутрішню структуру особистості, її переконання, вольові позиції, внутрішню спрямованість, відіграють вирішальну роль у професійному становленні особистості [11, с.359]. Вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності ми вбачаємо в переході до широкомасштабного використання інновацій у вищій освіті. Тобто не можна підготувати вчителя до оперування сучасними технологіями, не використовуючи їх у педагогічному вищому навчальному закладі. Метою такої підготовки має стати формування нового, найбільш перспективного соціального типу педагогічного працівника - вчителя інноваційної орієнтації.
Коли ми говоримо про прийняття нововведень учителями, ми думаємо про підготовленість останніх до їх сприйняття, ставлення до них як до необхідних, про готовність втілювати їх на практиці. На нашу думку, щоб учитель був готовий до інновацій у професійній діяльності, треба поступово формувати цю готовність у процесі його навчання у вищому педагогічному закладі. У зв'язку з тим, що існують вікові особливості реалізації інноваційного потенціалу особистості [1, с.22-24] (у молодому віці широко використовується механізм соціальної установки, що лежить в основі активного пошуку ефективних способів взаємодії зі світом, у старшому віці такий пошук уже завершений, дослідження в інноваційній ситуації спираються на механізми, що закріпилися протягом життя), створювати умови для формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови доречніше під час його навчання у вищому навчальному закладі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Власенко Ю.О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості: Автореф… канд. психол. н.: 19.00.01 / Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. - 31 с.
2. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. - К.: Міленіум, 2004. - 358 с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 168 с.
4. Каташов А.І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Луганський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. - Л., 2001. - 265 с.
5. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта). - Рига: НПУ "Эксперимент", 1995. - 176 с.
6. Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1997. - 227 с.
7. Козлова О.Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Державна академія кадрів освіти. - К., 1999. - 235 с.
8. Сазонов Б.В. Субъект в процессах нововведений // Нововведения как фактор развития: Сборник трудов. - М., 1987. - С. 84-94.
9. Степанов Н.П. Инновационная гибкость реципиентов и проблемы восприятия нововведений // Нововведения как фактор развития: Сборник трудов. - М., 1987. - С. 68-84.

 
 

Цікаве

Загрузка...