WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ - Реферат

Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ - Реферат


Реферат на тему:
Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства важливою є проблема професійної підготовки майбутнього практичного психолога, що передбачає формування його як активного суб'єкта діяльності, як зрілу особистість з розвинутими професійно-важливими якостями. Суспільна практика потребує великої кількості висококваліфікованих практичних психологів, що можуть здійснювати просвітницький, діагностичний, корекційний, розвиваючий, консультативний види роботи. Це потребує, по-перше, належного рівня підготовки, по-друге, високої відповідальності за результати своєї професійної діяльності. Становлення особистості практичного психолога здійснюється в процесі його професіоналізації і визначається правами, обов'язками та етичними нормами, які знаходять своє віддзеркалення у властивостях і якостях зрілої особистості, що здатна цілеспрямовано перетворювати внутрішній і зовнішній світ за своїми власними законами. У процесі професійної підготовки майбутній практичний психолог повинен сформуватися як активний суб'єкт діяльності, як зріла особистість з розвинутими професійно-важливими якостями (В.Панок, Н.Чепелєва, О.Бондаренко).
Ця сторона професійної підготовки активно вивчається дослідниками. Результати цих досліджень на сьогоднішній день виступають основою для оптимізації особистісно-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ. У цілісній системі готовності до професійної діяльності, спираючись на роботи М.Дьяченко, Л.Кандибович, В.Моляка, виділяють дві підсистеми: довготривалу, яка є стійкою системою особистісних, суб'єктних та індивідних професійно-важливих якостей, та динамічну, яка є ситуативним особистісним утворенням [2, с.169]. Т.Кудрявцев виділив такі етапи професійного становлення майбутнього вчителя: 1) формування професійних намірів; 2) професійне навчання; 3) професійна адаптація; часткова чи повна реалізація особистості в професійній праці [4].
Аналізуючи процес підготовки практикуючих психологів, можна виділити три умовних блоки: 1) теоретико-експериментальна підготовка (вивчення класичних психологічних дисциплін); 2) опанування теоретичних засад практичної психології, що здійснюється через участь студентів у активних формах навчальної роботи; 3) оволодіння практичними психологічними технологіями, методиками й методами формування навичок роботи, що здійснюється у практичній роботі під час участі в семінарах-практикумах [5].
Б.Ананьєв, П.Іванова, Є.Климов, А.Колесова., Б.Федоришин уважають процес професійного становлення довготривалим, багатоплановим та динамічним.
Г.Ковальчук передбачає досягнення вершин професіоналізму через проходження крізь низку етапів, кожний з яких означає здобуття чергової межі професійної компетентності. Він виокремлює 5 рівнів професіоналізму: репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий та творчий. Зазначені рівні професійної компетентності є моделлю для оцінювання й дозволяють відстежувати еволюцію професійного росту, виявляти її тенденції і додавати професійній діяльності оптимального характеру відповідно до її призначення і власної стратегії досягнення [3, с.204].
А.Бодальов, К.Абульханова-Славька, Б.Ананьєв, А.Деркач та інші дослідники визначили основні умови вільного володіння професійною діяльністю, які можуть бути представлені трьома групами показників: змістовні - знання теоретичної психології, відношення, установки і ціннісної орієнтації; емоційні - припускають уміння відображати, аналізувати, співпереживати ситуацію з позицій професійної діяльності; діяльнісні - відображають функціональну сторону розвитку професійної культури практичного психолога [6].
Між тим питання оптимізації процесу навчання та вдосконалення професійної підготовки майбутнього практичного психолога можуть бути вирішені з урахуванням особистісних характеристик та особливостей його професійної діяльності. Професіоналізм при цьому визначається за двома критеріями: об'єктивним та суб'єктивним. За об'єктивним критерієм можна оцінювати рівень успішності в оволодінні професією. Суб'єктивний свідчить про рівень задоволеності процесом навчання, визначається особистими поглядами, інтересами та смаками суб'єкта [1].
Сучасний погляд на цю проблему полягає в наступному: професійна придатність формується безпосередньо в трудовій діяльності. Тому сутність професіоналізації майбутнього практичного психолога визначається в розвитку його як члена професійної спільноти, в забезпеченні його професійно-особистісного становлення як суб'єкта професійної діяльності.
Мета роботи полягає у визначенні шляхів оптимізації особистісно-професійного росту практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ.
Експериментальна частина нашого дослідження проводилася на базі Мелітопольського державного педагогічного університету серед студентів психологічних спеціальностей з метою визначення основних факторів, від яких залежить стабільність та ефективність процесу самовдосконалення, самовиховання в процесі навчання. Репрезентативна вибірка склала 70 студентів III, IV курсів спеціальності "Практична психологія". Студенти III курсу серед найбільш важливих факторів, що сприяють особистісно-професійному росту, виділяють: особистісні якості (працелюбність, організованість, вольові якості, цілеспрямованість, рівень домагань та ін.) - 95%, зацікавленість у предметі вивчення - 53%, бажання досягти високих результатів - 27%, зацікавленість процесом навчання - 23%, підтримка близьких (батьків, рідних) - 23%. Серед факторів, що перешкоджають процесу професіоналізації, були названі такі: лінощі - 50%, нестаток часу - 40%, нестаток літератури з предмета вивчення - 33%, нестаток

 
 

Цікаве

Загрузка...