WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін - Реферат

Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін - Реферат

електронного підручника (конспекту); анімація графічних побудов (розв'язок задач), що дає змогу студентові неодноразово прослідкувати за послідовністю побудов; тестування, самоконтроль; виконання розрахунково-графічних робіт із застосуванням графічних програм
Засоби навчання
Засоби готуються й використовуються на основі ознайомлення з матеріалом (тексти, завдання, слайди тощо) і підбираються викладачем здебільшого за одним критерієм: зручністю використання (переважно це друковані засоби) Засоби добираються таким чином, щоб вони сприяли комплексному досягненню поставленої мети навчання й контролю за опануванням матеріалу (в електронному варіанті)
Участь студента
Роль студента зводиться до слухання викладача і виконання графічних робіт за допомогою креслярського інструмента Інформаційні технології забезпечують активну участь студента, який засвоює інформацію в ході діяльності з інформаційним матеріалом та графічними програмами: AutoCAD чи КОМПАС-ГРАФІК LT.
Індивідуалізація
Традиційне навчання орієнтоване на групу; здебільшого студенти одержують обмежену кількість навчального матеріалу (інформаційних джерел), при цьому викладач чітко визначає, яким чином його треба опанувати Інформаційне (комп'ютерне) навчання може бути глибоко індивідуальним. Кожний студент має змогу використовувати всі можливі засоби і способи навчання з тим чи іншим набором, зручним для нього (електронний підручник чи конспект, вивчення реальних об'єктів чи моделей, робота з бібліотекою креслень, моделювання, конструювання, тестування, анімація побудов тощо)
Темп навчання
Студент повинен пройти курс "чітко визначеним кроком". Усі студенти проходять навчання в одному темпі: одночасно розпочинають і закінчують його Кожний студент може навчатися у власному темпі. Він може опановувати окремі теми навчальної програми, неодноразово повертатись до попереднього матеріалу й повторювати його стільки разів, скільки йому потрібно
Час
Для всіх студентів установлюється однаковий час проходження теми. Таким чином, якість засвоєння перебуває у повній залежності від інтелекту того, хто навчається Кожний студент витрачає стільки часу, скільки йому потрібно для належного оволодіння змістом конкретної теми. Потрібний для індивідуального засвоєння час здебільшого має тенденцію до кореляції з інтелектуальним потенціалом студента
Свобода дій
Традиційно за розкладом кожного дня певний час відводиться для вивчення дисципліни. Студенти вимушені відвідувати лекції і практичні заняття Самостійне навчання може проходити у зручний для кожного студента час. Інтерактивне методичне забезпечення дисципліни дає студентам велику свободу пристосування часу відповідно до їх індивідуальних потреб
Транспортабельність
Традиційне навчання переважно спирається на спільну працю викладача і студента під час лекції і практичних занять. Якщо студент пропустив частину курсу, він змушений звертатись до викладача по консультацію Інтерактивним методичним комплексом можна користуватись будь-коли і будь-де (в електронному варіанті на дискеті, СD, у вигляді Інтернет-сторінки у віртуальній бібліотеці університету, на сайті відповідної кафедри). Кожний студент може вивчити будь-який матеріал у зручний для нього час
Умови навчання
Можливі індивідуальні відмінності у навчанні. Якщо студент зацікавлений в одержанні додаткової інформації, то він має відшукати її сам, у разі невдачі викладач повинен працювати зі студентом окремо, надаючи необхідну інформацію. Здебільшого під час занять не вистачає часу для додаткової допомоги Студент, який не встигає під час занять опанувати весь матеріал чи отримати додаткову інформацію, може одержати її у додатковий час за допомогою інтерактивного методичного комплексу
Засвоєння знань
Більшість студентів знає "про все". Реально важко сподіватися, що студенти зможуть засвоїти все найкращим чином Студентам, які повільно засвоюють матеріал, не вистачає відведеного часу, одержавши додатковий час, вони здатні засвоїти більшу частину матеріалу
Організація повторень
Часто повторюється саме той матеріал, який викладач уважає мало засвоєним Повторення студентами матеріалу залежить від результатів засвоєння. Студент самостійно вибирає, який матеріал повторити і в якій кількості
Закріплення знань
За традиційним навчанням знання студентів закріплюються і використовуються при виконанні розрахунково-графічних робіт Інтерактивний методичний комплекс дає можливості для невідкладного контролю знань і корекції рівня їх засвоєння
Контроль
Контрольні завдання здебільшого проводяться під кінець вивчення дисципліни та в переважній більшості покликані з'ясувати бальну оцінку, а не здійснити повноцінний зворотній зв'язок, тобто визначити рівень засвоєння Контрольні завдання покликані піднести рівень особистого засвоєння знань кожним студентом; оцінити ступінь засвоєння знань, умінь і навичок; закріпити здобуте, діагностувати труднощі
Слід зауважити, що головною особливістю навчання засобами комп'ютерних технологій є багатократне збільшення "підтримуючої інформації", наявність інформаційного середовища. Крім цього, комп'ютер виконує функції робочого інструмента (лінійки, циркуля, олівця тощо), оскільки він виступає в якості графічного редактора, засобумоделювання, конструювання.
Безумовно, широке використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі пов'язане з численними труднощами як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру. Це пов'язано з низкою факторів, основні з них: по-перше, відсутність належного матеріального забезпечення; по-друге, значну проблему (дефіцит) становить підготовка матеріалів для введення в електронні засоби та подальше передавання їх у переробленому вигляді користувачеві; по-третє, відсутність навчально-програмного забезпечення, яке покликане реалізувати ту чи іншу навчальну функцію.
Таким чином, процес упровадження комп'ютерних технологій є складним і багатоаспектним, адже програмне забезпечення має включати: завдання та методичні вказівки до кожної практичної роботи, передбаченої програмою; низку контрольних запитань із відповідного розділу курсу; доступ до довідкового матеріалу; методику розв'язування задач; загальний перелік запитань і задач, що виносяться на іспит (залік).
Вищесказане дозволяє зробити такі висновки: по-перше, інформаційні технології здатні гуманізувати освітнє середовище та спонукають до постійної самоосвіти, перетворюють процес навчання у насолоду і дають можливість відчути практичні результати; по-друге, головне в технології навчання - це формування особистості студента, що гарантує педагогічний успіх незалежно від майстерності викладача. За такого підходу інформаційна технологія виступає як система, складовими якої є учасники педагогічного процесу, та система теорій, ідей, засобів і методів організації навчальної діяльності для ефективного вирішення проблем, що охоплюють усі аспекти засвоєння знань і формування практичних навичок.
На сьогоднішній день актуальним залишається питання зростання ролі творчих елементів особистості, а це можливо при впровадженні до навчального процесу інформаційних технологій: прийомів, методів і методик пошуку нових рішень, а також активізація творчого мислення студентів.
Крім того, слід зауважити, що перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення вищої освіти, її статус. Освіта стає не лише інструментом взаємопроникнення знань і технологій у глобальному масштабі, але й засобом боротьби за ринок праці. Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, спроможна забезпечити зростання потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Верхола А.П. Системний аналіз процесу навчання графічних дисциплін у технічному університеті // Вища освіта України. - 2005. - №3. - С. 70-73.
2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та н.; За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. - К.: Знання, 2005. - 327 с.
3. Вища освіта в Україні і Болонський процес: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубіянко, І.І.Бабич. - К.: Освіта, 2004. - 384 с.
4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.
5. Сидоренко В., Білевич С. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні // Вища освіта України. - 2004. - №3. - С. 35-41.
6. Ткач Д.І. Психолого-педагогічні засади обґрунтування системної нарисної геометрії // Вища освіта України. - 2004.- №4. - С. 68-72.

 
 

Цікаве

Загрузка...