WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін - Реферат

Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін - Реферат


Реферат на тему:
Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін
Розвиток України у третьому тисячолітті визначається в контексті європейської інтеграції з орієнтацією на побудову громадянського суспільства. Таким чином, прискорення науково-технічного прогресу вимагає підвищення вимог до якісного потенціалу працівників, які займаються генеруванням, розробленням і впровадженням нових технологічних ідей. А це, безперечно, ставить нові вимоги до професійної підготовки фахівців, оскільки саме вона сприяє переходу до інформаційного суспільства, а отже, і формуванню пріоритетів розвитку держави.
Підходи і практичні дії щодо розвитку системи освіти в Україні базуються на концепції створення умов для задоволення освітніх і професійних потреб особистості з можливістю удосконалення здобутих знань, розвитком творчого потенціалу.
В.Кремень, С.Ніколаєнко, М.Степко та ін. зазначають, що завдання навчальної дисципліни (а також її місце в навчальному процесі, очікувані результати дидактично обґрунтованої діяльності викладача й навчальної діяльності тих, хто навчається, узагальнений опис навчальних ситуацій у конкретних умовах вивчення певної дисципліни, формулювання суті дидактичних проблем і відомості щодо можливих шляхів їх вирішення в межах реалізації навчального плану, міждисциплінарні зв'язки тощо) мають ґрунтуватися на результатах аналізу цільової настанови та містити зрозумілі для тих, хто навчається, умови досягнення цілей навчальної дисципліни [2; 3].
Таким чином, на даному етапі реформування освіти організація і проведення педагогічних досліджень у вищій школі є дуже актуальним і складним процесом, що будується на основі діяльнісного, особистісного і системно-структурного підходів. Під цим розуміється вдосконалення традиційної методики навчання, запровадження новітніх інформаційних технологій до організації навчального процесу.
Історично обумовлено, що термін "технологія" виник у сфері матеріального виробництва, розвивався й досліджувався стосовно виробничих систем. Отже, з одного боку, узагальнене її визначення основане на властивостях виробничих технологій, а з іншого - виробнича інтерпретація є конструктивною базою з визначення нових інформаційних педагогічних технологій, що виникають у наш час.
Слід зауважити, що, на нашу думку, інформаційні технології повинні використовуватись у поєднанні з традиційними, і це дасть якісні результати навчальної діяльності.
Велику увагу вдосконаленню традиційних методів навчання графічних дисциплін приділяють В.Сидоренко, А.Верхола, Д.Ткач, В.Михайленко та ін. [1; 5; 6].
В.Сидоренко [5] ставить на перший план фундаменталізацію освіти на основі фундаментальних знань, які забезпечують мобільність і адаптивність до динамічних умов ринку праці, і з цим неможливо не погодитись. Таким чином, одним із пріоритетних напрямків розвитку вищої освіти є фундаменталізація професійної підготовки.
А.Верхола серед найсуттєвіших проблем у діяльності вищої школи називає збільшення кількості навчальних дисциплін, а це, в першу чергу, призводить до зниження якості підготовки. На думку А.Верхоли, Д.Ткач, цьому може завадити системний аналіз дисципліни, який має відображати її місце й роль у загальній структурі підготовки фахівця [1; 6].
На підставі аналізу порушеного питання комплексного вдосконалення методології навчання графічних дисциплін у ВНЗ можна зазначити, що зміст її за останні десятиліття не зазнав істотних змін та нині не відповідає умовам і формам графічної діяльності інженера на виробництві чи у проектній організації. Адже сьогодні у більшості конструкторських і проектних організаціях креслення виробів виконується за допомогою комп'ютерної графіки.
Таким чином, навчання графічних дисциплін має здійснюватись в умовах конструкторсько-технологічної професійної діяльності, інакше навчальна діяльність студентів має проходити з використанням нових інформаційних технологій і нових інструментів. І для якісного забезпечення навчального процесу в цьому контексті необхідно й відповідне матеріально-технічне і програмне забезпечення.
Слід зазначити, що будь-яка система має свою будову, конструкцію чи структуру, тобто сукупність зв'язків та відношень між елементами, яка інтегрує їх в єдине ціле. Безумовно, це стосується і методології навчання. На рис. 1 показано ієрархічну структуру процесу навчання графічних дисциплін.
Рис. 1. Ієрархічна структура процесу навчання графічних дисциплін
Слід зауважити, що результат навчання безпосередньо залежить від репродуктивної, творчої активності та пізнавальної самостійності студентів.
Отже, виокремлюючи ідею системності навчання, необхідно обґрунтувати й розкрити можливості комплексного використання інформаційних технологій для досягнення поставленої мети дисципліни й кінцевого результату навчання - знань.
З розвитком комп'ютеризації навчання "технологія навчання" стала усвідомлюватись як система засобів, методів організації й управління навчально-виховним процесом. На кінець 70-х - початок
80-х років відокремились дві складові педагогічної технології: використання системного знання для вирішення практичних задач і використання в навчальному процесі технологічних засобів [4].
Комп'ютерні технології можна віднести до технологічних засобів, і вони спрямовані на підготовку особистості інформаційного суспільства, формування вмінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей, формування дослідницьких умінь та вмінь вибору оптимальних рішень, забезпечення великим обсягом якісної інформації. Ці технології можуть застосовуватись у трьох варіантах: 1 - технологія як "проникнення" (застосування комп'ютерного навчання з окремих тем розділу); 2 - як основна (застосування при вивченні базових тем); 3 - як монотехнологія (коли весь процес навчання: діагностика, управління, моніторинг - проводяться за допомогою комп'ютера).
На нашу думку, при опануванні графічних дисциплін необхідно застосовувати третій варіант, але при цьому, як уже зазначалось, не слід нехтувати і традиційними засобами навчання студентів, адже традиційні методи розвивають графічні навички побудов, виховують точність, охайність, увагу, зосередженість тощо.
Порівняльну характеристику традиційної та інформаційної технологій навчання наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційної та інформаційної технологій навчання
Традиційне навчання Інформаційне навчання
Завдання
Здебільшого видаються завдання однакової складності з методичними вказівками до їх виконання (у друкованому варіанті), при цьому відсутній індивідуальній підхід до студентів Завдання видаються в електронному варіанті з прикладами побудов (демонстративний ролик), що дає змогу студентові неодноразово їх переглянути та засвоїти матеріал, можлива рівнева диференціація завдань
Підготовка навчального матеріалу
Спочатку готується навчальний матеріал: завдання для графічних ііндивідуальних робіт; далі має місце контроль засвоєння цього матеріалу: тести, контрольні завдання. Поряд із цим готується інформаційно-довідниковий матеріал, стандарти, ЄСКД, рекомендована література Готується інтерактивний методичний комплекс, який включає лекційний курс (електронний підручник); практичні заняття; модулі перевірки знань; індивідуальні завдання; основні положення стандартів, які повинен засвоїти студент у процесі вивчення графічних дисциплін; довідниковий матеріал; тести для самоконтролю; екзаменаційні (залікові) питання; бібліотечні та Інтернет-ресурси тощо. Інтерактивний методичний комплекс, згідно із сучасними вимогами, подається студентові в електронному варіанті на дискеті, CD, у вигляді Інтернет-сторінки у віртуальній бібліотеці навчального закладу або на сайті відповідної кафедри
Діяльність у процесі навчання
Орієнтація на діяльність викладача, який передає знання групі студентів. Таким чином, домінує діяльність викладача всупереч діяльності студента, яка проявляється тільки при виконанні індивідуальних графічних робіт Комп'ютеризація дає змогу поєднувати навчальну, самостійну й викладацьку діяльність. Переважає самостійна робота студентів, що передбачає досягнення кінцевого результату навчання
Роль викладача
Викладач виконує роль постачальника інформації Викладач виконує роль діагноста, консультанта і постачальника інформації
Метод навчання
Спостерігається тенденція до використання викладачами одного-двох методів: лекція, практичні заняття із застосуванням плакатів, моделей, ТЗН Для реалізації завдань навчання використовуються різноманітні комп'ютерні технології: опрацювання теоретичного матеріалу за допомогою

 
 

Цікаве

Загрузка...