WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат

визначенні ефективності будь-якої методики навчаннянеобхідно враховувати особливості психічних процесів кожного студента, а саме: особливості мислення, властивості пам'яті, окремих аналізаторів (слух, зір), а також характер і волю. Без урахування зазначених факторів неможливо досягнути засвоєння студентами навчального матеріалу у повному обсязі. За допомогою комп'ютера педагог має можливість матеріалізувати деякі абстрактні властивості реальних об'єктів, чим сприяє підвищенню доступності навчального матеріалу для засвоєння студентами. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі виступає своєрідним каталізатором, який призводить до якісних змін системи освіти в цілому, у тому числі і в змісті навчання. За допомогою комп'ютера вдається зробити доступним багато з того, що протягом тривалого часу вважалося недоступним унаслідок своєї абстрактності. Зокрема, з'являється можливість наочно представити студентам навчальний матеріал, який охоплює різні сфери життя та діяльності людини. Наприклад, завдяки наочності студент має можливість дослідити самостійно характер кривої другого порядку в залежності від значень коефіцієнтів її загального рівняння, побудувати певну січну площину до даної поверхні і встановити загальні характеристики утвореного при цьому перерізу тощо. Тому, визначаючи вимоги до інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів, уважаємо за необхідне при доборі тих чи інших математичних пакетів звернути увагу на комплексність та універсальність пропонованих програмних засобів, що дозволить значно розширити коло розв'язуваних дидактичних та методичних завдань. У світлі цих вимог пропонуємо використовувати ППЗ GRAN, оскільки, по-перше, зазначений продукт дозволяє розв'язувати задачі курсу лінійної алгебри й аналітичної геометрії, що свідчить про його комплексність, по-друге, ППЗ GRAN досить ефективно може бути використаний для розв'язування задач диференціального та інтегрального числення, що дозволяє поширити його застосування на курс математичного аналізу. Останнє, поряд із адаптованістю до умов педагогічного процесу в середніх та вищих навчальних закладах, обумовлює його універсальність, доцільність та ефективність у навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу.
Проаналізувавши наукову, методичну, психолого-педагогічну літературу, досвід НПУ імені М.П.Драгоманова та інших провідних педагогічних вищих навчальних закладів України з проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у математичній підготовці майбутніх учителів фізики, сформулюємо низку вимог до інформаційно-комунікаційних технологій: 1) комплексність та універсальність; 2) простий, люб'язний, україномовний інтерфейс; 3) адекватність математичного програмного забезпечення змісту та специфіці математичної підготовки вчителів фізики у педагогічному вищому навчальному закладі; 4) простота і надійність у використанні, сумісність із периферійними пристроями з метою надання звукового супроводу, можливості друку тощо; 5) компонентність у реалізації основних функцій (компонента, за означенням О.Співаковського [11], - це абстрактна одиниця, яка може використовуватися при виконанні певної визначеної роботи, тобто мати визначені обов'язки. Компонента повинна мати невеликий набір чітко визначених пунктів і бути пов'язаною з іншими компонентами настільки слабко, наскільки це можливо); 6) програмний продукт має містити увесь спектр понять, операцій і функцій, вільне оперування якими передбачено змістом навчальної дисципліни; 7) використання програмного продукту не повинне передбачати наявності у користувача ґрунтовних знань з програмування та володіння ним термінологією, не характерною для педагогічної сфери діяльності людини.
Зазначимо також про доцільність надання переваг вітчизняним програмним продуктам з метою уникнення правових протиріч із законодавством України щодо визнання авторських прав на інтелектуальну власність.
На сьогоднішньому етапі розвитку суспільних та економічних відносин інформаційно-комунікаційні технології в повній мірі можна вважати невід'ємною частиною навчального процесу. Комп'ютер поступово перетворюється на своєрідний вимірювач ефективності обраних навчальних стратегій. Оскільки вже сьогодні певний базовий рівень інформаційної культури вимагається від кожного члена суспільства, то вміння використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій набуває виняткового значення щодо політехнізації навчання та загальної підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності.
Впровадження комп'ютера у навчальний процес педагогічного вищого навчального закладу не повинне спрямовуватись на поступове обмеження впливу й ролі викладача, його місця і значення у підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів. Педагог був і залишається ключовою ланкою навчально-педагогічного процесу, і останній завжди буде йому підпорядкованим і ним керованим.
До основних висновків проведеного дослідження слід віднести: а) використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (математичного пакету Mathcad, педагогічних програмних засобів серії Gran, електронних засобів розповсюдження інформації на як завгодно віддалену відстань тощо) у навчанні математичних дисциплін студентів педагогічних ВНЗ є перспективним напрямком подальших науково-педагогічних досліджень; б) діяльність викладача і студента в системі вищої педагогічної освіти, опосередкована комп'ютером, сприяє розв'язанню проблеми підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, поглибленню професійної спрямованості викладання математичних дисциплін; в) педагогічні напрацювання з проблеми дослідження потребують змістової систематизації з метою врахування у педагогічній практиці.
ЛІТЕРАТУРА
1. Богданова И.М. Формирование профессионально-педагогической готовности будущих учителей к компьютерному образованию школьников: Дис…канд. пед. наук: 13.00.01 / Одес. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1989. - 158 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод. пособие. - М.: Высш. шк., 1991. - 207 с.
3. Головань М.С. Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчання алгебри і початків аналізу на основі НІТ: Дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / Український державний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 1997. - 177 с.
4. Жалдак М.И. Система подготовки учителей к использованию информационной технологии в учебном процессе: Дис. в форме науч. доклада… докт. пед. наук: 13.00.02 / АПН СССР. НИИ содержания и методов обучения. - М., 1989. - 48 с.
5. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: Дис…докт. пед. наук: 13.00.02 / Вінницький державний технічний ун-т. - Вінниця, 1998. - 396 с.
6. Лотюк Ю.Г. Застосування математичних пакетів у викладанні математики у вищому навчальному закладі // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2001. - №3. - С. 21-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...