WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат


Реферат на тему:
Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики
Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, зміна форм господарювання, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до підготовки фахівця. Такі підходи тісно пов'язані з інформаційно-комунікаційними технологіями.
Під інформаційно-комунікаційними технологіями розуміють сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання й використання інформації.
Проблема впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес досліджувалась у працях Б.Бєсєдіна, А.Веліховської, М.Голованя, Ю.Горошка, В.Дровозюк, М.Жалдака, Т.Зайцевої, В.Клочка, Н.Кульчицької, К.Ламонової, Ю.Лотюк, Н.Морзе, А.Олійника, К.Осенкова, А.Пенькова, С.Ракова, Ю.Рамського, В.Розумовського, Є.Смирнової, В.Чирко, В.Шавальової та інших учених.
Дидактичні і психологічні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання знайшли відображення у працях В.Безпалька, О.Гокунь, В.Ляудіс, Ю.Машбиця, А.Пишкала, І.Синельник, С.Смирнова, О.Співаковського та інших дослідників.
Про масштаб та комплексність проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі йдеться в дисертації М.Жалдака [4]. Широке впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес породжує низку проблем, які стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації освіти та гуманізації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів і фундаменталізації знань, підготовки й удосконалення кваліфікації педагогічних кадрів, створення системи неперервної освіти, зокрема системи самоосвіти й самовдосконалення вчителів, яка забезпечувала б оволодіння ними основами сучасної інформаційної культури. Звідси випливає необхідність розробки й побудови цілісної системи підготовки вчителя до використання інформаційної технології в навчальному процесі, яка включає весь комплекс навчальних дисциплін з відповідно побудованим змістом, сукупність методів, організаційних форм і засобів навчання, орієнтованих на широке використання сучасної інформаційної технології в навчальному процесі, і забезпечує методологічну, спеціальну й методичну підготовку вчителя в нерозривному зв'язку з формуванням основ інформаційної культури та підготовкою до практичного використання нової інформаційної технології у своїй професійній діяльності, здатність і готовність до постійної самоосвіти й самовдосконалення, а також можливість їх здійснювати.
Враховуючи вищесказане, маємо підстави стверджувати, що проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки студентів фізичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів потребує ґрунтовних наукових досліджень. Необхідна розробка комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання природничих дисциплін, зокрема математичних, які дозволили б найбільш повно й ефективно використати навчальний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів з метою поглиблення професійної спрямованості математичних дисциплін, які викладаються студентам нематематичних спеціальностей педагогічних університетів.
Уважаємо, що розв'язання вищезазначеної проблеми доцільно розпочати з формулювання вимог, які ставляться до засобів інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких, на думку педагога, є необхідним для досягнення наперед визначених дидактичних цілей.
Стаття має за мету висвітлити психолого-педагогічні аспекти поставленої проблеми; зробити стислий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано її розв'язання; оприлюднити основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Зв'язок сформульованої проблеми із важливими науковими та практичними завданнями полягає у визначенні концептуальних засад розробки комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання не лише природничих дисциплін, але й дисциплін гуманітарного спрямування.
Психолого-педагогічним аспектам застосування математичних пакетів у викладанні математики у вищому навчальному закладі присвячена стаття Ю.Лотюка [6]. Автор публікації пропонує розрізняти недоліки, зумовлені недосконалістю того чи іншого математичного пакета, та недоліки, зумовлені неповною реалізацією потенційних можливостей комп'ютера. Оцінюючи комп'ютер як засіб педагогічного призначення, дослідник пропонує передусім враховувати, що комп'ютер не більше як помічник педагога, а не його заміна.
Проблемі використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі присвячені, зокрема, дисертаційні дослідження І.Богданової, Л.Павлюк, Л.Панченко, І.Синельник, А.Уманця та інших дослідників.
Дисертація І.Богданової [1] містить теоретичне і практичне дослідження процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів за модульним підходом до навчання з комп'ютерною підтримкою.
У дисертаційному дослідженні І.Синельник [8] розкрито місце й роль комп'ютерних засобів в управлінні навчальною діяльністю студентів.
Від негативних наслідків необґрунтованого ігнорування методів, організаційних форм і засобів навчання в рамках традиційної методики викладання математики та надмірної, методично невиправданої, комп'ютеризації навчального процесу застерігає З.Слєпкань: "Запровадження нових інформаційних технологій навчання не повинно бути самоціллю. Воно має бути педагогічно виправданим, розглядатись передусім з погляду педагогічних переваг, які воно може забезпечити порівняно з традиційною методикою навчання" [9, с.99].
Від занадто широкого й методично невиправданого застосування комп'ютера в навчальному процесі застерігає О.Вербицький: "Необхідно перш за все визначити конкретні цілі та зміст навчання у комп'ютерному варіанті. Якщо виявиться, що цілі можуть бути досягнуті за допомогою традиційних, надійних, звичних для викладача і студентів засобів, то краще за все звернутися саме до них. Для комп'ютерного навчання доцільно відбирати лише той зміст, розробка та засвоєння якого не може обійтися без електронно-обчислювальних машин" [2, с.198].
Ми поділяємо думку О.Співаковського [10], що використання нових інформаційних технологій навчання у педагогічному вищому навчальному закладі, крім сприяння досягненню основних, запланованих цілей навчання у конкретній предметній галузі, сприяє досягненню і додаткових цілей навчання: формуванню в майбутнього вчителя позитивного ставлення до нових інформаційних технологій навчання, переконаності в ефективності цих технологій навчання, практичному засвоєнню методів навчання в умовах нових інформаційних технологій навчання. Студенти долають психологічний бар'єр між традиційними формами, методами й засобами

 
 

Цікаве

Загрузка...