WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації - Реферат

Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації - Реферат

балів
На лекціях 16 4 64 17 4 68 32 4 128
На практ. заняттях 16 12 192 17 12 204 32 12 384
Розрахункові роботи 3 24 72 3 24 72 3 24 72
Проект 1 36 36 1 28 28 - - -
Творча робота 36 36 28 28 16 16
Разом 400 400 600
Під час проведення практичного заняття за класичною схемою студент звітує за виконання домашнього завдання, пише математичний диктант і бере активну участь у розв'язування завдань; схема проведення заняття за методом навчання у співпраці подана в попередніх статтях автора [2]; в обох випадках максимальна кількість балів, які можна набрати за практичне заняття, становить 12 балів, які зручно переводити у традиційну чотирибальну систему для заповнення звітної документації.
Розрахункові роботи містять певну кількість завдань, які студенту потрібно розв'язати, здати й захистити до визначеного терміну, який вказується на початку кожного модуля, коли роздаються завдання. Якщо розрахункова робота подається раніше вказаного терміну (тобто до закінчення вивчення даного модуля), то студент до 24 максимальних балів одержує додаткові, які відносяться до графи творча робота, а якщо робота здається пізніше, то максимально можлива кількість балів зменшується пропорційно часу затримки подання.
Робота над проектом складається зі створення й захисту певного продукту (зокрема, це може бути реферат з теоретичної проблеми, приклад роботи з даним матеріалом у системі комп'ютерної математики або навіть власноруч написана комп'ютерна програма, яка виконує певні завдання). Оцінювання роботи над проектом у розділі 1 становить 36 балів, оскільки і термін менший, і студенти тільки вчаться створювати проекти з вищої математики; у розділі 2 робота над проектом оцінюється у 28 балів, оскільки термін більший (два семестри) і у студентів вже є певний досвід роботи над проектами; у розділі 3 обов'язкова робота над проектом не передбачена взагалі, оскільки це останній рік навчання і студенти мають більше уваги приділяти спеціальним дисциплінам. Якщо ж протягом вивчення розділу 3 студент створює певний проект, то це оцінюється додатковими балами у графі творча робота.
Хоча створення проекту - це творча робота, ми відокремили ці види робіт, оскільки створення проекту є обов'язковим, а творча робота виконується відповідно до вподобань та рівня підготовленості кожного студента. У поняття творчої роботи студента ми включаємо його участь у наукових семінарах, конференціях, конкурсах та виставках наукових робіт.
Для одержання оцінки за розділи 1 і 2 кількість балів, набраних студентом протягом їх вивчення, потрібно поділити на 4, а за розділ 3 - на 6. Одержані бали переводимо у традиційну систему оцінювання за допомогою таблиці (таблиця 4), яка дозволяє, крім того, адаптувати студента до шкали ECTS.
Таблиця 4
Переведення кількості балів
За шкалою ECTS За національною шкалою За авторською шкалою
A Відмінно 90-100
BC Добре 75-89
DE Задовільно 60-74
FX Незадовільно з можливістю перескладання протягом наступного семестру 35-59
F Незадовільно з необхідністю повторного прослуховування курсу 1-34
Вивчення кожного розділу закінчується необов'язковим іспитом. Тобто, якщо оцінка, отримана при переводі балів, студента влаштовує, то він має право на екзамен не йти. Якщо ж він хоче покращити свій результат і додати до набраних ще бали за екзамен, то за правильну відповідь може максимально одержати на екзамені після розділу 1 - 36 балів, після розділу 2 - 28 балів, після розділу 3 - 16 балів. До екзамену допускаються лише ті особи, які набрали протягом семестру не менше 35 балів, подали всі розрахункові роботи і створили проект.
Питання про необов'язковий екзамен, звичайно, проблемне, але керівництво коледжу пішло назустріч, враховуючи наступні всім відомі факти. По-перше, відсутній психологічний стрес, в якому знаходиться студент під час сесії, оскільки за умов модульно-рейтингової технології, якщо студент іде на екзамен, то робить це за власним бажанням. По-друге, екзамен - це рулетка, і необов'язково оцінка, отримана студентом на екзамені, відображає реальний рівень його знань (особливо під час письмового екзамену). По-третє, вивчити той об'єм матеріалу, який розглядається протягом семестру, перед екзаменом неможливо, якщо немає систематичної підготовки.
Підсумкова оцінка за курс визначається як середнє арифметичне оцінок за три розділи й виставляється у додаток до диплома.
Дана система не передбачає додаткових балів за присутність на заняттях. Якщо студент відсутній на парі з поважної причини, то він має можливість в індивідуальному порядку відзвітувати за пропущене заняття (виконати домашню роботу, написати математичний диктант, розв'язати завдання з теми). Якщо ж студент пропустив аудиторне заняття без поважної причини, то права на перескладання він не має.
Отже, можна зазначити, що впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в сучасних умовах є, безумовно, необхідним, оскільки має такі переваги: активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів; підвищує мотивацію навчання студентів; спонукає до систематичної підготовки та підвищення рівня організованості самостійної роботи; стимулює студентів до творчої наукової роботи; надає можливість об'єктивно оцінити набуті студентами знання, вміння і навички з даної дисципліни.
З урахуванням результатів анкетування можна зробити висновок: сьогодні, коли майже всі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації працюють над реалізацією положень Болонської декларації, коледжі й технікуми не змінюють нічого в організації навчального процесу.
Шляхи подолання цієї проблеми нами вбачаються у наступних положеннях: 1. Активно проводити методичну роботу щодо ознайомлення загалу викладачів коледжів та технікумів із сучасними світовими тенденціями у вищій школі, новими педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями, а також із положеннями Болонської декларації та технологіямиїх упровадження в навчальний процес (бажано у вигляді тренінгів, а не лекцій чи, ще гірше, директив). 2. Поширити програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України і на ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 3. Провести педагогічний експеримент щодо запровадження модульно-рейтингової, а потім кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бакланова М.Л., Триус Ю.В. Інновації навчання математики та інформаційно-комунікаційні технології // Інформаційні технології в науці, освіті і техніці: Матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих ІТОНТ-2004. - Черкаси: Видавництво ЧДУ ім. Б.Хмельницького, 2004. - Ч.2. - С. 68-69.
2. Бакланова М.Л. Метод навчання у співпраці як один зі шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні вищої математики // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. - Т.1: Теорія та методика навчання математики. - С. 3-12.
3. Бакланова М.Л. Використання сучасних педагогічних концепцій для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні математичних дисциплін // Эвристическое обучение математике: Тезисы докладов международной научно-методической конференции. - Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. - С. 154-155.
4. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін.; За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. - К.: Знання, 2005. - 327 с.
5. Сікорський П. Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технології навчання // Вища школа. - 2005. - №5. - С. 60-63.
6. Слєпкань З.І. Болонський процес - європейська інтеграція систем вищої освіти // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. - Вип. 23. - Донецьк: Фірма ТЕАН, 2005. - С. 4-15.
7. Омельчук С. Національна вища освіта США: минуле і сучасність // Педагогіка і психологія. - 2002. - №4. - С. 140-146.

 
 

Цікаве

Загрузка...