WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації - Реферат

Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації - Реферат


Реферат на тему:
Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
Сьогодні, в час глобалізації, ні в кого не викликає сумнівів необхідність інтеграції України в міжнародне співтовариство як з економічного та політичного, так і з наукового та освітнього аспектів даної проблеми. Міністерством освіти і науки України ведеться активна робота щодо роз'яснення та впровадження положень Болонської декларації, про що свідчать документи, розміщені на сайті Міністерства [8]. Не залишається осторонь і освітянська громада: проводяться численні інноваційні конференції, семінари, друкуються статті, матеріали, що розкривають сутність процесів у вищій школі, необхідних для приєднання до європейського освітнього простору.
Але більшість матеріалів і експериментів стосується вищих навчальних закладів (ВНЗ) ІІІ-ІV рівнів акредитації. Хоча за даними, наведеними у навчальному посібнику за редакцією В.Кременя та С.Ніколаєнка [4, с.162], на початок 2004/2005 навчального року в Україні кількість ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації вдвічі перевищувала кількість інститутів та університетів (рис. 1), а кількість студентів коледжів і технікумів становила третину від загальної кількості студентів (наприклад, у США дво- та чотирирічні коледжі складають 80% усіх ВНЗ [7, с.145]).
Причому більшість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - це майбутні студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, отже, для подальшого успішного навчання вони мають уміти навчатися в умовах, створення яких вимагає Болонська декларація.
Рис. 1. Мережа ВНЗ України за рівнями акредитації
Тому мета нашого дослідження - провести аналіз сучасного стану реалізації положень Болонської декларації у процесі навчання математичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У роботі на основі анкетування трьохсот студентів коледжів і технікумів м. Черкаси показано, як відбувається реалізація цих положень у процесі навчання математичних дисциплін у Черкаському державному бізнес-коледжі.
Зрозуміло, що студенти спроможні оцінити лише локальні зміни, тому з шести завдань Болонської декларації [6, с.6] проаналізуємо виконання лише двох, а саме: упровадження системи залікових одиниць по типу ECTS - Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи як нової системи кількісного вимірювання трудомісткості засвоєння студентами освітньої програми; сприяння необхідним європейським поглядам у вищій освіті.
Зміст останнього положення, на нашу думку, найкраще розкрито у статті 9 всесвітньої декларації ЮНЕСКО про вищу освіту для ХХІ ст.: "Вищі навчальні заклади повинні забезпечувати таку освіту, яка виховуватиме добре інформованих і глибоко вмотивованих громадян, здатних критично мислити, аналізувати громадську проблематику, шукати та використовувати вирішення проблем, які стоять перед суспільством, а також на те, щоб брати на себе соціальну відповідальність. Для досягнення цих цілей буде потрібна переробка навчальних програм із використанням нових відповідних методів… Необхідно забезпечити доступ до нових педагогічних та дидактичних підходів… та впровадити широке використання комп'ютерних технологій…" [9].
На жаль, як показало опитування, у коледжах мова не може йти про систему залікових одиниць по типу ECTS, оскільки викладачі не використовують навіть рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. На рис. 2 показано, яким системам оцінювання надають перевагу викладачі.
Аналогічна ситуація склалася і з оновленням форм організації навчально-виховного процесу і запровадженням освітніх інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій. Основними формами контролю у процесі навчання математичних дисциплін залишаються усне опитування (95%), самостійна робота (88%), контрольна робота (82%), математичний диктант (68%), тестування (26%). Комп'ютерне тестування, модульний контроль, рейтинг не використовуються зовсім.
Рис. 2. Системи оцінювання у коледжах
Упровадження в навчальний процес нових дидактичних прийомів та інноваційних педагогічних технологій відбувається досить повільно (див. табл. 1).
Таблиця 1
Використання інноваційних педагогічних технологій
Інноваційні методи навчання
Метод проектів 6%
Метод навчання у співпраці 19%
Ділові ігри 2%
Ситуаційне навчання 16%
Продуктивне навчання -
Ситуація з використанням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій також невтішна: у жодному з восьми вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Черкаси, де проводилося анкетування, немає ні мультимедійного проектора, ні "інтерактивної дошки", а кількість комп'ютерів дозволяє проводити заняття лише з комп'ютерних дисциплін. Незважаючи на те, що 70% респондентів уважають, що комп'ютер допомагає їм у подоланні принаймні деяких проблем при вивченні математичних дисциплін, в основному комп'ютер використовується студентами для створення текстових матеріалів (78% респондентів) та як джерело інформації через Internet (58% респондентів), і лише 13% опитаних використовують комп'ютер при вивченні математичних дисциплін.
У Черкаському державному бізнес-коледжі ведеться активна робота щодо реалізації Болонської декларації, зокрема двох положень, виділених нами вище.
Досвід щодо впровадження у процес навчання математичних дисциплін у коледжах нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій описаний вже нами достатньо (див., наприклад [1; 2; 3]) і може, на нашу думку, бути поширений як на інші дисципліни, так і на ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Упровадження в навчальний процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації системи залікових одиниць по типу ECTS, на нашу думку, має розпочинатися із використання модульно-рейтингової технології навчання студентів, оскільки без розуміння таких понять, як "рейтинг", "модуль", застосування кредитно-модульної технології навчання, як зазначено в статті В.Сікорського [5], неможливе.
Модульно-рейтингова технологія впроваджується нами у процес навчання фундаментальних дисциплін протягом останніх двох років. Наведемо приклад упровадження цієї технології у процесі вивчення такої математичної дисципліни, як "Основи вищої математики", що викладається автором у Черкаському державному бізнес-коледжі для студентів спеціальності "Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем".
Таблиця 2
Робоча програма з дисципліни
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
ВИД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Семестри Всього
ІV V VI VII VIII
Теоретичні (лекційні) 32 18 16 36 28 130
Практичні (семінарські) 32 18 16 36 28 130
Самостійна робота 98 45 49 36 52 280
Разом з дисципліни 162 81 81 108 108 540
Весь навчальний матеріал було розбито на розділи (таблиця 2), а потім кожний розділ поділено на модулі наступним чином: розділ 1 складається з модулів "Елементи лінійної алгебри", "Основи векторної алгебри", "Основианалітичної геометрії"; розділ 2 складається з модулів "Вступ до аналізу", "Основи диференційного числення функції однієї змінної" та "Основи інтегрального числення функції однієї змінної"; розділ 3 складається з модулів "Основи диференційного числення функції багатьох змінних", "Диференційні рівняння", "Ряди".
Кожний студент протягом розділу набирає певну суму балів (див. табл. 3) за кожний вид роботи.
Робота на лекціях уключає як активну роботу протягом лекції ("розумні питання", відповіді на питання викладача, коментарі), так і попередню підготовку до неї (здатність студента розібратися з означенням чи з доведенням) - за це можна одержати максимум 4 бали, якщо ж робота над лекційним матеріалом глибша, то це оцінюється додатковими балами і відноситься до графи творча робота.
Таблиця 3
Бали в рейтинг-контролі
Вид навч.
діяльності студента Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
Кіл-ть один. Кіл-ть балів Всього балів Кіл-ть одиниць Кіл-ть балів Всього балів Кіл-ть одиниць Кіл-ть балів Всього

 
 

Цікаве

Загрузка...