WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема цінностей як складової професіоналізму майбутнього вчителя у психолого-педагогічній літературі - Реферат

Проблема цінностей як складової професіоналізму майбутнього вчителя у психолого-педагогічній літературі - Реферат

вчені визначають ціннісні орієнтації через систему установок (Н.Кон, Д.Узнадзе). "Орієнтації, спрямовані на будь-які соціальні цінності, називаються ціннісними орієнтаціями", - визначає Н.Кон [4, с.26]. На думку С.Новікової, ціннісні орієнтації виступають як соціальна властивість особистості, яка орієнтує індивіда на досягнення основних цілей життєдіяльності, на активну участь у процесі засвоєння та відтворення матеріальних і духовних цінностей, в яких задовольняються вищі потреби людини [7, с.18]. Та, на жаль, сучасні студенти та старшокласники у своїх ідеалах не бачать яскравість загальнолюдських цінностей, духовно-моральні цінності у них на середньому рівні ієрархії цінностей, а це потребує подальшої роботи.
Нерідко ціннісні орієнтації визначаються як важливий елемент внутрішньої структури особистості, закріплений життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його хвилювань, який дозволяє розрізняти значуще, суттєве для даної людини і незначуще, несуттєве. Отже, актуальність зазначеної проблеми, недостатня її розробка, необхідність подолання визначених суперечностей і зумовили вибір теми нашого дослідження. З визначення цих важливих елементів, ми провели констатувальне дослідження.
Експериментальне дослідження було проведено на базі студентів
І-II курсу Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність українська мова та література. В опитуванні брали участь 33 студенти.
Аналізуючи відповіді на запитання анкети "Чим приваблює Вас вища освіта?", студенти педагогічного ВНЗ на перше місце ставлять можливість отримати професію, яка їм цікава 72,7%, на друге - можливість найбільш повно реалізувати свої здібності (54,5%), на третьому місці (53,1%) можливість стати освіченою людиною, на четвертому - можливість спілкування з цікавими людьми (30%). Наміри студентів працювати за спеціальністю у держсекторі висловили лише 21,2% майбутніх педагогів, 15% студентів педвузу планують навчатися в аспірантурі. Бажають здобути другу вищу освіту та працювати за спеціальністю у недержавному секторі 12%, багато студентів не пов'язують свою роботу з отриманою спеціальністю, бажають займатися чим завгодно, тільки б добре платили і не бути безробітним. Прагнуть продовжити навчання за кордоном 3%.
З метою визначити проблему формування ціннісних орієнтацій у шкільній практиці, ми спостерігали, опитували шкільних учителів. У ході експерименту вивчався досвід роботи вчителів школи, а також проводилось опитування вчителів, яке показало, що на уроках вони рідко акцентують увагу на розвитку загальнолюдських цінностей особистості, пояснюють це браком часу. Частина вчителів (21%) використовують навчальний матеріал предмета для показу, аналізу й синтезу ситуацій "добро - зло", "прекрасне - огидне", "щедрість - жадібність", "життя - смерть", "справедливість - несправедливість".
Учителі наголошують на тому, що проблема загальнолюдських цінностей пов'язана з соціальною сферою суспільства, економікою країни.
Учителям більше уваги треба приділяти роботі з розвитку загальнолюдських цінностей з такого напрямку, як проблемний виклад знань, виконання учнями самостійних завдань, використанню дидактичних ділових, рольових ігор, спеціально створених ситуацій.
Аналіз спостережень показав, що викладачі вищих навчальних закладів мало та не завжди вчасно використовують на заняттях такі ситуації, які б формували загальнолюдські цінності. Через те у студентів переважає низький та середній рівень сформованості цих понять; низький рівень пізнавального інтересу до предмета, переважають задовільні і незадовільні оцінки. Спостереження за студентами доводить, що загрозою для них є ще й психологічне налаштування: песимізм, прагнення жити сьогоднішнім днем, відсутність бажання наполегливо вчитися. Виходом з цієї ситуації, на наш погляд, є перегляд всіх навчальних програм та орієнтація на формування ціннісних парадигм виховання.
Проведений нами експеримент показав, що використання ситуацій та завдань з формування загальнолюдських цінностей на заняттях з курсів "Вступ до спеціальності" та "Педагогіка" підвищує якість знань, викликає цікавість до предмета, приводить до прояву між особистих відносин типу "вчитель - учень", "учень - вчитель", знімає напругу і робить атмосферу занять психологічно більш легкою і невимушеною.
Основними показниками, за якими ми визначали рівень сформованості загальнолюдських цінностей, є такі: 1) ставлення до громадської діяльності; 2) загальнолюдські якості; 3) культура спілкування; 4) вміння виходити із складних ситуацій, які сприяють формуванню загальнолюдських цінностей; 5) ставлення студентів до навчання; 6) пізнавальна активність студентів.
Під час використання на заняттях ситуацій, завдань на визначення загальнолюдських цінностей студенти повинні були уважно слідкувати за ходом думок своїх одногрупників, ставити питання, щоб підтримати хід розмови. Від них вимагалось виявлення засвоєних знань та обґрунтування, прояв загальнолюдських цінностей.
Про зріст сформованості загальнолюдських цінностей свідчать результати спостережень над студентами, опитування та анкетування їх. Отримані дані занесені в таблицю 1.
Таблиця 1
Динаміка зростання сформованості загальнолюдських цінностей (%)
Критерії Показники До експерименту Після експерименту
Мотиваційний Усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей 30 41
Діяльнісний Потреба розвивати свої загальнолюдські якості та усвідомлювати їх 40 45
Оцінний Уміння оцінювати соціальне бачення ситуацій 30 46
Середній показник, % 36 44
Зтаблиці видно, що рівень сформованості загальнолюдських цінностей студентів підвищився з 36% до 44%
Студенти стали більш терплячими, щирими, гуманними. Відповіді на заняттях стали більш розширеними, вагомими. У більшості студентів виник інтерес до читання. Дані досліджень свідчать про те, що введення в навчальний процес ситуацій, які розкривають поняття "добро - зло", "справедливість - ганьба", "любов - ненависть" - сприяють зростанню загальнолюдських цінностей студентів, допомогли підвищити пізнавальну активність. Примножилась кількість студентів, які позитивно почали ставитись до навчання.
Впровадження в практику результатів досліджень, як нам здається, сприятиме більш глибокому і успішному втіленню в життя завдань, відбитих у концепції національної загальноосвітньої школи.
Отже, ціннісні орієнтації визнані провідними елементами в мотивації людських вчинків, реалізації програм з поведінки, при цьому навіть діагностуються механізми їх зародження та формування. Слід відмітити, що у структурі особистості місце ціннісним орієнтаціям відводиться у спрямованості, відзначений безпосередній зв'язок з іншими компонентами особистості. Ціннісна орієнтація є елементом структури особистості, який функціонує на свідомому рівні.
На підставі аналізу філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури можна зробити висновок, що ціннісні орієнтації - це вибіркова, відносно стійка система спрямованості особистості, зорієнтована на певні соціальні цінності, яка формується у діяльності людини.
Молодь є найбільш сприятливою до процесів трансформації суспільства категорією населення. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що більшість студентів орієнтована на індивідуалізм, не розраховує на допомогу від держави. Тому потрібне коригування виховної роботи серед молоді. Подальшу свою діяльність ми вбачаємо у з'ясуванні мотивів студентів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Анненков В.П. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах промислово економічного коледжу: Дис канд. пед. наук: 13.00.05; 13.00.01. - К, 1996. - 136 с.
2. Брожик В. Эстетика на каждый день. - М.: Знание, 1991. - 208 c.
3. Вієвська М.Г., Савченко Л.О. Студент ХХІ століття // Збірник наукових праць. - №7. - Кривий Ріг, 2004. - С. 3-7.
4. Кон И.С. Как построить своё "Я". - М.: Просвещение, 1991. - 115 с.
5. Новикова С.В. Ценностные ориентации студентов педагогического вуза в сфере общения и пути их формирования: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - К.,1984. - 182 с.
6. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. - М.: АПН РСФСР, 1976. - С. 253-381.
7. Сластенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию.- М.: Академия, 2003. - 192 с.
8. Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. - Л.: ЛГУ, 1960. - 156 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...