WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) - Реферат

Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) - Реферат

організації навчання й жодна інша форма (індивідуальна, групова, парна) не може стати колективною [3].
У дослідженнях В.Дьяченка чітко визначені відмінності між груповою та колективною формами навчання. Так, в умовах групової форми навчання не можна досягти результату, коли "всі (колектив) навчають кожного і кожний навчає всіх", - це неможливо, оскільки малу групу, яка складається навіть із 2-3 осіб, значно складніше навчати, ніж одну людину [3]. Дослідник додає, що цьому не можуть сприяти певні суб'єктивні та об'єктивні причини. По-перше, група не завжди може сприйняти та вислухати кожного (причина суб'єктивного характеру); в умовах групового навчання не кожен студент (учень) може виступити в ролі "вчителя", а якщо це стає можливим, виявляється: члени групи не готові до цього.
Власну точку зору дослідник обґрунтовує виявленням певних протиріч групового способу навчання, а саме: між кінцевою метою навчання та конкретними, найближчими завданнями навчання; між низьким рівнем активності тих, хто навчається, та надміром споглядальних процесів їх діяльності; між структурами спілкування навчання у навчальних закладах та основною структурою спілкування в суспільстві тощо [2, с.22].
Таким чином, вищевикладене спонукає до вирішення цих протиріч, оскільки, окрім недоліків, групова форма організації навчання володіє значним потенціалом підвищення якості процесу навчання.
Так, у науковому доробку Х.Лійметса групова форма організації навчання визначається як "можливість управління становленням внутріколективних особистісних взаємостосунків" [6, с.23]. Як зазначає вчений, основними характеристиками групової роботи є безпосередня взаємодія між тими, хто навчається, їх спільна узгоджена діяльність, при цьому прямий контакт з викладачем відсутній [6, с.13].
Особливої уваги заслуговують такі положення, визначені дослідником: 1. Переосмислення ролі викладача, основні функції якого в умовах групової роботи такі: планувати, спостерігати, керувати, допомагати. 2. Групова робота не може бути ефективною, якщо "учні не володіють достатніми вміннями індивідуальної роботи". 3. Групова робота видозмінює індивідуальну та фронтальну форми навчання та підвищує їх ефективність. Так, після групової роботи над певним матеріалом характер фронтальної набуває інших характеристик, а саме під час обговорення результатів групової роботи надає фронтальній роботі характер взаємодії [6].
Численними дослідженнями у галузі педагогіки та психології вищої школи доведено, що використання групових форм навчання позитивно впливає на ефективність навчально-виховного процесу. Процес навчальної мовленнєвої діяльності, заснований на засадах групового навчання, має великі переваги у підготовці вчителів іноземної мови, адже він покликаний об'єднати хід комунікативного та професійного розвитку студента.
Групова діяльність - соціологічний та соціально-психологічний феномен, продукт спілкування, який не дорівнює механічній сумі діяльності людей, які входять до групи. Групова діяльність має такий ієрархічний ряд видів, що розрізняють загалом за їх метою: колективна діяльність, спільна діяльність, діяльність разом, одночасна діяльність.
Майже всі види груп мають за головну ознаку спільну діяльність. Спільна діяльність - це такий вид групової діяльності, в процесі якої дії її учасників підпорядковані спільній меті. Спільна діяльність - свідома взаємодія двох чи декількох осіб в процесі спільного досягнення загальної мети в праці, грі, спорті, навчанні, вихованні, керівництві і т.п. Найвищий вид спільної діяльності - колективна діяльність. [11, с.81].
Групова діяльність - це організована педагогом або самими учасниками система активності індивідів, які взаємодіють і спрямовують її на створення об'єктів матеріальної та духовної культури. [4, с.142].
Групова навчальна діяльність студентів, за визначенням М.Артюшиної, є формою їх спільної діяльності у складі малих груп, у якій виділяють індивідуально-групову, парно-групову, фронтально групову та групову форми [1, с.7-8].
За характером зв'язку між підгрупами у виконанні навчальних завдань групова навчальна діяльність розподіляється на: кооперативно-паралельний, кооперативно-послідовний, змагально-паралельний, змагально-послідовний види. За тривалістю реалізації групова навчальна діяльність поділяється на локалізовану та пролонговану [1].
Отже, групове навчання можна визначити як організований процес групової навчальної діяльності студентів, об'єднаних спільною навчальною метою. Групове навчання може здійснюватись в індивідуально-груповій, парно-груповій, фронтально груповій та груповій формах.
Методом групового навчання є взаємне навчання, яке передбачає, що кожен із тих, хто навчається, є одночасно вчителем стосовно до інших членів групи, допомагає їм засвоїти ті знання та вміння, якими вони володіють найбільш успішно, що сприяє вирівнюванню загального рівня засвоєння навчального матеріалу. Взаємне навчання передбачає спільне засвоєння теоретичного матеріалу, спільне набуття вмінь та навичок, спільний контроль здобутих знань та умінь. В умовах взаємного навчання студент стає суб'єктом пізнавальної діяльності, її організатором та учасником. (В.Корнещук) Взаємне навчання може здійснюватись в індивідуальних, парних, групових та колективних формах [5].
Згідно з аналізом психологічної теорії діяльності, необхідно, щоб засвоєння системи методичних знань та суми практичних навичок та вмінь у процесі групового навчання у студентській групі відбувалось на рівні діяльності. Це обумовлює дотримання таких орієнтирів: організовувати навчання таким чином, щоб домагатись високого рівня усвідомлення студентами закономірностей та послідовності навчальних дій та операцій; надати навчанню позитивну емоційну забарвленість; розвивати та зміцнювати інтерес до навчальної діяльності; розвивати свідомість тих, хто навчається, їх мислення та мовлення; надати провідної ролі особистісному досвіду.
Отже, групове навчання, що являє собою поєднання різних форм навчальної діяльності, провідною з яких єгрупова діяльність, слід розглядати як необхідну умову для вироблення індивідуальних здібностей, умінь та навичок самостійної, творчої діяльності студентів. Наведені характеристики групового навчання дозволяють стверджувати, що його використання в організації навчального процесу у ВНЗ є вагомим чинником підвищення якості професійної та комунікативної підготовки студентів як майбутніх фахівців.
Таким чином, виникає нагальна потреба більш активного використання групового навчання у практиці вищої школи, зокрема детальної розробки методики організації групового навчання студентів іноземної мови.
ЛІТЕРАТУРА
1. Артюшина М.В. Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. - 20 с.
2. Взаємонавчання учнів. Метод Рівна. - К.: Видавничий дім "Шкільний світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. - 128 с.
3. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 191 с.
4. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). - К.: Стилос, 2002. - 336 с.
5. Корнещук В.В. Взаимное обучение как нетрадиционная форма организации обучения в высшей школе // Науковий вісник КДПУ ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. - Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1998. - №8-9. - С. 62-65.
6. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. - Г.: Знание, 1975. - 64 с.
7. Любимова Н.П. Куратор и студенческий колектив: Учебно-воспитательный колектив и его среда: Сб. статей / Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. - Свердловск: УрГУ, 1980. - 142 с.
8. Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов. - К.: Вища школа, 2004. - 456 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...