WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Приватна вища освіта України в історико-педагогічних дослідженнях - Реферат

Приватна вища освіта України в історико-педагогічних дослідженнях - Реферат

обґрунтовують такими фактами: приватні ВНЗ створюють нові робочі місця, поліпшують інфраструктуру; навчання у ПВНЗ не обтяжує бюджет країн, що розвиваються; студенти приватних ВНЗ, навчаючись за місцем проживання, не витрачають кошти на продукти харчування, гуртожиток, тощо; зрештою, додаткові надходження будуть отримані після закінчення ВНЗ і виходу випускників на ринок праці.
Автори стверджують, що в Україні держава в старому радянському ідеологічному стилі чинить перепони приватній вищий школі, і це, мовляв, може мінімізувати внесок останньої у забезпечення потреб суспільства. На думку авторів, урядові варто було б відійти від такої тактики, і його втручання необхідне в разі отримання додаткової інформації для акредитації.
Протягом другої половини 90-х рр. минулого та на початку нинішнього століття різним аспектам становлення та функціонування приватної вищої школи в Україні була присвячена ціла низка дисертаційних досліджень. Їх тематика лежить у царині проблем філософії, соціології, права, економіки, теорії державного управління. Були захищені дисертації на здобуття вченого ступеня доктора соціології Л.Герасіною та О.Сидоренком, кандидатів соціологічних наук М.Бірюковою, О.Діковою-Фаворською, історичних наук Т.Удовицькою, юридичних наук В.Астаховим, кандидата наук з державного управління С.Жарою та ін.
Окремих аспектів становлення й розвитку приватної вищої школи в Україні торкаються у своїх аналітичних та публіцистичних публікаціях Ю.Алексєев, В.Астахова, К.Астахова, В.Астахов, Л.Батченко, О.Грішнова, В.Гондюл, В.Журавський, К.Корсак, В.Кремень, С.Ніколаєнко, В.Погребняк, О.Сидоренко, В.Яблонський та ін.
Діяльності приватних ВНЗ були присвячені Всеукраїнська конференція вищих навчальних закладів, заснованих на недержавній формі власності (Одеса, вересень 1993 р.), Всеукраїнськанауково-практична конференція "Удосконалення концепції приватної освіти України та проблеми організації науково-дослідної роботи в приватних вузах", науково-практичний семінар керівників приватних навчальних закладів "Правові засади функціонування приватної освіти в Україні", Міжнародний науково-практичний семінар керівників ВНЗ небюджетного фінансування України, Росії, Білорусі, Польщі, Латвії, Естонії "Узагальнення досвіду першого десятиліття", Міжнародні семінари лідерів приватної освіти у Харкові (1999-2004 рр.) та інші зустрічі представників приватної вищої школи.
Квінтесенцією матеріалів цих наукових форумів є таке резюме обговорення теоретичних основ приватної вищої освіти, яке прозвучало на Міжнародній науково-практичній конференції "Управління сучасним вищим навчальним закладом" (Харків, 7-8 жовтня 2002 р.): "…Найгостріша полеміка розгорнулася навколо таких напрямів реформування освіти, як: перехід від ідеології витратного фінансування системи вищої освіти до ідеології інвестування в неї; зміна статусу освітньої установи; конкурсний порядок розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, визнання платних освітніх послуг різновидом підприємницької діяльності; визнання платної освіти об'єктом "купівлі-продажу". Особливої уваги заслуговують останні дві позиції, оскільки саме вони лежать в основі вирішення більшості інших" [1; 8].
Таким чином, українська історіографія приватної вищої школи вже зараз налічує кілька монографій і дисертаційних досліджень, десятки наукових статей, предметом яких є феномен приватної освіти.
Хронологічно вітчизняна історіографія приватної вищої школи охоплює період від середини 90-х років ХХ ст. до сьогодення. Серед перших дослідників приватного сектора вищої школи переважають його представники (ректори, проректори), - відомі в Україні організатори й керівники приватних закладів освіти. На об'єктивність висновків ця обставина, на наш погляд, не вплинула, хоча певного "відомчого патріотизму" цим авторам важко було уникнути. Репрезентативною є джерельна база проаналізованих монографій.
Події і нові явища суспільного життя у монографіях аналізуються по "свіжих слідах", із урахуванням вітчизняного та світового досвіду приватної школи. Дослідження викликають інтерес як своїми узагальненнями й висновками, так і прогнозами на майбутнє. Приватна вища школа розглядається у них по-різному: шляхом висвітлення специфіки окремих періодів становлення, розширення мережі навчальних закладів, підготовки науково-педагогічних кадрів, аналізу соціально-економічних, нормативно-правових, управлінських аспектів функціонування сектора приватних ВНЗ тощо.
Спільною рисою більшості досліджень про приватну вищу школу є їх зосередженість на проблемах сьогодення. Такий підхід має свої переваги, бо він дозволяє виявити безпосередні механізми й фактори, які впливають на становище приватної освіти й визначають найближче її майбутнє.
Можна зробити загальний висновок: чинники та умови, які конфігурують надання освітніх послуг приватними ВНЗ, тісно пов'язані з глибинною суттю державної політики й вимагають громадської підтримки не лише у формі заяв, дій та коштів, але й відповідних змін у законодавстві (зокрема щодо акредитації, оподаткування), концептуальних засадах державної освітньої політики.
ЛІТЕРАТУРА
1. Астахова В.И. О становлении новых экономических отношений в украинской высшей школе и их правовом регулировании // Управління сучасним вищим навчальним закладом: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7-8 жовт. 2002 р. / М-во освіти і науки України, Нар. Укр. Акад. та ін. - Х., 2002. - С. 8.
2. Добрянський І.А., Постолатій В.В. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). - Кіровоград, 1998.
3. Медведчук С., Романчук Я., Ханик Я., Якимів І. Актуальні проблеми приватної вищої освіти в Україні. - Л.: Академічний експрес, 1997.
4. Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: історичний нарис. - Запоріжжя: РПВ "Видавець", 2000. - 164 с.
5. Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант: Монография / М-во образования Украины / ХГИ "НУА" // Под общ. ред. В.И.Астаховой. - Х.,2000. - 464 с.
6. Сидоренко О.Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі. - X.: Основа, 2000. - 256 с.
7. Степико М. Буття етносу. Витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). - К.,1998. - 206 с.
8. Стетар Дж. Оновлення та реформа вищої школи: приватна вища освіта в Україні у 1991-1996 рр. - К.,1996. - 32 с.
9. Lewis D., Hendel D., Demyanchuk A. Private Higher Education in transition countries (Приватна вища освіта в перехідних країнах). - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...