WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу - Реферат

Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу - Реферат

математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати,оцінювати похибку обчислень" [9; 5].
Ми дотримуємося позиції С.Ракова, який відносить математичні компетентності до предметно-галузевих, оскільки "математика займає цілком особливе місце у системі знань людства, виконуючи роль універсального та найпотужнішого методу сучасної науки" [9; 5]. Автор виділяє такі предметно-галузеві математичні компетентності: процедурна компетентність - уміння розв'язувати типові математичні задачі; логічна компетентність - володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень; технологічна компетентність - володіння сучасними математичними пакетами; дослідницька компетентність - володіння методами дослідження соціально та індивідуально значущих задач математичними методами; методологічна компетентність - уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв'язування індивідуально і суспільно значущих задач.
У курсі алгебри та початків аналізу ми зосередили свою увагу на формуванні в учнів процедурної, логічної та технологічної компетентностей. Окреслимо основні напрями набуття вищезазначених компетентностей.
Напрями набуття процедурної компетентності: 1) використовувати на практиці алгоритми розв'язування типових задач; 2) уміти відтворювати контекст задач, що виникають в індивідуальній та соціальній практиці і зводяться до типових задач; 3) уміти систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення задач до типових; уміти розпізнавати типову задачу або зводити задачу до типової; 4) уміти використовувати різні інформаційні джерела для пошуку процедур розв'язування типових задач (підручники, довідники, Інтернет-ресурси).
Напрями набуття логічної компетентності: 1) володіти й використовувати на практиці понятійний апарат дедуктивних теорій (поняття (визначення понять, наочний смисл понять, обсяг понять, властивості понять, межі понять, відношення між поняттями); висловлювання, предикати, логічні операції, аксіоми і теореми, доведення теорем, контрприклади до теорем і т.д.); 2) будувати, вдосконалювати та використовувати на практиці власну систему математичних уявлень в арифметиці, геометрії, алгебрі та початках аналізу, стохастиці на основі понятійного апарата дедуктивних теорій; 3) відтворювати дедуктивні доведення теорем та доведення правильності процедур розв'язування типових задач; 4) проводити дедуктивні обґрунтування правильності розв'язування задач та шукати логічні помилки у неправильних дедуктивних міркуваннях; 5) використовувати математичну та логічну символіку на практиці при оформленні математичних текстів.
Напрями набуття технологічної компетентності: 1) розв'язувати типові задачі з використанням основних типів професійного математичного програмного забезпечення (пакети символьних перетворень (наприклад, DG, Gran-2D), електронні таблиці (наприклад, Excel); 2) оцінювати похибки при використанні наближених обчислень; 3) будувати комп'ютерні моделі для предметної області задачі з метою її евристичного, наближеного або точного розв'язку; 4) досліджувати комп'ютерні моделі за допомогою комп'ютерних експериментів.
Для набуття учнями математичних компетентностей при вивченні алгебри та початків аналізу необхідно вдосконалити існуючу методику навчання алгебри та початків аналізу. Це вдосконалення методики має здійснюватися з урахуванням таких психолого-педагогічних та методичних вимог: 1) враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів; 2) виділяти в явному вигляді загальні орієнтовні основи діяльності з розв'язування алгебраїчних завдань; 3) для набуття учнями математичних компетентностей при вивченні курсу алгебри та початків аналізу доцільно зробити формування орієнтовних основ відповідної діяльності основою навчання; 4) пропонувати модель розумової діяльності учнів із пошуку планів розв'язування завдань та засвоєння способів їх розв'язування з урахуванням конкретних умов класу; 5) вибір методів навчання має бути пов'язаний з етапами формування прийомів навчальної діяльності; 6) при виборі засобів навчання доцільно активно застосовували засоби наочності та прикладні задачі.
І саме на набуття учнями вищезазначених компетентностей при розгляді однієї з змістовно-методичних ліній курсу алгебри та початків аналізу - лінії рівнянь та нерівностей - спрямована розроблювана нами методика, яка дозволяє: за рахунок безпосереднього виділення орієнтовних основ діяльності з розв'язування рівнянь і нерівностей пояснити учням, як працювати з такими завданнями; організувати власну роботу учнів із цим матеріалом таким чином, щоб можна було судити про цю роботу не тільки за кінцевим результатом, а й мати можливість контролювати (самому учневі чи вчителю) кожен її крок.
Ми вважаємо, що розробка методики впровадження компетентнісного підходу у старшій профільній школі сприятиме поліпшенню якості освіти та покращенню адаптації учнів до кредитно-модульної системи, з якою вони стикнуться після вступу до вищого навчального закладу. Адже набуті під час навчання у старшій школі предметні, галузеві та ключові компетентності дозволять не лише краще засвоювати нові знання у ВНЗ, а й швидко та ефективно опрацьовувати великий обсяг матеріалу, що відводиться на самостійну роботу, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бібік Н.М., Єрмаков І.Г., Овчарук О.В. Компетентнісна освіта - від теорії до практики. - К.: Плеяда, 2005. - 120с.
2. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття, кроки до компетентності та інтеграції в суспільство // Науково-методичний збірник. - К.: Контекст, 2000. - С.18-19.
3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. Овчарук О.В. - К.: К.І.С., 2004. - 112с.
4. Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах середньої ланки освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (21-22 квітня 2005 року) - Херсон, 2005. - 176с.
5. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні. - К.: КІС, 2003. - С.68-75.
6. Овчарук О.В. Профільне навчання в старшій школі // Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. - К.: КІС, 2003. - С.57-81.
7. Пометун О.І. Компетентнісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів. - К., 2004. - 10с.
8. Пометун О.І. Компетентнісний підхід - найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. - 2005. - січень. - С.65-69.
9. Раков С.А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти // Математика в школі. - 2005. - №5. - С.2-8.
10. Слепкань З.І. Наукові засади реалізації педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2005. - 239с.

 
 

Цікаве

Загрузка...