WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету - Реферат

Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету - Реферат


Реферат на тему:
"Навчально-методична і наукова робота Тернопільського національного економічного університету"
ПЛАН
1. Характеристика наукової та науково-технічної діяльності ТНЕУ
2. Навчально-методична робота ТНЕУ
3. Науково-дослідна частина ТНЕУ
Список використаної літератури
1. Характеристика наукової
та науково-технічної діяльності ТНЕУ
Наукова та науково-технічна діяльність у Тернопільському національному економічному університеті зорієнтована на: досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фундаменталізацію освітньої підготовки та універсалізацію навчального процесу через поєднання науки і освіти, наукове забезпечення навчального процесу, формування і розвиток наукових шкіл, підтримку молодої науки, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України.
В Університеті сформована Концепція наукової та науково-технічної діяльності як складова Концепції розвитку ВНЗ; розроблені Заходи щодо розвитку науки в Університеті на період 2007-2008 років; визначені наступні пріоритети: спрямування фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем економіки України та широке впровадження результатів наукових досліджень; тісна співпраця з установами НАН України, АПН України та галузевими академіями; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної єдності змісту освіти й програми наукової діяльності; розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, участь у розробці проектів з закордонними партнерами; підтримка наукових шкіл, забезпечення їх розвитку; підготовка молодих науковців для наукових шкіл - магістрів, кандидатів і докторів наук; вдосконалення організації науково-дослідної роботи студентів у рамках єдиної системи безперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від бакалаврату до аспірантури; популяризація наукових досягнень науковців шляхом активної участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, виставках, виступах у засобах масової інформації.
Організаційно-функціональна структура наукової та науково-технічної діяльності Університету сьогодні передбачає наявність підрозділів, що забезпечують підготовку і атестацію науково-педагогічних кадрів; організацію науково-дослідної роботи факультетів, кафедр, науково-дослідних інститутів, центрів; координацію роботи молодих вчених; організацію науково-дослідної роботи студентів; науково-дослідну, інноваційну та патентно-ліцензійну діяльність, а також науково-видавничу діяльність. В університеті функціонують: Науково-дослідний інститут інтелектуальних комп'ютерних систем; Науково-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти; Науково-дослідний центр історії грошей; Центр досліджень контролінгу; Консультаційно-тренінговий центр "Клен"; Відділ інтелектуальної власності; Група організації науково-дослідних робіт; Група аналізу та науково-технічної інформації; Лабораторії: з актуальних проблем економіки України, з фінансово-економічних проблем сталого розвитку, з проблем матеріалознавства, з проблем інформаційних технологій. Розроблені і затверджені: Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності ТНЕУ, Положення про наукові школи ТНЕУ, Положення про науково-технічну раду з головних напрямків наукових досліджень, Положення про науково-дослідну частину, Положення про проведення конкурсного відбору і експертизи при формуванні держбюджетної тематики науково-дослідних робіт, Положення про Раду молодих вчених, Положення про оплату праці наукових та інженерно-технічних працівників науково-дослідної частини.
Щорічно факультети, навчальні інститути та наукові підрозділи університету звітують про підсумки наукової та науково-технічної діяльності на засіданні науково-технічної ради з головних напрямів наукових досліджень, а загальний звіт про наукову та науково-технічну діяльність затверджується Вченою радою університету.
Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру, докторантуру, шляхом прикріплення здобувачами наукового ступеня найбільш перспективних викладачів ТНЕУ. У 2002-2006 рр. функціонували докторантура з 4 спеціальностей та аспірантура з 18, з 1 січня 2007 року після перереєстрації функціонують докторантура з 4 спеціальностей та аспірантура з 16 спеціальностей (економічні науки - 11, історичні науки - 1, національна безпека - 1, технічні науки - 3).
В Університеті функціонують 3 спеціалізовані вчені ради: Д 58.082.01, якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 2 спеціальностями: 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 - економіка та управління національним господарством; Д 58.082.03, якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 3 спеціальностями: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); К 58.082.02, якій надано право проводити захист на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 2 спеціальностями: 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі. За останні 5 років працівниками та аспірантами захищено 12 докторських та 145 кандидатських дисертацій. Вже у 2007 році захищено 2 докторські та 8 кандидатські дисертації.
Реалізуючи елементи інтеграції вузівської і академічної науки в університеті функціонують:
- Науково-координаційна рада Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки України у Тернопільській області, яка здійснює роботу щодо наукового забезпечення вирішення проблем економічного та соціального розвитку регіону;
- Науково-навчальний комплекс "Економосвіта", створений університетом спільно з Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним університетом "Львівська політехніка", Львівським банківським інститутом НБУ. Починаючи з 2007 року до нього ввійшли Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Ярославська державна вища школа фахової освіти (Польща), таким чином комплекс набув статусу міжнародного. Подали заявку Пряшівський університет (Словаччина) і Ніредьгазький університет (Угорщина).
Університет здійснює заходи щодо подвійного підпорядкування Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп'ютерних систем ТНЕУ МОН України та НАН України, зокрема заключені угоди про спільну науково-освітню діяльність з: Інститутом кібернетики ім. Глушкова НАН України, Інститутом космічних досліджень Національної академії наук і Національного космічного агентства України, Донецьким державним інститутом штучного інтелекту, Донецьким національним технічним університетом.
2. Навчально-методична робота ТНЕУ
Сьогодні внауковій роботі університету бере участь понад 1200 осіб професорсько-викладацького складу. Плідно працюють наукові школи за такими напрямками наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, як: організація управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях; фінанси, грошовий обіг і кредит; світове господарство і міжнародні економічні відносини; облік, аналіз та аудит; економіка сільського господарства і АПК; історія; економіко-математичні методи, комп'ютерні системи і мережі; психологія та педагогіка.
Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та продуктом наукової діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних досліджень та прикладних наукових розробок з пріоритетних напрямків у розвитку науки і техніки. Щорічно Університетом виконується понад 90 науково-дослідних робіт, обсяг яких зростає. Університет йде по шляху диверсифікації джерел фінансування наукових досліджень. Відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України, в 2002-2006 рр. науковцями Університету виконувалось 46 науково-дослідних робіт на суму

 
 

Цікаве

Загрузка...