WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

задачу, де понятійні характеристики предметів чи явищ не збігаються зі звичними образними" (проблема "як учити мислити") чи "Підібрати з повсякденного життя приклади, де можна застосувати знання з тригонометрії" (проблема "знання теорії й уміння її застосовувати на практиці - мета і результат усякого навчання"). Студентам географічного факультету приходилося виконувати завдання на чергове семінарське заняття за такими, до прикладу, питаннями: "Скласти навчальні задачі з фізичної географії для школярів по використанню закономірностей зміни пір року в північній півкулі для орієнтування в практичних питаннях" чи "Задачу на використання закономірностей обертання Землі навколо своєї осі для орієнтування в практичних питаннях, наприклад, водяного туризму чи транспортування по ріках продовольства для геологічної партії в центрі Сибіру" і т.п.
Для студентів складання таких задач є проявом уміння використовувати знання теорії психології для навчання школярів розумової діяльності і формування в них теоретичних знань і теоретичного мислення. А для викладача психології - це форма педагогічного контролю за якістю засвоєння студентами теоретичних питань психології.
34 Висновки.
1. Керівництво - це процес реалізації управлінських дій в певній системі
взаємодії суб'єктів діяльності; особистий вплив на поведінку інших для
реалізації поставлених цілей. Педагогічне керівництво - це процес
професійного керівництва та супроводу навчальною діяльністю учнів в
умовах навчального закладу.
2. Керівництво навчально-професійно діяльністю студентів передбачає
формування системи знань, умінь та навичок, що відповідають вибраній
спеціальності та забезпечують професіоналізм студента як майбутнього
працівника, а також формування професійно важливих рис особистості
спеціаліста.
3. Керівництво навчально-професійною роботою студентів складається з
трьох умовних блоків:
- теоретико-експериментальна підготовка - вивчення класичних
дисциплін, що відповідають вибраному профілю;
- опанування теоретичними основами профілюючих предметів через
участь студентів у активних (інтерактивних) формах навчальної
роботи - семінарах, майстер-класах, тренінгах, дискусіях;
- оволодіння практичними технологіями реалізації практичних умінь.
4. Психологічними детермінантами ефективного керівництва є особистість
керівника - соціальний досвід, особистіші якості та здібності; здоровий
соціально-психологічний клімат студентського колективу; психологічне
забезпечення довгострокових цілей організації; створення дієвих
механізмів управління студентським колективом як соціотехнічною
системою;
5. Реалізація керівництва відбувається за умов прийняття керівником
певного стилю керівництва - авторитарного, ліберального чи
демократичного. Останній забезпечує формування здорового
35
психологічного клімату колективу та особистісної орієнтації керівника стосовно навчальної діяльності студентів.
6. Формами організації навчально-професійної діяльності студентів
виступають лекційні, практичні, семінарські і лабораторні заняття, які
базуються на принципах науковості, доступності, поступовості,
наочності, зворотного зв'язку.
7. Основними задачами педагогічного керівництва навчальною та
навчально-професійною діяльністю студентів є: сформувати в студента
відповідну мотивацію до глибокого вивчення науки; налаштування
студентів на думку про те, що для засвоєння знань, одержуваних з лекцій
і книг, необхідно постійно думкою проектувати їх на життєві явища;
рефлексія студентом опрацьованої інформації.
8. Педагогічне керівництво передбачає формування у студента внутрішньої
мотивації пізнання та засвоєння способів організації самостійного
навчання: робота з книгою, самоаналіз, самозвіт, власна пошукова
активність.
9. Педагогічне керівництво передбачає реалізацію системи контрольних
заходів, що забезпечують ефективність навчальної та навчально-
професійної роботи студентів. Система контрольних заходів передбачає:
перевірку, вимірювання та облік знань, умінь, навичок, що реалізується в
спосіб спостереження, усного та комбінованого опитування, письмового,
тестового, програмованого та практичного контролю, самоконтролю та
іспиту. Розрізняють попередній, поточний, періодичний та підсумковий
контроль.
36 . Список використаних джерел
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Учеб.-метод.
пособие для преподават. и аспирантов вузов. - М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1999. -304 с.
2. Вопросм психологии - 1971. - № 4.
3. Вьіготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1991. - 480с.
4. Давьідов В.В. Проблеми развивающего обучения. - М., 1986. - 240 с.
5. Давьідов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. - 544 с.
6. Заика Е.В. Психологические вопросьі организации самостоятельной
работьі студентов в вузе // Практична психологія і соціальна робота, №
6, 21-33 с.
7. Ильясов И. И. Обучение студентов деятельности учення //
Формирование учебной деятельности студентов. - М., 1989. - С.35-
68.
8. Концептуальні питання підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації психологів-практиків // Практична психологія у системі
освіти: Питання організації та методики / За ред. В.Г.Панка. - К., 1995.
-С. 18-41
9. Кудрявцев Т.В., Маттошкин А.М. Проблемне і програмоване навчання.
-М, 1973.- С. 6-7.
10. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці, К.:
Наук, думка, 1998.
11. Немов Р.С. Психология. Книга 1, Книга 2. - М.: Просвещение-Владос,
1995.
12. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навчальний посібник. -
Івано-Франківськ: "Плай", 2001. - 695 с.
13. Основи практичної психології. Підручник для ВЗО / В.Г.Панок,
Т.М.Титаренко, Н.В.Чепелєва та ін., - К.: Либідь, - 1999. - 536 с.
37
14. Подільський А.И. Становлення пізнавальної дії: наукова абстракція і
реальність / Авт. предисл. П. Я. Гальперин. - М., 1987. - С. 3.
15. Психологический словарь. / Под ред. В. П. Зинченко, Б.Г.Мещерякова.
-М., 1996. -440 с.
16. Психологія професійної діяльності і спілкування / за ред. Л.Е.Орбан,
Д.М.Гриджук. - К., 1997.
17. Тальїзина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. - М., 1984. -
344 с.
18. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих
педагогічних закладів освіти, - К.: Видавничий центр "Академія", 2001.
-544 с.
19. Черньш Е.В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов
// Практична психологія і соціальна робота, № 3, 1-4 с.
20. Зльконин Д.Б. Избр. психол. труди. - С. 251.

 
 

Цікаве

Загрузка...