WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

обговорюють різні варіанти
рішення практичних задач, висуваючи як аргументи психологічні положення.
Оцінка правильності рішення виробляється колективно під керівництвом
викладача.
2. Семінари-дискусії присвячуються звичайно обговоренню різних
питань психологічного дослідження, у процесі чого студенти усвідомлюють
для , себе прийоми і методи вивчення психологічних особливостей
конкретних людей (дітей і дорослих), з якими їм доведеться працювати.
3. Власне практичні заняття проводяться в стінах самого навчального
закладу чи в місцях практики студентів і мають на меті навчити їх
вирішувати специфічні задачі з профілю своєї спеціальності.
4. Лабораторні заняття допомагають студентам виявляти ті чи інші
психічні явища, особливості соціально-психологічних механізмів взаємин
людей у групі і т.п. Основне призначення лабораторних занять - навчання
студентів дослідницькому підходу до вивчення психології як науки. Наукові
ідеї, почуті на лекції чи прочитані в спеціальній літературі, знаходять
перевірку в дослідженнях, підкріплюються особистим досвідом студента і
тому краще засвоюються. Завдяки лабораторним 'роботам студент знає не
тільки саме теоретичне положення, але і те, як воно може бути отримане в
реальному дослідженні, щоб потім оформитися в узагальнену, абстраговану
від конкретних подробиць струнку теорію.
Такі основні форми групових занять, кожна з який несе свої специфічні функції, формуючи в студентів уміння прикласти до практики знання теорії психології.
Організовуючи навчальну і навчально-професійну діяльність студентів викладач повинен пам'ятати про два загальні принципи підходу до розробки навчальних задач для практичних занять.
1. Принцип "від теорії - до практики", коли підбираються питання і задачі з числа теоретичних проблем і пропонується студентам самим знайти відповідні приклади в практичному житті (у побуті, у навчальній, трудовій,
'22
суспільно-політичній, спортивній і іншій діяльності). Вирішуючи такі задачі, студент краще засвоює теорію, а правильно відповівши, демонструє рівень свого розуміння проблеми.
2. Принцип: "від життя - до теорії", у цьому випадку в задачах пропонуються різні практичні ситуації, що студент повинний проаналізувати з погляду відомої теорії.
Керуючись цими двома принципами, можна конструювати велику частину навчальних задач з різних психологічних дисциплін.
-23
2.2. Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів. ,
Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів передбачає висвітлення ряду важливих питань, таких як уміння студента самостійно працювати з науковою літературою з психології, аналізувати власні переживання, здійснювати самоконтроль тощо.
Навчити студента самостійно вчитися - одна з найважливіших задач педагогічного керівництва роботою студентів.
Для студента важливим є уміння теоретично мислити. Щоб це уміння реально сформувалося, потрібно відповідним чином будувати самостійну навчальну діяльність студента, виключивши заучування, механічне запам'ятовування (зубріння) навчального матеріалу з книг.
Сказане означає, що при читанні літератури, при прослуховуванні лекції студенту варто постійно думкою співвідносити отриману наукову інформацію з реальною поведінкою людей, із власними думками^ почуттями, переживаннями, критично аналізувати й оцінювати їх з наукових позицій. Це і буде означати, що на досліджуваному матеріалі розвивається мислення студента, що дозволяє йому краще вчитися далі', не заучуючи теорію, а аналізуючи з її допомогою життєві факти. Тільки так може бути засвоєна психологія як наука, як, утім, і будь-яка інша наука. Однак на відміну від багатьох інших наук у психології є перевага: область практичного додатку наукових знань, фактичний матеріал - люди - знаходиться "під рукою".
Основні задачі викладача, вирішення яких допоможе студенту досягти зазначеної мети [1; 183]:
1. Сформувати в студента відповідну мотивацію до глибокого вивчення
науки.
2. Налаштування студентів на думку про те, що для засвоєння знань,
одержуваних з лекцій і книг, необхідно постійно думкою проектувати їх на
життєві психологічні явища (психічні процеси і стани, дії і вчинки людей і
себе самого), прагнучи пояснювати їх на підставі психологічних знань.
?' '24
3. При самостійному .вивченні літератури усі висновки, одержувані при психологічному аналізі життєвих фактів, студент повинен обов'язково записувати. Студент повинен записати власні думки, що відображають розуміння виписаних положень стосовно життя.
При навчанні у вузі усі залежить від правильної організації студентом свого самостійного навчання в міжсесійний період.
Для того щоб самостійне навчання не перетворювалося у хаотичне, безладне читання, не набувало характеру не систематичності, непослідовності (студент півроку-рік відпочиває, а перед сесією штурмує підручники) необхідно допомогти йому перетворити роботу в постійно діючу систему.
Щоби самостійне вивчення літератури студентом було ефективним, то при читанні підручника й іншої літератури студент повинен спиратися на інформацію, отриману на лекціях. При цьому прочитане в одному джерелі повинен зіставляти з інформацією інших джерел, доповнюючи і, уточнюючи отримані знання, що, у свою чергу, звіряється, корегується з життєвими фактами - реальними психічними явищами, що спостерігаються в житті людей, у тому числі й у власному. Таким чином, від лекції - до літератури, а від неї - до практики. Так йде процес засвоєння, тобто знання, що знаходилися колись поза свідомістю того, кого навчають, стають особистими його надбаннями. Інформація з наукової літератури тільки тоді може вважатися засвоєною, коли студент не просто зрозумів і запам'ятав, але і навчився користуватися отриманим знанням у практичних аналітичних діях.
Самостійне навчання як система має свою структуру. Студенту важливо використовувати сповна усі елементи цієї структури, адже студент-першокурсник учитися ще не вміє. Щоб швидше опанувати умінням учитися самостійно, студенту доречно скористатися деякими методами і прийомами роботи.
Щоб розглянути ці прийоми і методи спочатку слід провести аналіз структурних елементів самостійної роботи: читання конспекту лекцій;
' 25
читання, коментування і конспектування навчальної і наукової літератури; виконання контрольної роботи; підготовка до іспитів (заліків).
1. Читання конспекту лекцій. Метою цієї підструктури є а) пригадування
того, про щоговорилося на лекціях; б) доповнення конспекту деякими
думками і прикладами зі свого життя, що підкріплюють і поглиблюють
розуміння студентом раніше почутого на лекціях; в) використання конспекту
як путівника, що орієнтує в подальшій роботі.
2. Робота з підручником і вивчення наукової літератури з психології.
Підручник є основним, провідним видом навчальної літератури. У ньому
систематично викладається

 
 

Цікаве

Загрузка...