WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота

Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів - Курсова робота


Курсова робота
Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів
Зміст
Вступ З
РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ,5
1.1. Поняття керівництва у сучасній психології 5
1.2. Психологічна характеристика педагогічного керівництва навчальною
діяльністю студентів 9
1.3. Основні напрямки педагогічного керівництва навчальною і навчально-
професійною діяльністю студентів 14
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО
КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНОЮ І НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ 18
2.1. Методика організації та управління навчальною "та навчально-професійною
діяльністю студентів 18
2.2. Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів 23
2.3. Педагогічний контроль як особливість керівництва навчальною та
навчально-професійною діяльністю студентів 29
Висновки 34
Список використаних джерел 36
Вступ
Національна доктрина розвитку освіти в Україні ставить перед системою освіти стратегічну мету - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Вирішення цієї стратегічної мети вимагає розв'язання проблеми організації навчально-професійної підготовки молоді ,та забезпечення процесу професійного становлення особистості.
Постать керівника і питання керівництва стали об'єктом пильної уваги психологів XX століття, коли, на думку зарубіжних вчених, відбулася революція в управлінні, яка виразилася у розширенні сфери управління; вдосконаленні методів управління та їх використанні у практиці; впровадженні нових технологій тощо. Все це обумовило зміни нормативних вимог до керівників та їх управлінської діяльності.
Сказане зумовлює вибір теми наукового дослідження: "Особливості педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів".
Об'єктом дослідження виступає процес" навчально-професійного становлення студента.
Предметом дослідження - педагогічне керівництво навчальною та навчально-професійною роботою студентів.
Мета дослідження - розкрити психологічні особливості реалізації педагогічного керівництва в умовах навчальної та навчально-професійної діяльності студентів.
Відповідно до мети були визначені наступні завдання дослідження:
1. Розкрити зміст понять "керівництво" та "педагогічне керівництво".
2. Визначити психологічні особливості педагогічного керівництва
навчально-професійною діяльністю студентів.
3. Подати "та обґрунтувати психологічні рекомендації ефективного педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів.
Досягнення мети та вирішення поставлених завдань відбулось посередництвом використання комплексу методів дослідження:
- аналіз, синтез та порівняння змісту наукової літератури;
- спостереження та самоспостереження;
- вивчення педагогічного досвіду;
- опитування (бесіда).
Методологічною основою дослідження виступили: принцип єдності свідомості та діяльності (О.М.Леонтьєв, В.В.Давидов, С.Л.Рубінштейн та ін.), системний підхід до вивчення особистості (Б.Г.Ананьєв, З.С.Карпенко, Б.Ф.Ломов, С.Д.Максименко та ін.), принцип співвідношення єдиноначальності та колегіальності (А.А.Асмер, О.Г.Ковальов, Л.Е.Орбан-Лембрик, В.І.Шуванов та ін.), теорія проблемного навчання (Н.Г. Дайри, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов).
Теоретична цінність роботи полягає в теоретичному аналізі процесу педагогічного керівництва навчально-професійною роботою студентів, визначенні та аргументації його психологічних особливостей.
Практична цінність роботи визначається формулюванням практичних рекомендацій забезпечення ефективного педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною роботою студентів.
5
РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.1. Поняття керівництва у сучасній психології.
Постать керівника і питання керівництва стали об'єктом пильної уваги сучасних психологів у 70-х роках двадцятого століття, коли, на думку зарубіжних вчених, відбулася революція в управлінні, яка виразилася у: розширенні сфери управління; вдосконаленні методів управління та їх використанні у практиці; впровадженні нових технологій тощо. Все це обумовило зміни нормативних вимог до керівників та їх управлінської діяльності.
Дослідження особистості керівника з позицій соціальної психології орієнтовані на пошук сукупності стійких рис керівників. У зв'язку з цим вивчається сутність стилю керівника, який за своїм змістом є соціально-психологічною категорією, зроблена спроба розглянути можливості вдосконалення стилю керівництва, його змінність, цілеспрямоване формування /О. Ковальов, А. Свенцицький, Д. КайДалова, А. Журавльов та інші/. В дослідженнях виокремлюються і аналізуються якості особистості керівника, його комунікативні можливості, вміння взаємодіяти із соціальним оточенням [12].
Керівник відіграє певні ролі в тій установі, в якій працює. Він наділений правом приймати рішення, впливати на підлеглих. Його діяльність передбачає також певний тип відносин у взаємостосунках з іншими людьми. Особистісний авторитет керівника і офіційні повноваження є тим підґрунтям, на якому формується його реальний вплив на навчально-пізнавальну діяльність студентів. Керівник повинен не тільки знати про характер взаємовідносин в групі, але й про чинники, що сприяють формуванню позитивного морально-психологічного клімату. Отже, керівник виступає в декількох іпостасях, виконує різні ролі (М. Ярошевський):
6
? науковця - лідер, ерудит, генератор, критик тощо;
? науковець, організатор - керівник, дослідник;
? науковець, адміністратор - адміністратор, співробітник.
Важливе значення надає сучасна психологія розмежуванню понять керівництво (керівник) і лідерство (лідер). Між цими поняттями є багато спільного (Р. Кричевський):
1) керівник і лідер виконують роль координаторів, організаторів членів
соціальної групи;
2) керівник і лідер здійснюють соціальний вплив у групі, тільки різними
засобами;
3) керівник і лідер використовують субординаційні відносини, хоча в першому
випадку вони чітко регламентовані, у другому - заздалегідь не передбачені.
В науковій літературі виділяють такі відмінності (Б.Паригін):
1) керівник звичайно призначається офіційно, а лідер висувається стихійно;
2) керівникові надаються законом певні права й обов'язки, а лідер може їх не мати;
3) керівник наділений певною системою офіційно встановлених санкцій,
3) кеЬівннк нзіїгасннн певною снсхеиою офігїшно всхзновтієннх сднипн-
3) кєЬгеннкові кййюірст законом невш нЬзш н оорв^кн* д нййЬ може м не изхн!
Т) кеЬівннк звнлднно пЬнзндлдєіРСИ офігіїнно' я шЯеЬ внсХвдєхрсн сшхінної
В ндХковін шхеЬдхХЬі внУганюхр хзкі ВІУМІННОСХІ (Е'ГР1* ч'
внпзШХ вони хпхко Ьєілгаибнховдаґ X УЬХьоиХ - заз^шеїЛіР не 3) кеЬгеннк і шУеЬ ВНКОЬНСХОВХЮХРсХдоЬ^йшшйшп вґйносішн5 хояд в
3) ксЬівннк і тіґйсЬ зншенююхр СОЙІШІРННН вішнв X

 
 

Цікаве

Загрузка...