WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентоспроможності освітніх послуг .
Першочерговими завданнями є налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень, подолання розрізненості адміністративних даних.
Нова модель системи управління сферою освіти має бути відкритою і демократичною . У ній передбачається забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюються навантаження, функції, структура і стиль центрального та регіонального управління освітою.
Модернізація управління освітою передбачає:
" оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію управління;
" перерозподіл функцій та повноважень між центральними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами;
" перехід до програмно-цільового управління;
" поєднання державного і громадського контролю;
" запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;
" прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження нормативно-правових документів;
" створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях;
" організацію експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій;
" впровадження новітніх інформативно-управлінських і комп'ютерних технологій;
" демократизацію процедури призначення керівників навчальних закладів, їх атестації;
" удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;
" підвищення компетентності управлінців усіх рівнів;
" більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти. Реалізація Національної доктрини забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства.
2. Система і повноваження центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в галузі освіти
Для управління освітою в Україні створена система державних органів управління та органів громадського самоврядування.
Згідно зі ст. 11 Закону України "Про освіту", до державних органів управління освітою в Україні належать:
" Міністерство освіти і науки України;
" міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти;
" Вища атестаційна комісія України;
" Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;
" місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою. Органи управління освітою і громадського самоврядування діють у межах повноважень, визначених законодавством .
Міністерство освіти і науки України (МОН України) с центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МОН України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
МОН України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Міністерство освіти і науки України.
У межах своїх повноважень МОН України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
МОН України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями МОН України є: участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової,, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу України; визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; сприяння функціонуванню національної системи науково-технічної інформації; забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.
Ст. 12 Закону України "Про освіту" закріплює систему загальних повноважень Міністерства освіти і науки України, міністерств і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти. Так, зокрема, Міністерство освіти і науки України:
" бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;
" встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
" визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти;
" здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;
" забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
" проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
" формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;
" розробляє умови прийому до закладів освіти;
" забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури; " розробляє проекти положень про заклади освіти, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;
" організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
" разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм власності та підпорядкування;
" здійснює керівництво державними закладами освіти.
Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.
Міністерство освіти і науки України забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...