WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті і завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.
Стаття 4 Закону України "Про вищу освіту" закріпила право громадян на вищу освіту. Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 3 Закону України "Про вищу освіту" визначає основні принципи державної політики в галузі вищої освіти.
Державна політика в галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України.
Державна політика в галузі вищої освіти ґрунтується на принципах:
" доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;
" незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;
" інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;
" наступності процесу здобуття вищої освіти;
" державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
" гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців.
Реалізація державної політики в галузі вищої освіти забезпечується шляхом:
" збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її якості;
" підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їхніх можливостей для отримання вищої освіти;
" створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої освіти;
" надання цільових, пільгових державних кредитів особам для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
" забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності, за кошти відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб осіб, а також інтересів держави та територіальних громад;
" надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;
" належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій .
В Основних напрямах соціальної політики на період до 2004 року, схвалених Указом Президента України від 24 травня 2000 р ., одним із пріоритетів соціальної політики визначено "створення умов для забезпечення... всебічного розвитку освіти".
У галузі освіти, зокрема, передбачається, що в період до 2004 р. здійснюватиметься реформування освіти, розроблятимуться та впроваджуватимуться державні стандарти освіти.
З метою визначення стратегії та основних напрямів дальшого розвитку освіти в Україні Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. затверджено Національну доктрину розвитку освіти .
Національна доктрина розвитку освіти складається з 16 розділів, в яких закріплюються мета, принципи, стратегічні напрями та гарантії забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти: І. Загальні положення. II. Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти. III. Національний характер освіти і національне виховання. IV. Стратегія мовної освіти. V. Освіта - рушійна сила розвитку громадянського суспільства. VI. Освіта і фізичне виховання - основа для забезпечення здоров'я громадян. VII. Рівний доступ до здобуття якісної освіти. VIII. Безперервність освіти, навчання протягом життя. IX. Інформаційні технології в освіті. X. Управління освітою. XI. Економіка освіти. XII. Освіта і наука. XIII. Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників. XIV. Соціальні гарантії учасників навчального процесу. XV. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти. XVI. Очікувані результати.
Національна доктрина розвитку освіти (далі - Національна доктрина) визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти у першій чверті XXI століття.
Національна доктрина розвитку освіти у першому ж розділі проголошує, що освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
За роки незалежності на основі Конституції України визначено пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, здійснюється практичне реформування галузі згідно з Державною національною програмою "Освіта" ("Україна XX століття").
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти Національна доктрина визначила:
" особистісну орієнтацію освіти;
" формування національних і загальнолюдських цінностей;
" створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;
" постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
" розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;
" пропаганду здорового способу життя;
" розширення україномовного освітнього простору;
" забезпечення освітніх потреб національних меншин;
" забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;
" розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сільській місцевості та професійно-технічної освіти;
" органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки, дистанційної освіти;
" запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
" створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів;
" створення ринку освітніх послуг та його науково-методичне забезпечення;
" інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів.
Національна доктрина висуваєконцепцію удосконалення управління освітою. Сучасна система управління сферою освіти розвивається як державно-громадська. Вона має враховувати регіональні

 
 

Цікаве

Загрузка...