WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;
" надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;
" належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій (ст. З Закону України "Про вищу освіту") .
До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:
1) освітні рівні:
" неповна вища освіта;
" базова вища освіта;
" повна вища освіта;
2)освітньо-кваліфікаційні рівні:
" молодший спеціаліст;
" бакалавр;
" спеціаліст, магістр.
У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
Держава встановлює систему стандартів вищої освіти.
Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Згідно зі ст. 16 Закону України "Про вищу освіту", систему вищої освіти складають:
" вищі навчальні заклади всіх форм власності;
" інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти;
" органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. Управління в галузі вищої освіти здійснюється:
" Кабінетом Міністрів України;
" спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки - Міністерством освіти і науки України;
" іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади;
" Вищою атестаційною комісією України;
" органами влади Автономної Республіки Крим;
" органами місцевого самоврядування;
" власниками вищих навчальних закладів;
" органами громадського самоврядування.
Так, Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади:
" здійснює державну політику в галузі вищої освіти;
" організує розроблення та здійснення відповідних загальнодержавних та інших програм;
" у межах своїх повноважень видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти;
" забезпечує контроль за виконанням законодавства про вищу освіту.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки - Міністерство освіти і науки України:
" здійснює аналітично-прогнозтичну діяльність у галузі вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;
" бере участь у формуванні державної політики в галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
" розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;
" визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;
" здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;
" здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;
" здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
" здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;
" формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
" сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;
" затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів;
" затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності;
" погоджує статути вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності;
" організовує вибори, затверджує та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;
" погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності;
" організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
" разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади комунальної форми власності, забезпечує реалізацію державної політики у галузі вищої освіти і здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі вищої освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх вищих навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;
" здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки - Міністерство освіти і науки України:
" беруть участь у здійсненні державної політики в галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
" беруть участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;
" сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;
" здійснюють контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти;
" організовують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників вищих навчальних закладів;
" затверджують за погодженням із спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;
" здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності.
Певні повноваження по управлінню в галузі вищої освіти надані Вищій атестаційній комісії України.
Органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, які мають у своєму

 
 

Цікаве

Загрузка...