WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти - Курсова робота

Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти - Курсова робота

оздоблення.
9. Розробка технологічної картки на виріб, що оформляється у вигляді таблиці.
Д № Назва операції Послідовність виконання роботи Ескіз обробки Інструменти і пристосування
1 2 3 4 5 6
10. Економічний розрахунок. Здійснюється розрахунок сооівартості виготовленого виробу. Необхідно підрахувати, скільки коштує кожна деталь виробу, а потім їх підсумувати. В екологічному обгрунтуванні потрібно вказати, чи відповідає екологічним стандартам виріб, а також зазначити екологічні умови роботи під час обробки деталей.
11. Оцінка якості сконструйованого та відомих виробів. Розраховується
за формулою:
Kn = Kід - Квідх max де
Кn- коефіцієнт якості п-ого виробу;
Кід- ідеальний коефіцієнт якості виробу (теоретичний) =1;
КВІДХ MAX = 1/Ь, де Ь - кількість поставлених позитивних вимог. Коефіцієнт максимально можливий Кmax розраховується:
Кmax = Кід - 1/с, де с - кількість вимог;
Результати фіксуються у таблиці 2.5 і порівнюються.
Вибір Коефіцієнт якості
1 2
1 - й
2 - й
2 - й
Сконструйований
Максимально можливої якості на основі поставлених технічних вимог
12. Мінімаркетингові дослідження. Необхідно вказати, після вивчення
попиту та пропозиції, чи знайшов використання виготовлений виріб крім вас,
якщо так, то де.
13. Самооцінка виробу. Здійснюється самооцінка виробу, тобто
вказуються позитивні сторони (позначають +) і негативні (позначаються -).
14. Формулювання висновку.
Оформлення документації учнями на уроках трудового навчання під час проектування виробу може здійснюватись не в строгій послідовності дотримування вище наведених пунктів, а можлива зміна структури та змісту звіту в залежності від віку учнів, їх підготовленості, школи, самого вчителя.
При визначенні змісту навчання проектуванню принципово важливим і складним питанням є педагогічно правильний вибір об'єктів проектування. Складність підбору творчих проектів пов'язана з багатьма факторами: вікові і індивідуальні особливості школярів, навчально-матеріальна база шкільних майстерень для виконання, досвід вчителя та ін.
При виборі проектних завдань необхідно враховувати принципи дидактики, специфічні для трудової діяльності в шкільних майстернях (політехнічна, профорієнтаційна і виховна спрямованість, поєднання навчання з продуктивною працею, формування творчого ставлення до праці, науковість та ін.)
Використання в практиці проектного навчання учнів комплексного, багатопланового підходу до відбору об'єктів проектування дозволяє взяти за основу їх вибору врахування організаційно-педагогічних, технологічних, економічних, психолого-фізіологічних. естетичних вимог. Характерними ознаками об'єктів проектування мають бути творчий характер, наявність проблемної ситуації, яка вимагає свого розв'язку.
При відборі проекту необхідно прагнути до того, щоб творчий проект містив в собі ті знання і вміння, якими вже оволодів учень протягом року. В цьому випадку здійснюється самостійне перенесення знань і вмінь на конкретний об'єкт (проект). Проект повинен містити в собі комплекс знань і вмінь з попередніх тем. Рекомендуючи учням теми творчих проектів, вчителю необхідно враховувати можливості реалізації міжпредметних зв'язків, послідовності в навчанні.
Однією із найбільш важливих вимог, які ставляться до вибору об'єктів проектування, є його творча спрямованість. Також необхідно враховувати індивідуальні особливості школярів, ступінь їх підготовки, вікові та фізіологічні особливості.
Особливою вимогою при відборі творчих проектів є їх суспільно корисна або особиста значущість. Суспільно корисна цінність об'єкта проектування може включати в себе значимість щодо задоволення запитів школяра, сім'ї, суспільства, школи або просто ринку.
V. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
Трудова компетентність є інтегрованим результатом навчально-трудової діяльності учнів і формує передусім на основі опанування зміст)' програми трудового навчання. Виявити рівень такого опанування, досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення і до навколишньої дійсності покликане оцінювання знань, умінь та навичок шляхом здійснення комплексної діагностики на всіх етапах виконання творчого проекту. Компетентна людина не тільки повинна розуміти сутність проблеми, а й вміти розв'язувати практично.
Основними компонентами контролю є:
перевірка навчальних досягнень. Це лроцес кількісного і якісного аналізу співвідношення виявленого знання з еталоном,1 певними вимогами навчальних програм. Знання виявляються за допомогою різного плану запитань, перевірочних запитань, тестів тощо;
оцінювання, яке являє собою об'єктивне вимірювання результатів діяльності учнів. Для об'єктивності оцінювання повинно бути критеріальним, цілеспрямованим, системним. З'ясовується наскільки успішно (глибоко, повно, самостійно) учні оволоділи навчальним матеріалом, яка якість результатів навчально-пізнавальної діяльності. При оцінюванні враховуються також рівень усвідомлення та міцність засвоєння найважливішої наукової інформації, уміння застосовувати набуті знання;
облік, тобто фіксація результатів вимірювання за допомогою балів, оцінок, рейтингу. Бали та оцінка відображають рівень навчальних досягнень учнів, вони дидактичним засобом розвитку пізнавальних сил, до певної міри характеризують його самого: здібності, підготовленість, розвиток, ставлення до праці. В оцінці - і думка учителя про учня, його успіхи, і думка учня про самого себе [4].
Основою для оцінювання успішності учнів є результати контролю. При цьому враховуються як кількісні так і якісні показники роботи учнів. Дуже важливо при цьому розуміти, що оцінка це не число, яке отримують в результаті вимірювань та розрахунків, а приписане оціночному судженню значення.
Міністерство освіти і науки України затвердило документ "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів", в якому чітко визначено такі функції:
а) контролююча, що передбачає здійснення цілеспрямованого керування процесом навчання, забезпечення необхідного оперативного зворотного зв'язку. Перевірка знань, з одного боку, дає вчителю інформацію про хід пізнавальної діяльності учнів, про особливості засвоєння ними змісту освіти. З іншого - виступає засобом виявлення ефективності методів і прийомів навчання, що застосовуються вчителем і самим учнем;
б) навчальна, що сприяє більш глибокому засвоєнню програмового
матеріалу, систематизації і закріпленню знань,формуванню умінь критично аналізувати інформацію;
в) діагностико-керуюча, що допомагає виявити причини труднощів, які виникають в учня у навчанні, прогалини у знаннях і вміннях, і визначити конкретні шляхи усунення недоліків;
г) стимулюючо-мотиваційна - мотивація бажань учнів поліпшувати свої результати, самореалізуватися в навчанні.
Оцінка встановлює рівень засвоєння та якість знань, набутих учнями в процесі трудового навчання, а також ступінь їх розвитку підготовленості до застосування знань на практиці і показує "співвідношення між тим, що учень засвоїв з перших питань програми, і тим, що він повинен знати з цих питань на даний момент навчання", тобто між рівнем, досягнутим школярем, і

 
 

Цікаве

Загрузка...