WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти - Курсова робота

Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти
?
Зміст.
1. Гуманізація освіти і вивчення трудового навчання в 12-річній школі.
2. Проектно - технологічна дяльність учнів.
3. Основні етапи проектно - технологічної діяльності.
4. Вимоги до змісту матеріалу, відбору об'єктів проектування і оформлення звіту.
5. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
6. Додатки.
7. Література.
I. Гуманізація освіти і вивчення трудового навчання в 12-річній школі.
Останім часом у всьому світі спостерігається загальна спрямованість на гуманізацію освіти, що знаходить своє відображення в орієнтації процесу на розвиток особистості учня.
Постіндустріальна суспільство зацікавлене в тому, щоб громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що стрімко змінюються.
В цих умовах перед шкільною освітою ставляться такі завдання:
1. Формування готовності учнів до розв'язання різних проблем. Очевидно, що залежно від ситуацій, рішення конкретної проблеми буде спиратися на цілий спектр знань, навичок, умінь у різних предметних галузях. Для сформування такої якості необхідно: зробити викладання більш проблемно - орієнтованим; ширше використовувати рефлексивний підхід у навчанні; стимулювати в них, кого навчають, не тільки уміння відповідати а поставлені питання, але й формулювати свої власні питання; підсили ступінь автономії учнів; переглянути традиційну роль вчителя і учнів на уроці.
2. Розвиток прагнення учитися все життя, обновлюючи отримані знання, уміння і навички стосовно умов, що змінюються.
Метою трудового навчання в цих умовах є формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь, навичок ведення домашнього господарства, забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці.
Перед трудовим навчанням 12-річної школи ставиться завдання сприяти формування в учнів компетентності, а саме: технічного і технологічного кругозору; культури праці та побуту; самостійного та критичного мислення; розвиток особистісних якостей, потрібних для людини як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства; виховання відповідальності за результати власної діяльності.
Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і кретичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності,уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об'єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийрми і технічні засоби; вміння проводити аналіз і оцінку процесу і результату праці; проводити нескладні маркетингові дослідження.
II.Проектно - технологічна діяльність учнів.
Серед різноманіття нових педагогічних, технологічних технологій у системі освіти, придатних для реалізації особистісно - орієнтованого підходу, найбільш характерна проектна методика навчання, що є новою педагогічною технологією навчання.
Необхідність застосування проектної методики в сучасній шкільній освіті зумовлена очевидними тендинціями в освітній системі до повноцінного розвитку особистості учня, його підготовки до реальної діяльності. Вона забезпечує не тільки міцне засвоєння,навчального матеріалу але й актуальний, моральний розвиток учнів, їхню самостійність, доюрозичливість у ставленні до вчителя; у стосунках між собою, команікабельність, бажання допомогти іншим.
У проектній методиці широко використовується принцип "его-фактора", що припускає спрямованість всього навчання на особистість учня, на його потреби і інтереси.
Проектна методика групується на особистісно - діяльнісному підкоді, що означає переорінтацією всого навчального процесу на прстановку і вирішеннями самими школярами пізнавально - кумунікативних і дослідницьких задач.
Суть поняття "проектно - технологічна діяльність пов'язана з такими науковими поняттями як "діяльність" "технологія", "прект" що мають різноплановий характер.
Діяльність як загальне поняття є рушійною силою і умовою суспільного прогресу.
Психологи вказують на три основні види діяльності людини: гру, навчання, працю.
Школяри беруть участь у різних видах діяльності: ігровій, навчально - пізнавальній, ціннісно - орієнтаційній, предметно - перетворювальній, професійно трудовій, соціально комунікативній. Новим видом діяльності учнів із впровадженням освітньо обласні "Технології" стала проектно - технологічна діяльність, що містить у собі елементи інших видів діяльності.
Технологія - це наука про майсторність, способи взаємодії людини, знарядь і предметів праці.
"Технологія" - це ідеологія змін і творчості. Зараз технології стають найважливішими фокторами пізнавального, соціально - екологічного і культурного розвитку суспільства і поліпшення на цій основі якості життя людей. Техніка і спосіб виробництва за своїм походженням є народженням культури, тому "технологія" - культурологічне поняття, пов'язане творчим мисленням і творчого предметно перетворювального діяльністю людини.
Технологічна культура - рівень розвитку перетворювальної діяльностілюдини, що виражається у сукупності дослідницьких технологічних процесах на основі гармонійної взаємодії з природою, суспільством, і технолгічним середовищем.
"Технологія" як психолого - педагогічна категорія є ключовим поняттям у технологічній освіті, де основною пізнавальною одиницею є проектна діяльність, тобто процес проектування і виготовлення (з використанням наукових знань) якісних і оригінальних виробів, що мають практичне застосування.
Термін "проект" у перекладі з латинського означає "кинутий в перед задум". Термін "проект" часто пов'язують з поняттям "проблема". Проект як проблема може означати справжню ситуацію творчості, де людина перестаю бути просто власником ідеї, відмовляється від свого приватного, щоб отримати шанс натрапити на щось інше, виявити його в своїй творчості. Роз'язання проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, - необхідність інтегрування знань, умінь застосувати знання з різних галузей науки, техніки технологій.
Проект - це спеціально організований вчителем і самостійно виконувати учнями комплекс дій, що завершується результатом, створенням творчого продукту. Щоб домогтися такого результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучати з цією метою знання різних галузей, уміння прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення, встановлювати причинно - послідовні зв'язки.
ІІІ. Основні етапи проектно - технологічної діяльності учнів.
Зміст виконання проектно -технологічної діяльності має складатися з таких етапів (стадій), які взаємозв'язані між собою і найефективніше розкривають послідовність розроблення і виконання проекту: організаційно - підготовчий, конструкторський, технологічний,

 
 

Цікаве

Загрузка...