WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів - Реферат

Об’єктивність у процесі оцінювання знань студентів - Реферат

керується при оцінюванні поглядами щодо студента, які уже до цього у нього сформувались. Якщо студент навчався упродовж семестру на "задовільно" і лише іноді на семінарських заняттях отримував оцінку "добре", то викладач вагається, чи можна бездоганну відповідь на екзамені оцінити на "відмінно". Він обов'язково ставить додаткові запитання, щоб з'ясувати: чи справді студент має глибокі і Ґрунтовні знання з предмета. Викладачу важко змінити думку про студента, яка сформувалась на момент оцінювання. Адже інший студент, який навчався протягом семестру на "добре" і "відмінно", за таку ж саму відповідь на іспиті отримує "відмінно" без вагань і додаткових запитань педагога.
Іноді буває і навпаки: студент, який навчався завжди на "відмінно", погано відповідає під час оцінювання знань, і викладач підвищує йому оцінку. За таких умов у студента зникає бажання навчатися, оскільки уже за нього "навчається залікова книжка".
Якщо ж оцінка занижена, то виробляється негативне ставлення до викладача, предмета, почуття прохолоди до навчання.
Неминучою є радість успіху, за словами В.О. Сухомлинського, за умов, коли оцінка збігається з самооцінкою студентів. Це успіх для обох учасників навчального процесу. Викладач об'єктивно здійснює педагогічний процес оцінювання знань студентів, а студенти мають ґрунтовні і міцні знання з предмета.
Засуджують студенти і викладачів, котрі, здійснюючи оцінювання знань, зосереджують увагу лише на поведінці студентів у процесі научування (лекційні, семінарські та практичні заняття). У цьому випадку оцінка є необ'єктивною, оскільки відображає ставлення викладача до певних вчинків студента, а не до його реально набутих знань з предмета.
Російський педагог О.М. Острогорський у своїй статті наводить лист молодого Ф.М. Достоєвського, у якому той висловлює обурення за неспра-ведливу оцінку, яку поставив на випускному екзамені викладач алгебри, кот-рий помстився йому за образу.
"...Жахливий екзамен.., - писав Ф.М. Достоєвський, - Мене не пере-вели. О, жах! Іще рік, цілий рік неволі. Я б не переживав так, якби не знав, що тільки підлість, одна підлість завадила мені... Я витратив стільки днів, готуючись до екзамену, захворів, схуд, витримав екзамен на відмінно в повному значенні цього слова і залишився... Так хотів один викладач... якому я якось нагрубив і який нині мав підлість нагадати мені про це, пояснюючи причину, чому я не склав іспит" [8, с.38-39].
У педагогічній практиці зустрічаються і такі ситуації, коли студент на час здійснення оцінювання знань має ґрунтовні та змістовні знання, але вик-ладач занижує йому оцінку, оскільки той не виконав доручення групи, кур-су, факультету. У цьому випадку оцінка необ'єктивна і стає знаряддям у руках педагога, який оцінює не знання, а поведінку студента. Така оцінка відображає не реальні знання студента, а лише ставлення до нього викладача, адміністрації навчального закладу.
Несправедлива і необ'єктивна оцінка негативно впливає на студентів, їхнє ставлення до предмета, особливо при опануванні іноземної мови. Викладачі, які використовують педагогічний процес оцінювання для зведення певних рахунків із студентами, не розуміють, що своїм ставленням до майбутніх спеціалістів вони "вбивають" бажання вчитися. Оцінка - це показник не лише знань студента, а й праці самого викладача.
Прикро за педагогів, які, здійснюючи .педагогічний процес оцінювання знань, звертають увагу не на знання, а на поведінку студентів у процесі нав-чання.
Відомий учений СІ, Архангельський [7]зазначав, що суб'єктивізм в оцінюванні знань шкодить системі навчання у середній та вищій школі, призводить до багатьох негативних наслідків.
Педагоги США тактовно нагадують своїм студентам, що вищі навчальні заклади цієї країни не гарантують своїм випускникам працевлаштування. Саме тому набуття змістовних знань з навчального предмета необхідні для працевлаштування майбутніх спеціалістів. Для опанування предмета студентам США пропонують обов'язкові навчальні програми та вибір додаткових курсів для поглибленого вивчення предмета. Кращі вищі навчальні заклади США надають своїм студентам можливість прослухати додаткові, курси, які відповідають їхнім індивідуальним потребам. Саме тому в США існує домовленість між університетами щодо направлення студентів з одного вищого навчального закладу до іншого з метою вивчення додаткових курсів, якими зацікавились їхні вихованці. Такий обмін студентів впливає на здобуття знань з навчального предмета та ви-роблення відповідних умінь і навичок.
Міжвузівська організація навчання в США приваблює європейських експертів. Позитивною ознакою її є мобільність. Науковці А.П. Акат'єв та H.A. Гусєйнова [4] підкреслюють, що., крім основних теоретичних дисциплін, до програми навчання включають короткі спеціалізовані курси, які можна оперативно вдосконалити відповідно до нових досягнень науки й техніки. Крім того, при необхідності можна легко розробити нові міжпредметні курси для організації підготовки спеціалістів за - новими напрямами, враховуючи потреби науково-технічного прогресу.
Міжвузівська організація навчання в США має позитивні результати оцінювання знань студентів. Майбутні спеціалісти опановують необхідні знання, уміння, навички,які потребує сучасна система освіти, а вищі навчальні заклади пристосовуються до нових вимог науки й техніки.
Деякі студенти у вищих навчальних закладах США мають неповне навантаження і їх називають Part-time Students. До цієї групи належать ті студенти, котрі не прагнуть отримати певний ступінь після закінчення курсу навчання (Non-degree Students). Саме для таких студентів і потрібна міжвузівська організація навчання для здобуття знань на спеціальних курсах, оскільки вони хочуть вдосконалити набуті знання у певній сфері та бути кваліфікованими спеціалістами на виробництві.
Навчальні предмети, що вивчаються в університетах США, мають декілька рівнів складності, і рівень, який пропонується студенту, залежить від його результатів на вступних іспитах (Placement Exams).
О.О. Романовський зазначає [10], що тому, хто має невисокі результати на вступних іспитах, можуть запропонувати елементарний або досить нескладний курс. Але для того, щоб успішно завершити навчання у вищому навчальному закладі й отримати ступінь бакалавра, необхідно опанувати й більш складні курси з даної спеціальності.
Оскільки навчання в університетах США потребує матеріальних затрат, то студенти намагаються якомога швидше опанувати необхідні курси та програми навчальних предметів і отримати сертифікат про вищу освіту. Саме тому термін навчання у вищих навчальних закладах не визначений. Навчання в університетах США дає змогу студенту змінювати свій вибір професії вже під час навчання у вищому навчальному закладі.
Навчаючись в університетах, студенти США звертають увагу на те, щоб середній бал за весь період навчання не був нижчим, ніж 2 кредити. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами іспитів та залікових тестових робіт, що становлять 90% усіх видів контролю. Майже всі екзамени та залікові тести є письмовими. Психолого-педагогічний принцип об'єктивності в процесі оцінювання знань студентів США виключає суб'єктивність викладача, оскільки оцінювання знань здійснюється за допомогою комп'ютера.
ЛІТЕРАТУРА
1. Архангельский СИ. Лекции по теории обучения в высшей школе. - M.: Высшая школа, 1974. - 384 с.
2. БляшевськаА.В. формування професійних навичок оціночної діяльності у ; студентів ВУЗу: Дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 -Л., 1996. -182с.
3. Бочарнікова В.М. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок і студентів вищої школи.: дис. ...канд. пед. наук: 13.00. 01. - Черкаси, і 1999. -208с.
4. Высшее образование в США: Обзорная информация / Сост. А.П. Акатьев, H.A. Гусейнова; НИИ проблем і высшей школы. Отдел научной информации. - М., 1977. - 77 с.
5. ГумбольАТ В. Язык и философия культуры.- М.: Прогресс, 1985.- 451 с.
6. Делікатний К.Г. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання // Рад. школа. -1989.- №5. - С.44-50.
7. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А.И. Пискунова. - М.: Педагогика, 1982.-11.-656с.
8. Острогорский АН. Педагогические экскурсии в область литературы. - М.: Редакция К.И.Тихомирова, КИМОСХ, 1897-298С.
9. Перовский Е.И. Проверка знаний І учащихся в средней школе. - М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1960.-510 с.
10. Романовський О.О. Теорія і практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України. - К.: Деміур, 2002.-400с.
11. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості //. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. - К.: Рад. школа, 1980. -Т.1.-С.5-205.

 
 

Цікаве

Загрузка...