WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна рада - рольова гра - Реферат

Педагогічна рада - рольова гра - Реферат


Реферат на тему:
Педагогічна рада - рольова гра
Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в сучас-ній школі.
Мета:
o залучити педагогічний колектив до широкого дискусійного обговорення питань;
o виробити загальні підходи до організації навчально-виховного процесу в новому навчальному році;
o визначити відповідальних за конкретні ділянки роботи.
Форма проведення: рольова гра.
Час проведення: вересень.
Основні завдання творчих груп
І група - аналітики ў проводять аналіз наведеної в доповіді інформації, висновків, пропозицій;
ў дають оцінку реальності, достовірності, по-слідовності, глибини та науковості наведених фактів;
ў встановлюють наявність причинно-наслідкових зв'язків, що визначають результати роботи окремих учителів, груп учителів з предмета (у класі, класах, паралелі, загалом по школі);
П група - опоненти ў знаходять протиріччя у доповіді;
ў виступають з обґрунтованою критикою, піддають сумніву реальність запропонованих рішень (за терміном, обсягом, рівнем підготовки вчителів для виконання конкретних завдань, за наявністю матеріальної бази, рівнем підготовки учнів тощо);
ІІІ група - пропагандисти.
ў виступають на захист проекту рішення;
ў знаходять позитивні можливості для реалізації проекту рішення педради;
IV група - методисти
ў пропонують можливі напрямки, зміст і форми організації методичної роботи з педкадрами для реалізації поставлених завдань;
V група - експерти ў дають оцінку проекту рішення педради, керуючись показниками: науковість, актуальність, своєчасність, послідовність, доцільність.
План підготовки до педради
Зміст роботи Термін виконання Виконавці
1. Провести аналіз роботи педколективу за минулий навчальний рік і підготувати доповідь. за 2 тижні до дня проведення педради адміністрація школи
2. Ознайомити педколектив із доповіддю. за 10 днів до дня проведення педради адміністрація школи
3. Організувати попереднє обговорення доповіді в методичних об'єднаннях (класних керівників, учителів-предметників). за 10 днів керівника МО
4. Створити творчі групи для рольової гри. Ознайомити кожну групу з метою і завданнями. Організувати попереднє обговорення в кожній групі (аналітики, опоненти, пропагандисти, методисти, експерти). за 10 днів адміністрація
5. У методичному кабінеті школи організувати виставку "Особистісно-зорієнтоване навчання як необхідна умова створення позитивного іміджу школи", "Сучасні наукові підходи до організації навчально-виховного процесу". за тиждень до поча-тку педради заступник директора з НВР та за-ступник ди-ректора 3 виховної роботи
6. Підготувати для кожного вчителя і керівника матрицю ключових результатів.
за З - 4 дні адміністрація
7. Підготувати та обладнати приміщення для проведення педради.
за І день до прове-дення педради заступник директора НВР
8. Підготувати проект рішення педради. до початку педради директор
Хід проведення педради
У приміщенні розташовані столи, за якими сидять представники твор-чих груп. На кожному столі - табличка: "Аналітики", "Пропагандисти", "Опоненти". "Методисти", "Експерти". Учителі та гості, які не е членами рольових груп, сидять у залі.
І. Організаційна частина (веде директор школи).
Присутні:
Порядок денний: "Особливості організації навчально-виховного про-цесу в школі на зламі двох тисячоліть".
Хід і форма проведення: рольова гра.
Регламент: доповідь 10-15хв., виступи 5-7 хв.. для довідок - до 2 хв. Запитання до доповідача - в письмовій формі, до виступаючих - в ус-ній.
Голосування.
(11-IV частини веде ведучий рольової гри.)
ІІ. Виступ директора школи. "Особистісно-зорієнтована організація навчально-виховного процесу в умовах формування нової школи в XXI сто-літті".
Ш. Обговорення доповіді та матеріалів педради (Програма розвитку школи. Концепція школи, річний план).
Можливі запитання до виступаючих від групи аналітиків, опонентів, пропагандистів, методистів і експертів, інших груп. Вільне обговорення.
IV. Заповнення матриць ключових результатів (керівниками школи і педагогами).
Робота комісій над проектом рішення,
V. Заключна частина (веде директор школи). Затвердження проекту рішення педради. Підсумки роботи педради.
Орієнтовний зразок рішення педагогічної ради
1. організувати обговорення основних напрямків розвитку сучасної школи серед учителів, учнів, батьків.
Заступник директор а з НВР, вересень - листопад.
2. Затвердити програму науково-педагогічного дослідження з форму-вання нової школи XXI століття.
Директор, жовтень
3. Провести експертизу інноваційних проектів у обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Директор, жовтень
4. Приступити до реалізації інноваційних проектів, призначивши від-повідальних за їх виконання:
- "Науково-методичні умови переведення методичної роботи вчителів
у науково-методичну і науково-дослідну".
Заст. директора з НВР, листопад.
- "Обдаровані діти".
Директор, листопад,
- "Програма "Здоров'я".
Листопад.
- "Навчально-методичний комплекс як необхідна умова забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в нових умовах".
Заст. директора з НВР, листопад.
5. Розробити, провести експертизу і реалізувати інноваційний проект "Трансформація нових педагогічних технологій в організаційно-адаптаційному періоді формування нової школи XXI століття".
Заст. директора з НВР, директор, квітень-вересень,
6. Кожному вчителеві, класному керівникові, керівнику МО, адмініст-ратору розробити матрицю ключових результатів виконання програми на основі поставлених завдань.
Заст. директора з НВР, до 1 жовтня.
7. Затвердити річний план роботи школи як комплекс заходів з виконання-загальних завдань розвитку школи.
Директор, вересень.
8. Розробити систему контрольних заходів з виконання рішень даної педради з урахуванням пропозицій творчих груп.
Заст. директора з НВР, до 10 жовтня.
9. Усім педагогічним працівникам школи розробити особистий твор-чий план неперервного підвищення кваліфікації і затвердити на засіданнях методичних об'єднань.
Заст. директора з НВР, листопад.
Матриця ключових результатів
№ Показники Відповідальні особи
Директор З/д НВР З/д з ВР Психолог Кл.керівник Кер.ШМО Вч.предм. Особисті
1 Вивчити освітні потреби учнів та їхніх батьків з метою ефективного ви-користання шкільного компонента
2 Реалізувати наступність у навчанні, розвитку і вихованні дітей експери-ментального майданчика у класах розвивального навчання з додатко-вими платними послугами
3 Розробити програму розвитку кабі-нету під наукове забезпечення інди-відуального навчально-методичного комплексу школи
4 Впроваджувати в практику безпе-рервного підвищення кваліфікації вчителів у школі особистий творчий план на основііндивідуально-диференційованого підходу
5 Підготувати дидактичний матеріал нового покоління для впровадження багаторівневого навчання
6 Вести пошук і цілеспрямований відбір обдарованих і здібних дітей
7 Направити управлінську діяльність на збереження і зміцнення здоров'я учасників навчально-виховного про-цесу і ефективне розкриття їхніх зді-бностей
8 Реалізувати районні програми
План реалізації рішень педагогічної ради
"Особливості організації навчально-виховного процесу
в сучасній школі"
Заходи 2001-2002 2002-2003
9 . . .
8 .
7 .
6 . .
5
4 . - - - - - - - - - - - - - - -
3 .
2 .
1 ---------
Термін в ж л г с л б к т в ж л г м л б к т
1 рік 2 рік
Умовні позначення ------ неперервна робота
- можливе продовження
. одноразове проведення
Заходи:
1. Організація обговорення основних напрямків розвитку школили.
2. Затвердити програму науково-педагогічного дослідження з фор-мування нової школи XXI століття.
3. Провести експертизу інноваційних проектів у інституті післядипломної педагогічної освіти.
4. Розпочати реалізацію інноваційних проектів, призначивши відпо-відальних за їх виконання.
o "Науково-методичні умови перетворення методичної роботи вчителів на науково-методичну і науково-дослідну";
o "Обдаровані діти";
o "Програма "Здоров'я";
o "Навчально-методичний комплекс як необхідна умова забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в нових умовах".
5. Кожному вчителеві розробити матрицю ключових результатів ви-конання загальних завдань розвитку школи.
6. Затвердити річний план роботи школи як комплекс заходів з ви-конання загальних завдань розвитку школи.
7. Розробити систему контрольних заходів з виконання рішень даної педради з урахуванням пропозицій творчих груп.
8. Розробити всім педагогічним працівникам школи особистий творчий план неперервного підвищення кваліфікації.
9. Розробити, провести експертизу і реалізувати інноваційний проект "Трансформація нових педагогічних технологій в організаційно-адаптаційному періоді формування нової школи XXI століття".

 
 

Цікаве

Загрузка...