WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Мислення. Проблема розвитку творчого мислення - Контрольна робота

Мислення. Проблема розвитку творчого мислення - Контрольна робота

складні зв'язки між предметами і явищами навколишнього світу, розумна людина повинна добре розуміти й інших людей, бути чуйним, чуйним, добрим. Якості мислення - основні якості розуму. До них відносять гнучкість, самостійність, глибину, широту, послідовність і деякі інші мислення.
Гнучкість розуму виражається в рухливості розумових процесів, умінні враховувати мінливі умови розумових чи практичних дій і відповідно до цього змінювати способи рішення задач. Гнучкості мислення протистоїть інертність мислення. Людині інертної думки більш властиве відтворення засвоєного, чим активні пошуки невідомого. Інертний розум - це ледачий розум. Гнучкість розуму - обов'язкова якість людей творчості.
Самостійність розуму виражається в здатності ставити питання і знаходити оригінальні шляхи їхнього рішення. Самостійність розуму припускає його самокритичність, тобто уміння людини бачити сильні і слабкі сторони своєї діяльності взагалі і розумової зокрема.
Інші якості розуму - глибина, широта і послідовність також мають важливе значення. Людина глибокого розуму здатний "доходити до кореня", вникати в сутність предметів і явищ. Люди послідовного розуму вміють строго логічно міркувати, переконливо доводити чи істинність хибність якого-небудь висновку, перевіряти хід міркування.
Усі ці якості розуму виховуються в процесі навчання дітей у школі, а також шляхом наполегливої роботи над собою.
Мисленню конкретної людини наявні індивідуальні особливості. Ці особливості в різних людей виявляються, насамперед, у тім, що в них по-різному складається співвідношення взаємодоповнюючих видів і форм розумової діяльності (наочно-діючого, наочно-образного, словесно-логічного й абстрактно-логічного). Крім того, до індивідуальних особливостей мислення відносяться також і такі якості пізнавальної діяльності як:
" продуктивність розуму;
" самостійність;
" широта;
" глибина;
" гнучкість;
" швидкість думки;
" творчість;
" критичність;
" ініціативність;
" кмітливість і т.д.
При цьому швидкість мислення - це швидкість протікання розумових процесів.
Самостійність мислення - уміння побачити і поставити нове питання чи проблему, а потім вирішити його власними силами. Творчий характер мислення чітко виражається саме в такій самостійності.
Гнучкість мислення - здатність змінювати аспекти розгляду предметів, явищ, їхніх властивостей і відносин, уміння змінити намічений шлях рішення задачі, якщо він не задовольняє умовам, що змінилися, активне переструктурування вихідне даних, розуміння і використання їхньої відносності.
Інертність мислення - якість мислення, що виявляється в схильності до шаблона, до звичних ходів думки, у труднощі переключення від однієї системи дій до іншої.
Темп розвитку розумових процесів - мінімальне число вправ, необхідних для узагальнення принципу рішення.
Економічність мислення - число логічних ходів (міркувань), за допомогою яких засвоюється нова закономірність.
Широта розуму - уміння охопити широке коло питань у різних областях знання і практики.
Глибина мислення - уміння вникати в сутність, розкривати причини явищ, передбачати наслідку; виявляється в ступені істотності ознак, що людина може абстрагувати при оволодінні новим матеріалом, і в рівні їхньої узагальненості.
Послідовність мислення - уміння дотримувати строгий логічний порядок у розгляді того чи іншого питання.
Критичність мислення - якість мислення, що дозволяє здійснювати строгу оцінку результатів розумової діяльності, знаходити в них сильні і слабкі сторони, доводити істинність висунутих положень.
Стійкість мислення - якість мислення, що виявляється в орієнтації на сукупність виділених раніше значимих ознак, на уже відомі закономірності.
Усі зазначені якості індивідуальні, змінюються з віком, піддаються корекції. Ці індивідуальні особливості мислення необхідно спеціально враховувати, щоб правильно оцінити розумові здібності і знання.
3. Формування та розвиток творчого мислення в дітей
Дитина народжується, не володіючи мисленням. Щоб мислити, необхідно володіти деяким почуттєвим і практичним досвідом, закріпленим пам'яттю. До кінця першого року життя в дитини можна спостерігати прояви елементарного мислення.
Основною умовою розвитку мислення дітей є цілеспрямоване виховання і навчання їх. У процесі виховання дитина опановує предметними діями і мовою, навчається самостійно вирішувати спочатку прості, потім і складні задачі, а також розуміти вимоги, пропоновані дорослими, і діяти відповідно до них.
Розвиток мислення виражається в поступовому розширенні змісту думки, у послідовному виникненні форм і способів розумової діяльності і зміні їх у міру загального формування особистості. Одночасно в дитини підсилюються і спонукання до розумової діяльності - пізнавальні інтереси.
Мислення розвивається протягом усього життя людини в процесі його діяльності. На кожнім віковому етапі мислення має свої особливості.
Проблема творчості з кожним роком стає все більш актуальною. "Аналіз досить великого масиву літератури з проблем творчості, яка останнім часом (протягом 20-3 0-х років) вже виділилась в самостійний напрям на межі психології, педагогіки, філософії та інших наук, дає змогу зробити, зокрема, висновок про те, що для здійснення соціально-економічних перетворень, розв'язання надзвичайно-складних та нових завдань людині сьогоднішнього, а тим більше завтрашнього дня, вже не просто бажано, а необхідно оволодіти творчими вміннями, стратегіями і тактиками як інструментарієм не тільки у професійній, а навіть у повсякденній діяльності.".
А.М. Єрмола відмічає, що "У філософській та психолого-педагогічній літературі наявні різні трактування творчості, відмінні погляди на природу, об'єктивну основу та структуру творчого процесу, формування творчих здібностей людини та ін. І тут необхідно звернути увагу на багатоплановість вживання поняття "творчість". Його тлумачать як "діяльність", "процес", "конструктивний принцип пізнання", "самореалізацію"". А.М. Єрмола розглядає творчість як діяльність: "Творчість - це діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних та духовних цінностей. Вона передбачає наявність у особистості цінностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю й унікальністю. На думку американського психолога П. Едвардса, творчість - це здатність знаходити нові вирішення проблеми або винаходити нові заходи вираження, внесення в життя чогось нового для індивіда; це сила, що сприяє позитивній самооцінці й забезпечує саморозвиток індивіда.".
Однією з головних умов для розвитку будь-якого суспільства є виховання творчої особистості. Проблема розвитку творчої особистості знайшла своє відображення і в національній Доктрині "Освіта ХХІ століття".
Люди поступово усвідомлюють, щозапам'ятати всю інформацію, кількість якої постійно зростає, неможливо, та й не потрібно. Знання повинні поступатись способам діяльності і, в першу чергу, творчим. Іншими словами,

 
 

Цікаве

Загрузка...