WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Уроки праці, їхній зміст і методи навчання - Реферат

Уроки праці, їхній зміст і методи навчання - Реферат

Раушан. Молодець!
Цю роботу я візьму на виставку.
(Виставляння оцінок).
Хлопці який орнамент ми сьогодні Орнамент
виконали? казахського
народу.
Правильно! А в якій формі? У формі
Добре. А тепер кожен аплікації.
Заберіть свої робочі місця а
чергові пройдіть і зберіть
робочі папки і клей.
Усе готово? Молодці!
Сьогодні усі відмінно попрацювали.
Урок кінчений. Устали.
Можете йти на зміну.
Методи навчання, обумовлені по джерелах інформації, містять у собі три основних види: словесні, демонстраційні і практичні методи.
Усні словесні методи. Найбільше поширення в практиці трудового навчання одержали такі усні словесні методи, як пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж.
Пояснення характеризується лаконічністю і чіткістю викладу. При підготовці роботі вчитель пояснює, як раціонально організувати робоче місце; при плануванні - як скласти креслення і визначити послідовність роботи; у процес пояснення вчитель знайомить дітей із властивостями матеріалів і призначенням інструментів, раціональними трудовими діями, прийомами й операціями, новими технічними термінами.
Інструктаж можна розглядати і як метод навчання, і як сукупність словесних методів, застосовуваних на уроці. Під інструктажем як метод навчання розуміється пояснення спосіб трудових дій, на коректування практичної діяльності учнів. Розрізняють вступний, поточний і заключний інструктаж. Вступний інструктаж містить у собі постановки конкретної трудової задачі, характеристику операцій, пояснення правил виконання трудових прийомів і проведення самоконтролю. Поточний інструктаж містить у собі пояснення допущених помилок, з'ясування причин неправильної роботи і пояснення правильних прийомів. Заключний інструктаж містить у собі аналіз гарних робіт, характеристику допущених у роботі помилок і оцінку роботи учнів.
Розповідь застосовується вчителем в основному для повідомлення нових знань. Він повинний бути чітким, лаконічним і сполучити в собі точні технічні зведення з яскравим живим оповіданням. Розповідь може бути побудований на індуктивному, дедуктивному і генетичному принципах. У першому випадку вчитель знайомить дітей з конкретними об'єктами техніки і виробництва і поступово переходить до узагальнень; у другому- знайомить учнів із загальними поняттями, а потім ілюструє їх конкретними прикладами; у третьому - підводить школярів до розуміння об'єктів, показуючи історію їхнього виникнення. Сприйняття розповіді загострюється, коли учитель вводить у нього елементи проблемності, показує протиріччя в розвитку науки з побудовою гіпотез і способів їхнього підтвердження. Розповідь вчителем у початкових класах, як правило, спирається на раніше придбані учнями знання, систематизує представлення і поняття дітей про відомі об'єкти, учить їхньому застосуванню знань на практиці. На розповідь учителя на уроці праці приділяється дуже мало часу; тому його зміст повинний бути гранично коротким, строго відповідати мети уроку і практичній трудовій задачі. Звичайно розповідь учителя супроводжується демонстрацією матеріалів, інструментів, устаткування, графічних посібників. При вживанні нових термінів учитель повинний чітко вимовляти їхній і записувати на дошці. Розповідь повинна задовольняти наступним дидактичним вимогам: бути достовірним, логічно послідовним, чітким, доказовим, емоційним, доступним для розуміння початкових класів, що учаться. На уроках трудового навчання розповідь часто переходить бесіду.
Бесіда має на меті придбання нових знань і закріплення їх шляхом усного обміну думками вчителя й учнів. Вона сприяє активизации дитячого мислення: під керівництвом учителя діти осмислюють навчальний матеріал, обговорюють його, установлюють зв'язку між теоретичним матеріалом і практикою. Бесіда може використовуватися на різних етапах уроку. Проведена на початку уроку бесіда допомагає дітям установлювати зв'язку з попередніми заняттями, визначати матеріали й інструменти, необхідні для роботи, представляти послідовність трудового процесу. Особливо коштовної варто вважати евристичну бесіду, що дозволяє максимально активізувати розумову діяльність учнів, самостійно знаходити рішення посильних навчальних задач. Як і розповідь, бесіда буває більш переконливої в тому випадку, коли вона супроводжується демонстрацією натуральних предметів і їхніх зображень. У ході практичної роботи може виникнути необхідність проведення поточної бесіди. У який шляхом постановки конкретних питань і відповідей на них учитель передає додаткову інформацію про трудовий процес. Після закінчення практичної роботи часто проводиться підсумкова бесіда, основна мета якої - залучення самих учнів до обговорення робіт, навчанню їхньому критичному відношенню до результатів своєї праці. Велике освітньо-виховне значення мають бесіди, проведені після екскурсії на виробництво.
Демонстраційні методи реалізують принцип наочності навчання, забезпечуючи безпосереднє сприйняття учнями конкретних предметів і їхніх образів. Демонстраційні методи активізують сенсорні і розумові процеси дитини, полегшуючи йому засвоєння навчального матеріалу. Як відзначалося наявні в розпорядженні вчителя демонстраційні посібники можна розділити на двох груп: натуральні й образотворчі. До натуральних посібників відносять матеріали, інструменти, зразки готових виробів і т.п.; до образотворчих - макети, моделі таблиці, картини, фотографії, креслення, діаграми, діафільми, технологічні карти й ін. У кожнім конкретному випадку вчитель підбирає для уроку найбільш оптимальні наочні приладдя.
Зразковий перелік використання демонстраційних посібників
Види робіт із програми Посібника
1. Знайомство дітей з материа- Демонстраційні коллек-
лами: папером, картоном, ции. Роздавальні набори
тканиною, різними матеріалу- зразків матеріалів
лами, насіннями
2. Повідомлення дітямзведень Технологічні коллек-
про виробництво промишлен- ции. Діафільми. Кіно-
них матеріалів, видобутку і фільми. Картини
застосуванні природних маті-
ріалів
3. Вивчення в процесі досвідів Таблиці - колекції
властивостей матеріалів
4. Вивчення прийомів обробки Інструменти і приспо-
матеріалів: знайомство з инст- бления. Технологичес-
рументами, пристосуваннями, ие таблиці. Таблиці
прийомами роботи. Виготовлення по культурі праці.
передбачених програмою Зразки напівфабрика-
виробів тов. Технологічні
карти
5. Закріплення практичних Зразки виробів. Тих-
умінь на уроках праці і в нологические карти.
Позаурочний час Саморобні посібники
Кожен посібник - фабричне і саморобне - повинне відповідати навчально-виховним задачам, бути науково достовірним, відповідати віковим особливостям учнів. Посібники повинні допомагати учнем знаходити найбільш загальне і типове в об'єктах. Вони повинні бути точними, лаконічними, переконливими. Учитель звичайно сполучить демонстрацію посібника з поясненням. Наприклад, при виготовленні конверта в 3 класі вчитель роздає учням на робочий стіл по одному конверті, якому можна розгорнути, і демонструє великий конверт. Розглядаючи конверти, діти встановлюють кількість сторін конвертів і смужок для

 
 

Цікаве

Загрузка...