WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна робота з шестирічними дітьми - Реферат

Педагогічна робота з шестирічними дітьми - Реферат

постійного збагачення життя, задоволення своїх пізнавальних і духовних потреб, які постійно зростають, стають різноманітнішими. Учіння стає сенсом життя для дитини, якщо ним керувати з її ж позицій, реалізуючи внутрішню готовність до розвитку, самостійності, самоствердження, морального становлення.
VІ. Граматичний аспект формування мовленнєвих умінь. У період реформування початкової школи і оновлення змісту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" відбувається переорієнтація процесу навчання української мови на розвиток мовної особистості молодшого школяра, формування його комунікативної компетентності.
У системі початкової мовної освіти школярів важливою є лінгвістична змістова лінія, спрямована на засвоєння учнями знань про мову, формування мовних умінь.
Оволодівши граматичною будовою мови - означає навчитися правильно вживати відмінкові закінчення іменників і прикметників, дієслівні форми та їх відозміни, суфікси, префікси, правильно будувати речення, дотримуючись відповідного порядку слів у ньому, будувати різні види і типи речень.
Важливою в діяльності вчителя початкових класів є робота з формування граматичних понять, спрямована на розвиток у молодших школярів умінь правильно користуватися граматичними формами іменників під час спілкування, на вдосконалення граматичного ладу їхнього мовлення.
На мою думку, цей аспект роботи має бути забезпечений учителем на уроках засвоєння рідної мови вже на початковому етапі мовної освіти, адже набуті в 1-му класі практичні вміння і навички будуть використані під час оволодіння школярами граматичною системою української мови на наступних етапах.
Успішне розв'язання завдань мовно-граматичного і мовленнєвого розвитку учнів першого класу значною мірою залежить від рівня володіння початковими практичними вміннями користуватися граматичними формами. Тому важливою ланкою у структурі мовної освіти першокласників є вміння, пов'язані з функціонуванням словоформ у висловлюваннях.
Усвідомлення особливостей функціонування граматичних форм є важливою та необхідною умовою для того, щоб навчити молодших школярів свідомо і правильно користуватися словоформами під час спілкування. Виконання її можна забезпечити лише в процесі мовленнєвої діяльності.
Отже, щоб засвоїти граматичний лад мови, необхідно правильно говорити. К.Ушинський писав, що граматично правильне усне й писемне мовлення - це не тільки знання, а й звичка, - досить складна і різноманітна система дрібних навичок висловлювати свої думки правильно в усному мовленні і на письмі. Для гармонійності недостатньо знань граматичних правил. Необхідно, щоб людина звикла ними користуватись.
Типові помилки в мовленні шестирічних першокласників і способи їх виправлення.
1. Граматичні помилки під час словотворення.
2. Граматичні помилки в словозміні.
3. Неправильне вживання відмінкових закінчень іменників.
4. Відмінювання невідмінюваних іменників.
5. Неправильне вживання родових форм іменників.
6. Неправильне вживання прийменників в, на, у, під, між, біля.
На мою думку, граматичні помилки у мовленні першокласників шестирічного віку - це закономірне явище у процесі засвоєння мови. Виправляти їх необхідно одразу. Це дасть змогу дитині засвоїти граматичні норми. Як саме виправляти помилку? Нерідко дорослий зайвий раз акцентує на ній увагу дитини. Не можна повторювати слово неправильно - слід дати дитині зразок правильної вимови.
Коли дитина щось розповідає, переказує казку чи зміст фільму, не можна порушувати послідовність викладення думки, виправляючи її. Дорослий повторює слово в правильній граматичній формі, або виправляє помилку після розповіді.
Для виправлення помилок користуються такими прийомами: подання зразка граматично правильної вимови, пояснення, запитання, доручення, схвалення.
Видатний педагог Є. Водовозова наголошувала, що коли мати неправильно вимовляє окремі слова чи звуки, має якийсь недолік у вимові, то здебільшого ці самі недоліки прищеплюються й дитині. Тому батьки повинні говорити правильно, бути мовним взірцем для дитини. Корисний також прийом схвалення правильної вимови.
Пояснення як прийом навчання граматично правильної вимови використовується в роботі з дітьми 6-7-ми років.
Запитання для виправлення помилок і навчання граматично правильного мовлення використовується у роботі з дітьми різного віку. К. Ушинський радив: спочатку потрібно ставити дитині такі запитання, щоб відповіді на них були якнайлегші. З розвитком дитини запитання слід змінювати так, що відповіді на них були дедалі складніші.
Усі запитання поділяються на основні й додаткові. До основних належать:
а) запитання, що потребують простої констатації, опису відомого матеріалу (хто? що? як? який? коли?) - дають змогу дитині пригадати побачене, пережите і вимагають у неї своєрідної побудові відповіді: однослівник, двослівник або багатослівник простих поширених речень;
б) запитання, що потребують встановлення причинових зв'язків, умовиводів, узагальнень (чому? для чого? через що?), а отже - складнішої відповіді, побудови складнопідрядних речень.
Додаткові запитання поділяють на навідні й такі, що містять підказку. Вони набувають важливого значення в навчанні дитини правильної побудови речень, особливо тоді, коли діти дають однослівні відповіді.
Можна запропонувати дитині скласти розповідь зі словом, у якому найчастіше трапляється помилка.
Систематична робота над виправленням помилок розвиває у дитини слухову увагу, привчає прислухатись до мовлення дорослих та власного мовлення. Якщо є постійний контроль дорослих за граматично правильним оформленням мовлення шестирічних дітей, правильний мовленнєвий зв'язок, що дитина починає помічати помилки в мовленні інших, у своєму мовленні, у неї формується чуття мови.
Педагогіка, виховання, навчання
1. Байченко С. Щоб не згас інтерес // Поч. Школа - 1999.- № 1.- с.49-51.
2. Бондаренко Г. Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів // Поч. школа - 1999.- № 5 - с. 51-53
3. Варакута О. Пізнавальні завдання для формування природничих понять // Поч. школа - 1999.- № 8.- с. 53-56
4. Громик Є. Гра - найсерйозніша справа // Поч. школа - 1999.- № 7.- с. 41-43
5. Коваль Н., Воло щук В. Картки з природознавства для учнів 3 (2) класу // Поч. школа.- 2000.- № 2.- с. 31-34
6. Логачевська С. Постійний взаємозворотний зв'язок - одна з передумов диференціації навчання // Поч. школа - 1999.- № 3.- с 49-51
7. Мечник Л.А., Мечник І.І., Посібник для вчителів.- Тернопіль, 1998.
8. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні ігри та тести. - К.: Веселка, 1991.
9. Амоношвили Ш. А. " Здраствуйте дети " - М.: Просвещение, 1983
10. Амоношвили Ш. А. "Как живете дети ? " - М.: Просвещение, 1991
11. Педагогика, ред. Пидкасистого П.И., М., Российское педагогическое агенство,1995
12. Ильина Т.А. Педагогика: курс лекций, М., 1984

 
 

Цікаве

Загрузка...