WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання у сім’ї як першооснова розвитку особистості дитини - Дипломна робота

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку особистості дитини - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
НА ТЕМУ:
"ВИХОВАННЯ У СІМ'Ї ЯК ПЕРШООСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ"
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. СІМ"Я ЯК СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
1.1. ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ .
1.2. СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ СІМ"Ї
Розділ 2. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
2.1 ВПЛИВ СІМ"Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
2.2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ШКОЛИ, СІМЇ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У СПРАВІ ВИХОВАННЯ
ВИСНОВОК
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Актуальність дослідження. Державною національною програмою "Освіта (Україна ХХІ століття)" одним із пріоритетних напрямів реформування освіти визнано родинне виховання. Саме в сім'ї закладаються основи формування особистості, вона є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Так, у ст. 59 Закону України "Про освіту" зазначається:
1) "Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості";
2) "Батьки і особи, які їх заміняють, зобов'язані: постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу…".
Сім'я завжди виступає моделлю конкретного історичного періоду розвитку суспільства, відображає його економічні, моральні й духовні суперечності. Тому сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі - все це відбивається на життєдіяльності сучасної сімї, при цьому поглиблюється її дезорганізація.
Сім'я виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини. Причому тільки та сім'я має позитивний вплив, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним членом сімейного колективу, де її люблять; вона має у сім'ї права і обрвязки; до її потреб ставляться з розумінням.Саме в такиїх сімях діти найбільше цінують поради і допомогу батьків, наслідують їх особистий приклад. У нормальній сімейній обстановці дитина виростає доброзичливою, гуманною, спокійною, здатною до співчуття, оптимістичною, добрим товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила.
На визначальне значення сімейного виховання звертали увагу і видатні корифеї педагогічної науки.
Так, родинне виховання, на думку М.Стельмаховича, завжди досягає свого повного довершення тоді, коли воно здійснюється у нерозривній єдності з педагогічним впливом школи та громадськості, а основою формування особистості виступає родинно-шкільне виховання. "Родина і школа - дві могутні сили виховання", - писав М.Стельмахович. Родинне виховання повинно духовно збагачувати дитину, формувати її як особистість, впливати на її розвиток. Пробуджувати добрі почуття, сприяти виробленню морально-етичних норм співжиття у суспільстві, формувати майбутнього громадянина незалежної держави України.
Отож проблема сім'ї та особливостей впливу сімейного виховання на формування особистості дитини залишається актуальним для сьогодення, що і зумовило вибір теми роботи.
Об'єкт дослідження - виховання особистості дитини
Предмет дослідження - сімейне виховання як першооснова розвитку особистості дитини.
Мета дослідження - проаналізувати соціально-педагогічні засади сімейного виховання та його вплив на розвиток особистості дитини.
Завдання:
" окреслити структуру та соціально-педагогічну сутність сім'ї;
" проаналізувати педагогічну спадщину видатних педагогів у контексті розгляду проблем сімейного виховання;
" висвітлити особливості впливу сім'ї на формування особистості дитини;
" окреслити типові помилки сімейного виховання та їх вплив на становлення особистості дитини.
Для того, щоб розв'язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: метод вивчення теоретичних джерел; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій.
Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів полягає в комплексному аналізі психолого-педагогічної моделі сім'ї; охарактеризовано проблему сімейного виховання в спадщині видатних педагогів; простежено особливості впливу сім'ї на розвиток та формування особистості дитини.
Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг дипломної роботи ? 81 сторінка, з них 72 сторінки основного тексту.
Розділ 1. СІМ"Я ЯК СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
1.1. ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У СПАДЩИНІ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ
Сім'я та школа є тими важливими інститутами соціалізації, які паралельно з громадськістю, дитячими й молодіжними об'єднаннями сприяють прилученню індивіда до культури та формують його як повноправного громадянина суспільства, особистість з притаманними їй якостями, цінностями, характером.
Важливе значення у творенні емоційного світу дитини має сім'я, в умовах якої відбувається становлення особистості, укріплюються її якості, здібності, таланти. За умов тісної співпраці сім'ї з іншими виховними центрами нахили дітей постійно розвиватимуться, вдосконалюватимуться.
Школа ж від самого початку виникнення була не лише навчальним, але й виховним центром, хоча в залежності від суспільно-політичних умов мета й завдання виховання зазнавали постійних змін. Причому серед провідних функцій школи була і залишається педагогізація сім'ї й громадськості - питання, надзвичайно актуальне для сучасності. Отже, взаємозв'язок сім'ї та школи є очевидним, оскільки лише їх гармонійний вплив може забезпечити життєтворчість особистості.
Одним зі шляхів вирішення цього питання є вивчення педагогічного досвіду та якісна його інтерпретація з метою критичного осмислення й творчого використання здобутків минулого. Мова іде не про винайдення нових методів та форм виховання, а про застосування надбань історико-педагогічної теорії та практики.
Першими зародками педагогічної теорії були праці грецьких і римських філософів: Сократа, Платона, Арістотеля, які поширювали прогресивні ідеї про створення державної системи освіти, розширення змісту навчання, виховання дітей дошкільного віку в сім'ї. Одним із перших в історії педагогіки необхідність активної участі батьків у вихованні дітей, велике виховне значення сім'ї відстоював Арістотель, якому, до речі, належить і перша спроба вікової періодизації.
В епоху Відродження поширюється педагогіка гуманізму, що характеризується критикою попередньої середньовічної системи схоластичної освіти, посиленням уваги до людини. Це зумовлює пошук нових форм організації освіти і виховання. З метою гармонійного всебічного розвитку особистості педагоги намагаються оптимально поєднати переваги сімейного та шкільного виховання шляхом заборони тілесних покарань, врахування вікових та психологічних особливостей дитини, поглиблення і розширення змісту освіти.
Серед

 
 

Цікаве

Загрузка...