WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота


10. Гончаренко И.Г. Роль принципов диалектики в дидактике. Методические характеристики пед.исселодования // Вісник АПНУ - 1993.- N 1.- С.11-23.//
11. Грабарь М.И., Краснянский К.А. Применение математической статистики в пед.исследованиях.- М, 1977.- 136с.
12. Дорно И.В. Проблемное обучение в школе: Учебн.-метод. пособие.- М.: "Просвещение", 1984.- 31с.
13. Дункер К. Психология продуктивного мишления.- М., 1965.- С.86-234.
14. Занков Л.В. Проблемное обучение и его особенностви.- Л., 1978.- 124с.
15. Ильницкая И.А. Проблемние ситуации и пути их создания на уроке.-М., 1985.- С.29-37.
16. Ильницкая И.А. Проблемние ситуции как средство активизации мислительной деятельности учащихся на уроке.-Пермь: ТПИ.- 1983.- 76с.
17. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущности, переспективы.- М.: "Знание", 1991.- 79 (1) с.
18. Кудрявцев В.Т. Психология технического мышления.- М., 1981, - 200с.
19. Лозова В.І. Пізнавальна діяльність школярів.- Харків.- 1990.- С.57-64.
20. Максимова В.Н. Пізнавальна діяльність школярів. Проблемний під-хід до навчання в школі.- Л., 1973.- 73с.
21. Махмутов М.И. Принципы проблемноссти в обучении // Вопросы психологии.- 1984.- N5.- С.30-36.
22. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителя.- М., 1977.- 240с.
23. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории.- М., 1975.- 67с.
24. Махмутов М.И. Проблемное обучение.- М., 1975.- 240с.
25. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.- М., 1975.- 240с.
26. Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі.- К., 1984.- 63с.
27. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения.- Казань, 1979.- 158с.
28. Моносзон Е.И. Методология пед. исследований // Введение в на- учное исследование по педагогике/ под ред. Журавлева В.И.- М., 1988.- С.17-20.
29. Никольский А. Свободе учится с детства// Дет.лит.- 1990.- N7.- С.13-16.
30. Оконь В. Основы проблемного обучения.- М., 1968.- С.204-208.
31. Оконь В. Введение в общую дидактику.- М., 1990.- С.218-237.
32. Рапацевич Е. Учить творчеству в труде. // Нар.обр.- 1986.- N4.- С.58-60.
33. Руденко В.А. Пошукова діяльність учнів у розв'язанні проблемних завдань.- М., 1983.- 81с.
34. Рубинштейн Е.Л. О мышлении и путях его исследования.- М.- 1958.- 121с.
35. Савченко О.Я. Академія пед. наук звітує...// Інф. бюлетень АПНУ.- Вип.1, 1994.- С.2-4.
36. Скалкова Я. От теории к практике обучения в СОШ.- М.. 1983.- С.56-58.
37. Скаткин М.Н. Методология и методика пед. исследований.- М., 1986.- С.74-83.
38. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої людини / Вибр. тв.: т.5.- С.89.
39. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Проблемное обучение // Психологический справочник учителя.- М., 1991.- С.224-247.
40. Фурман А.В. Методика застосування проблемних ситуацій на уроці // Проблемні ситуації в навчанні.- К., 1991.- С.67-152.
41. Фурман А.В. Применение проблемной ситуации на уроке // Сов. педагогика.- 1987.- N3.- С.49-52.
42. Фурман А.В. Роль і функції проблемної ситуації в навчанні //Психологія: Респ. наук. метод. зб.- Вип. 27.- С.40-52.
43. Фурман А.В. Проблемна ситуація в пізнавальній діяльності школярів.- Рад.шка.- 1985.- N8.- С.28-34.
44. Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні: Книга для вчителя.- К., 1991- 191с.
45. Ярославський М.І., Верхова А.П. Про виховання навчальних проблем-завдань // Рад.шк.- 1988.- С.18-23.
46. Основні напрями наукових досліджень з педагогіки і психології // Педагогіка і психологія.- 1994.- N1.- С.5-33.
47. Питання проблемного навчання.- К., 1978.- С.3-18.
48. Обучение и развитие.- М., 1975.- 40с.
51. Закон України "Про освіту".- К., 1991.
52. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXІ ст.).- С. 3.
Додатки
Додаток А
Проблемна ситуація в структурі розумового процесу
ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ
Позитивна роль негативна роль
Cтимулююча функція (при забезпеченні внутр. умов і засобів для зняття проблемн. Ситуацій стримуюча функція (при відсут-ності внутр.умов і засобів для зняття проблемних ситуацій
умова акт. ставлення до проблемн. завдання, пізнавальної потреби в знаннях і способах дії ефективне оволодіння досвідом творчої діяльності умова пасив. ставлення учня до процесу учіння, відсутність бажання вчи-тися затримка інтелектуального розвитку учня
умова виділення відо-мого і невідомого в проблемі, їх місце в єдиній системі знань та вмінь відоме не пов'язане з невідомим не є рамкою єдиної системи знань і вмінь
умова відповідності трудності проблемн. ситуації реальним пізнавальним мож-ливостям джерело незадоволення навч.процес.
причина заниж. самооцінки
ступінь новизни її рівень узагаль неності
навч.ма теріалу інте- лекту альні можли вості джерело напруження, тривоги, хвилювання, стресів
причина низького рівня навченості
умова здобуття досвіду в роз-в'язанні пробл. завдань, необ-хідність розв'я-зання їх системи
причини, пов'язані з дефектом компо-нентів внутр осно-ви навч. можли-востей школяра або зв'язків між ними
ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ
Позитивна роль негативна роль
регулююча функція (при забезпеченні сприятливих зовнішніх умов і необхідного впливу на учня) дезорганізуюча функція (при недостатніх зовнішніх умовах і недостатньому впливі на учня)
показник неоптималь-ного функціонування ланок навчального процесу ефективне оволодіння досвідом творчої діяльності умова пасив. ставлення учня до процесу учіння, відсутність бажання вчи-тися затримка інтелектуального розвитку учня
умова виділення відомого і неві- домого в проблемі,їх місце в єдиній системі знань та вмінь відоме не пов'язане з невідомим не є рамкою єдиної системи знань і вмінь
умова відповід-ності трудності проблемн.ситуації реальним пізнаваль-ним можливостям джерело незадоволення навч.процес.
причина заниж. самооцінки
ступінь новизни її рівень узагаль неності
навч. ма теріалу інте- лекту альні можли вості джерело напруження, тривоги, хвилювання, стресів
причина низького рівня навченості
умова здобуття досвіду в розв'язанні пробл. завдань, необ-хідність розв'язання їх системи
причини, пов'язані з дефектом компонентів внутр основи навч. можливостей школяра або зв'язків між ними
Додаток В
Навчальні впливи
Суб'єкт-об'єктна взаємодія (трудність) пошукова пізнавальна активність Суб'єкт-об'єктна взаємодія (діалогічність)
пізна-вальна потреба Пізна-вальний мотив Мета пізнання Умови мис-лительної діяльності
проблемна задача
навчальна проблема
актуалізація наявних знань процеси
розуміння
Інформативні та проблемні запитання

 
 

Цікаве

Загрузка...