WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

їхнiй розумовiй соцiальний розвиток.
У ходi iндивiдуальної та спiльної пiзнавальної дiяльностi школярiв оптимiзацiя їхнього розумового розвитку в цiлому пов'язана з дiалектичною єднiстю двох протилежних тенденцiй у функцiонуваннi навчальних проблемних ситуацiй, якi мають видiлятися на основi "розгорнутостi -- згорнутостi" пошукових продуктивних процесiв. Для кожного рiвня розвитку iснують такi дидактичнi й психологiчнi умови розгортання пiзнавальної активностi, за яких найрезультативнiше взаємодiють провiднi компоненти мислення: формальнi й неформальнi, iнтуїтивнi й дискурсивнi, образнi й вербальнi.
Таким чином, ефективнiсть прояву пошукових продуктивних процесiв мислення значною мiрою залежить вiд органiзацiї повноцiнного функцiонування навчальної проблемної ситуацiї, що виникає, формується i переборюється в умовах шкiльного класу, i поетапного прогресивного розвитку похiдних вiд неї внутрiшнiх проблемно-дiалогiчних ситуацiй кожного учня зокрема. Психолого-дидактичними умовами педагогiчного керiвництва, якi визначають оптимальнiсть перебiгу пошукової пiзнавальної активностi, розумових здiбностей i особистiсних властивостей учня, при цьому є: взаємодоповнення рiзних видiв функцiонування навчальної проблемної ситуацiї, психологiчна повноцiннiсть етапiв пiзнавального циклу, а також адекватна вимогам ситуацiї пошукова активнiсть учня i змiстовна спрямованiсть його дiалогiчного спiлкування з учителем та iншими учнями.
Отже, психолого-дидактичними умовами педагогічного керівництва, які визначають оптимальність перебігу пошукової пізнавальної активності, розумових здібностей і особистісних властивостей учня, є взаємодоповнення різних видів функціонування навчальної проблемної ситуації, психологічна повноцінність етапів пізнавального циклу, а також адекватна вимога ситуації, пошукова активність учнів і змістова спрямованість його діалогічного спілкування з учителем та однокласниками.
Вирішення проблемних завдань є ефективним шляхом формування розумової активності учнів, вони уявляють і переживають, помічають у предметах і явищах суперечності, прагнуть пояснити їх, вчаться висувати припущуння, обгрунтовувати певні положення, власні думки. У них розвиваються емоції, вміння аналізувати, узагальнювати матеріал, формуються такі якості, як спостережлевість, допитливість і кмітливість, наполеглевість, віра у свої сили, позитивне ставлення до навчання. У цій роботі розумова діяльність учнів має творче спрямування. Про це свідчить самостійний перенос відомих для учня знань і вмінь у новій ситуації, знаходження нових проблем у стандартних умовах, усвідомлення нових функцій відомих предметів, вміння комбінувати різні засоби розв'язування проблемних задач.
?
ВИСНОВКИ
Проведені нами дослідження, отимані результати підтвердили гіпотезу і стали основою для формування висновків і рекомендацій. Проблемна ситуація - системоутворюючий обв'язковий компонент навчального пізнання. Основним його призначенням є породження продуктивних творчих процесів мислення учнів, стимулювання їх інтелектуального та особистого розвитку. Головне, що має знаходитись в центрі уваги вчителя - це зміст і спрямованість пошукової, пізнавальної діяльності учнів на тому чи іншому етапі функціонування навчальної проблемної ситуації, а не власне ситуації й навіть не факт її постановки чи розв'язання на уроці.
Таким чином, розгляд психолого-педагогічних умов розвитку пошуково-пізнавальної активності при особистісно-розвивальному навчанні дає можливість зробити такі висновки:
1. Унiверсальним дидактичним засобом оптимiзацiї пошукової пiзнавальної активностi школярiв є навчальна проблемна ситуацiя, умiле керiвництво функцiонуванням якої спричинює розвиток внутрiшнiх проблемних ситуацiй кожного учня, психологiчно доповнюючи вияв його розумових та особистiстних можливостей у процесi безперервної розвивальної взаємодiї з учителем. Оптимальнiсть педагогiчного керiвництва визначається використанням взаємодоповнюючих опосередкованих, непрямих засобiв впливу (навiдне запитання, натяк, багатозначна пауза) i прямих, безпосереднiх (вказiвки, поради, рекомендацiї), оперативного i вiддаленого реагування педагога на учнiвську активнiсть, а також як чiтка диференцiацiя допомоги окремому школяреві в конкретнiй навчальнiй проблемнiй ситуацiї.
2. Вiкова динамiка розвитку пошукової пiзнавальної активностi характеризується нерiвномiрнiстю, коли вiдносна постiйнiсть цiєї активностi протягом тривалого часу (1-3 роки) чергується з iсторичним зростанням i обсягу та iнтенсивностi в сензитивнi перiоди психiчного розвитку школярiв. У зв'язку з цим виділяють чотири етапи розвитку свідомості iндивiда, для кожного з яких високорозвивальними є: очевиднi (молодші школярі), напiвочевиднi (пiдлiтки) i неочевиднi (юнаки i дiвчата) навчальнi проблемнi ситуацiї.
3. В iндивiдуальному планi спрямування змiст i рiвень пошукової пiзнавальної активностi залежить вiд розумових здiбностей та особистiстних рис школяра, домiнуючого у нього типу мотивацiї i переважання iмпульсивного чи рефлексивного реагування на новизну, вiд ступеня вольвої поведiнки i спроможностi протистояти стресогенним ситуацiям та вiд конкретного перебiгу розвивальної взаємодiї, яка по-рiзному розгортається в груповiй i колективнiй роботi.
4. Педагогiчне керiвництво пошуковою пiзнавальною активнiстю школярiв безпосередньо пов'язане з повноцiнним (чотириетапним) функцiонуванням навчальної проблемної ситуацiї у класi, яка спричинює функцiонування внутрiшнiх проблемних ситуацiй учнiв i тому забезпечує максимально повну реалiзацiю розумового потенцiалу кожного за конкретних обставин навчання.
5. За найкращих дидактичних умов педагогiчне керiвництво пошуковю пiзнавальною активнiстю школярiв оптимiзує процеси функцiонування i розвитку навчальної проблемностi. Важливу роль тут вiдiграє проблемно-пошуковий дiалог, у якому зовнiшнiй бiк активностi доповнює внутрiшнiй i навпаки, найповнiше моделюється ситуацiя наукового пошуку i забезпечується нормотворчий рiвень безпосередньої практики духовного спiлкування.
6. Усi чотири рiвнi пошукової пiзнавальної активностi вирiшують важливi завдання шкiльної освiти, тому за особистісно-розвивального навчання мають мiсце гармонiйнi взаємини мiж учителем та учнями, що рiвноцiнно мобiлiзує i системно збагачує наявний розумовий потенцiал.
Рівень організації пошукової діяльності школярів є суттєвим критерієм стилю роботи вчителя початкових класів. Їх потрібно організовувати під час усної лічби, складання і розв'язування математичних задач. Вирішуючи проблемні завдання, учні активно мислять, успішно долають пізнавальні труднощі. У процесі пізнавального пошуку в учнів розширюються знання, вдосконалюються вміння виробляється інтерес до навчання. Основний шлях включення учнів у творчу навчальну працю проходить через застосування проблемних

 
 

Цікаве

Загрузка...