WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

особливості.
Проте всітвердження науковців єдині в тому, що ядром проблемного навчання є проблемні ситуації. А все це дає змогу так визначити проблемне навчання: це така організація процесу навчання, основу якої складають проблемні ситуації, визначення проблем і їх вирішення учнями.
Однак сьогодні проблемне навчання є швидше теоретичною моделлю розвиваючого навчання, ніж реалізується на практиці як цілісний процес. Основні положення проблемного навчання недостатньо методично конкретизовані, не розроблені чисельні питання його доцільного застосуваня. Тому проблемність у сучасній масовій школі використовується епізодично і, як правило, не завжди ефективно. Основна причина відсутності широкого використання проблемного навчання полягає в тому, що теоретичні розробки питань, які стосуються проблемності, не доведені до рівня конкретної педагогічної технології. Отже, питання проблемного навчання в початковій школі досить актуальне на сьогоднішній день. Усвідомлення цієї проблеми і потреба опанувати теоретичними основами проблемного навчання та достатня розробленість цього питання в практичному аспекті зумовило вибір теми курсового дослідження.
Отже, актуальність теми визначається наступним:
- проблемне навчання недостатньо досліджене в цілому;
- проблемне навчання в початкових класах має свої особливості і його ефективність забезпечується певними умовами;
- проблемне навчання впливає на рівень знань молодших школярів;
- потреба практичних розробок використання проблемного навчання з різних предметів в школі 1-го ступеня.
Об'єктом дослідження - навчальний процес в початковій школі.
Предмет дослідження - особливості впровадження проблемного навчання в педагогічний процес школи 1-го ступеня.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичного матеріалу з даної проблеми та практичного вирішення її в школі 1-го ступеня показати істотний вплив проблемного навчання на підвищення знань дітей молодшого шкільного віку.
Гіпотеза даного дослідження грунтувалася на припущенні, що проблемне навчання матиме ефективний вплив на пізнавальну діяльність учнів при умові, якщо вчитель знає особливості методики проблемного навчання, володіє вміннями його застосування в навчальному процесі і безпосередньо, буде використовувати його в навчальній діяльності.
Методи дослідження:
- аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури з даного питання;
- аналіз, систематизація та узагальнення даних спостереження педагогічної практики;
- вивчення передового досвіду вчителів;
- спостереження за учнями під час навчальної практики.
Завдання:
1. Опрацювати законодавчі документи з питань проблемного навчання у початкових класах;
2. З'ясувати основні чинники доцільного використання проблемних ситуацій в навчанні, прийоми постановки і усунення навчальних проблем, способи прийняття та розв'язування проблемних задач учнями;
3. Розкрити закономірності функціонування навчальної проблемної ситуації, розглянути типові недоліки в організації і здійсненні проблемного навчання в школі 1-го ступеня;
4. Визначити фази і етапи розвитку проблемних ситуаці1й, їх структуру, функції на різних етапах цілісного пізнавального циклу, психолого-дидактичні умови, за яких ця ситуація створює оптимальний розвивальний вплив на особистість учня;
5. Проаналізувати досвід застосування проблемних ситуацій на практиці, а також розробити рекомендації для удосконалення практики розв'язання даного завдання у відповідності з досягненнями сучасної педагогіки.
Практична значимість полягає в тому, що результати дослідження і практика показали: систематичне використання проблемного навчання сприяє підвищенню рівня знань молодших школярів.
РОЗДІЛ 1. Проблемне навчання - один із ефективних методів пошукової пізнавальної діяльності молодших школярів.
1.1. Теоретико-методологічні засади проблемного навчання
Досвід організації проблемного навчання накопичувався у світовій практиці протягом багатьох десятиліть Розробці методики і технології проблемного навчання значною мірою сприяли наукові праці в галузі психології навчальної діяльності (А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, Н. А. Менчинська, Н. Ф. Тализіна та ін.).
Проблемне навчання розглядається як технологія розвиваючої освіти, спрямована на активне одержання учнями знань, формування прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціальне значимих рис особистості. Проблемне навчання засноване на конструюванні творчих навчальних завдань, що стимулюють навчальний процес і підвищують загальну активність учнів. Воно формує пізнавальну спрямованість особистості, сприяє виробленню психологічної установки на подолання пізнавальних труднощів
Основне дидактичне призначення проблемного навчання - в педагогічному керуванні активною пошуковою діяльністю учнів. Проблемне навчання виражається в системі проблемних ситуацій, задач, завдань, які необхідно вирішити учням.
Навчання, як відомо, є особливою формою пізнання об'єктивної дійсності, яка передбачає прискорене оволодіння людиною суспільно-історичним досвідом, що нагромаджений попередніми поколіннями. Досягнення цієї основної мети сьогодні здебільшого реалізується за допомогою пізнавальної взаємодії вчителя і учня, результатом якої є інтенсивне формування знань учня та стрімкий розвиток його індивідуальних сил і здібностей. Працюючи з будь-яким навчальним змістом, як учень, так і учитель повинні проявити в собі зустрічну пізнавальну активність, інакше навчання буде малоефективним. З іншого боку, якість навчального процесу також залежить і від того, як розгортається пізнавальна активність учня й які пізнавальні процеси більше представлені в навчанні - научіння, чи учіння, тобто вияснення проблеми, що є основою оволодіння знаннями учня, процес свідомого заучування матеріалу, чи розумове осмислення його фактів [7, 44].
Проблемне навчання передбачає послідовне і цілеспрямоване висунення перед учнями пізнавальних завдань, які вони вирішують під керівництвом учителя і при цьому активно засвоюють нові знання. Наявність теоретичних і експериментальних завдань само по собі ще не робить навчання проблемним.
Завдання стає пізнавальною проблемою, якщо воно відповідає таким вимогам: вимагає роздумів над проблемою; викликає пізнавальний інтерес в учнів; опирається на попередній досвід і знання за принципом апперцепції.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що вимагає вивчення і вирішення.
Види дидактичних проблем: а) за галуззю і місцем виникнення: предметні, міжпредметні, урочні й позаурочні; б) за роллю в пізнавальному процесі: основні й допоміжні; в) за способом організації їх розв'язку: фронтальні, групові та індивідуальні.
Основні способи і прийоми створення проблемних ситуацій:
а) повідомлення вчителем учням інформації, яка містить суперечність; б) сприймання і

 
 

Цікаве

Загрузка...