WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

Особливості організації проблемного навчання в початковій школі - Дипломна робота

чи способів діяльності. "Інакше кажучи, проблемна ситуація- це така ситуація, в якій суб'єкт хоче вирішити якісь важкі для себе задачі, але йому не вистачає даних івін повинен їх шукати". Щоб проблемна ситуація органічно ввійшла в навчальний процес, вона повинна прийняти форму пізнавальної задачі. Можливо, дати логічне завдання, що показує напрямок розвитку пізнавальної задачі.
Умови для побудови проблемного навчання сформульовані і докладно охарактеризовані М. М. Левіною.
Першою умовою для побудови проблемного навчання є система структур, що розвиваються, навчальної інформації, що визначає розвиток навчальної діяльності. Іншими словами, навчальна інформація здобуває статус задачі, яку учень повинен буде розв'язати під керівництвом учителя.
Друга умова проблемного навчання передбачає можливість вибору способів її рішення. Причому необхідно пам'ятати про сполучення інтелектуальних дій і емоційної сторони пізнання.
Третя умова проблемного навчання - суб'єктивна позиція учня, усвідомлення і прийняття ним мети пізнання і самооцінка наявних засобів для рішення й одержання результатів.
Проблемне навчання складається з проблемного викладання і проблемного учіння.
Проблемне викладання засноване на системі проблемних ситуацій, а також психолого-педагогічному керуванні їхнім вирішенням учнями. Проблемне учіння може бути розглянуте як повна структура навчальної діяльності по засвоєнню знань і способів дій, що складається з аналізу задач-ситуацій, формулювання проблеми, висування гіпотези І її обґрунтування, вибір рішення і програми дій, аналізу отриманих результатів.
Характерним для проблемної ситуації є протиріччя між метою і засобами її досягнення.
Основними етапами пізнавальної діяльності при вирішенні проблемної ситуації є наступні: усвідомлення проблеми, її вирішення у ході висунення гіпотез і перевірка рішення.
На першому етапі учні зустрічаються з проблемою в ході проблемної ситуації. Усвідомлення проблеми залежить від побудови проблемної ситуації, від уміння дітей побачити розрив між відомим і невідомим, виділити протиріччя в інформації.
Другий етап - центральний - включає збір і аналіз даних, висування націй основі гіпотез, тобто прогнозованих результатів. Гіпотеза дозволяє зробити уявний перехід від того, що очевидно, до того, що варто знайти.
Третій етап - перевірка рішення. Це завершальний етап у вирішенні проблеми.
Він включає оцінку гіпотези, правильності виконаних дій, представляє апробацію гіпотетичного рішення, аналіз і оцінку вірогідності отриманих результатів, їх адекватність основним теоретичним положенням науки і практики.
У цілому технологія проблемного навчання включає наступні дії:
1. Зіткнення з проблемою, створення проблемної ситуації.
2. Збір і аналіз даних. Учні проводять пошук достовірних даних про об'єкти і явища.
3. Висування гіпотез, установлення причинно-наслідкових зв'язків.
4. Перевірка припущень.
5. Побудова учнями пояснення. У процесі обговорення клас виробляє пояснення, що відповідають вихідній ситуації.
6. Аналіз процесу дослідження.
Вивчення теми уроку - це розв'язання послідовного ланцюжка на-вчальних проблем. Це потребує від учителя неабиякого вміння створювати навчальні проблеми, вислуховувати і відокремлювати точки зору окремих учнів, полемічне подавати інформацію і знаходити вдалі способи її фіксації.
Інформаційний блок - це необов'язково розповідь учителя. Джерелом інформації можуть бути текст підручника, з яким учні працюють індивідуально або по групах, історичне джерело, яке досліджується (лабораторно-практична робота) учнями на уроці або вдома, звіт групи учнів про виконану ними дослідницьку роботу в позаурочний час (лабораторно-практична робота, учнівський проект, реферат тощо), театралізована вистава, виклад матеріалу заздалегідь підготовленим учнем (відкритий урок) та багато іншого.
Принцип проблемного навчання потребує переорієнтації навчання з предметного на процесуальне й мотиваційне. Пізнавальна діяльність учнів передбачає: розвиток їхніх творчих здібностей; уміння постійно навчатися і самовдосконалюватися, знаходити нові оригінальні підходи до розв'язання проблем. Цей принцип має і зворотну суть: не лише навчання веде за собою розвиток, а й повноцінний розвиток сприяє повноцінному навчанню.
Основними рисами творчої особистості, як вважають більшість учених-дослідників, є сміливість думки, схильність до ризику, фантазії, уявлення, проблемне бачення, уміння долати інерцію мислення, виявляти суперечності, переносити досвід і знання у нові ситуації, незалежність, альтернативність, гнучкість мислення, здатність до самоуправління. Межі творчості такої особистості охоплюють дії від нестандартного розв'язання звичайного завдання до повної реалізації її унікальних можливостей.
Сучасна концепція копмлексного вивчення життя людини, за якою проблема індивідуального життя особистості висвітлюється на основі інтеграції філософського, соціологічного та соціально-психологічного підходів, що дає змогу відтворити картину життя особистості в її цілості, передбачає реалізацію її творчого потенціалу.
Особистість включена в певну спільність людей, суспільство, соціум і перебуває в історично-конкретній системі суспільних відносин, самовизначає себе, організовує й здійснює своє життя, проходить свій індивідуальний життєвий шлях. При цьому закономірною тенденцією суспільства є зростання ролі особистості, набуття нею якостей, які необхідні їй як соціальній істоті, - цінностей, знань, умінь мислити й практично діяти, здатності спілкуватися та ін.
Отже, людина є не тільки об'єктом зусиль суспільства, але й суб'єктом, активним діяльнісним началом суспільних відносин, соціального функціонування, виробником предметів матеріальної і духовної культури, творцем усіх знань і форм соціального спілкування.
У зв'язку з цим важливою соціальною проблемою є питання розвитку і формування людських здібностей, особливо в молодшому шкільному віці. Під здібностями зазвичай розуміють такі властивості людського індивіда, сукупність яких обумовлює здійснення його діяльності. На думку З.Я.Фрейда, здібностями називають такі психічні властивості, які є необхідною умовою виконання певної діяльності.
Згідно з переконаннями С. Л. Рубінштейна, взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку здібностей - відправний пункт і теоретична основа для вирішення корінних питань теорії здібностей.
Концепція здібностей переносить їх детермінацію повністю всередину індивіда. Цій концепції протистоять спроби внести детермінацію розвитку повністю внутрішньо, за рахунок зовнішніх умов - середовища і зовнішніх впливів [191].
Одначе механічний характер таких тлумачень взаємозв'язку зовнішніх і внутрішніх умов робить їх теоретично і практично нереальними.
На думку К. Роджерса, у кожній людині закладені ресурси позитивних змін і особистісного росту. Жити, постійно розвиваючись, - один із основних принципів

 
 

Цікаве

Загрузка...