WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей - Реферат

Наукові підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей - Реферат

програми роботи закладу освіти з цієї про-блеми;
o визначити варіативну частину робочого плану, яка б максимально враховувала розвиток обдарованих дітей;
o створити комплекс науково-методичних та навчальних матеріалів;
o розробити конкретні методичні рекомендації щодо індивідуальної роботи з окремих навчальних дисциплін з обдарованими дітьми;
o дібрати та підтримати педагогічні кадри відповідного рівня, які були б здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну компетентність у цій галузі педагогічної діяльності;
o постійно вивчати педагогічну майстерність учителів, забезпечувати умови для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;
o відпрацьовувати оптимальну систему контрольно-оцінної діяльності учня і вчителя з позицій гуманізації освітянської роботи;
o сприяти участі обдарованих учнів у конкурсах та змаганнях різних рівнів, олімпіадах, турнірах, спартакіадах, конференціях, заочних та позашкільних формах навчання.
У процесі вирішення означених завдань доцільно враховувати основні особливості вікової обдарованості дітей.
Робота з цією категорією дітей потребує створення певних дидактичних умов, які включають:
o своєчасну діагностику;
o відповідне здібностям програмне забезпечення;
o розробку системи творчих завдань;
o визначення витрат часу на опанування навчальною програмою певного предмета;
o спонукально-творчу діяльність учителя.
Оновлення практичної діяльності вчителя неможливе без оновлення теоретичних знань. Багато учителів мають негативне ставлення до теорії, отже, завдання керівників - передусім змінити ставлення вчителів до теоретичних знань.
Щоб ці знання стали конструктивними, необхідно зробити добір педагогічних проблем не тільки за логікою вивчення теорії, а й за логікою практичних дій учителя (причому пріоритет слід віддати останнім). Можна запропонувати таку тематику самоосвіти: мотивація навчання; створення програм самоосвіти учнів; особливості пізнавальної діяльності; позитивні та негативні факти у навчанні обдарованих дітей; інтерес як мотиваційна передумова обдарованості; особливості спадкової основи особистісної обдарованості; особливості образотворчої (музичної, технічної тощо) обдарованості дитини.
Під час розгляду цих та інших питань необхідно передусім виявити психологічну суть проблеми, а вже потім на цій основі розкривати дидактичне забезпечення відповідних ланцюжків навчального процесу.
Головною умовою при цьому є поступове введення вчителя у світ наукових знань. Це можливо, якщо школа має загальну проблему, загальний підхід до планування роботи над нею, систему методичної роботи.
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ
Вікова
категорія
дітей Основні особливості вікової обдарованості Завдання роботи з обдарованими дітьми Форми роботи з обдарованими дітьми Позиція вчителя
Молодші школярі Загострене почуття свідомості, особистої гідності; ініціативність, поєднання протилежностей, (швидкість і повільність; обереж-ність і сміливість, гнучкість і стій-кість суджень); ранній прояв пі-знавальної активності та допит-ливості; швидкість і точність виконання розумових операцій; стійкість уваги та оперативної па-м'яті; сформованість навичок ло-гічного мислення; багатство ак-тивного словника; установка на творче виконання завдань; готов-ність управляти собою; розвине-ність творчого мислення та уяви. Наявність інтересу до неординар-них явищ Велика увага до вияву здібності. Тактовне ставлення до учня. Постійне навантаження. Оптимально побудований навчальний процес. Раціональна організація позаурочних форм роботи. Взаємодія сім'ї та школи. Задоволення потреби в новій інформації. Розвиток дивергентного мислення (уявлення) Рольові ігри. Індивідуальні творчі завдання. Створення проблемної ситуації. Виставки кращих зошитів, малюнків, виробів. Конкурси, змагання. Екскурсії Рольові ігри.
Індивідуальні
творчі завдання.
Створення
проблемної
ситуації. Виставки
кращих зошитів,
малюнків,
виробів.
Конкурси,
змагання.
Екскурсії
Вікова
категорія
дітей Основні особливості вікової обдарованості Завдання роботи з обдарованими дітьми Форми роботи з обдарованими дітьми Позиція вчителя
Учні 5-9-х класів Інтенсивне формування особис-тості; значне зростання моральних та інтелектуальних сил; прагнення до самостійності, самоосвіти, до найраціональнішого способу вирішення; послідовне, обгрунтоване мислення; розвиток просторових уявлень; формування стійкого інтересу до окремих предметів; усвідомлення своїх почуттів і вміння їх висловити. Наявність інтересу до парадоксів. Застосування навчальних навичок під час різних видів діяльності Залучення до винахід-ництва й дослідницької роботи: розвиток навичок аналізу, самоаналізу; впровадження проблем-них методів навчання; залучення до аналізу проблемних ситуацій, висунення гіпотез, їх аргументації, наукової перевірки і формування обгрунтованих висновків; різнорівнева диференціація. Навчання орієнтації в інформаційному просторі; розвиток навичок, комунікативних взаємин Тематичні, творчі, ін-дивідуальні завдання, спрямовані на розши-рення, поглиблення знань; консультації; спортивні та інтелек-туальні ігри (шахи, шашки, головоломки, шаради тощо); турні-ри, конкурси, читацькі конференції, олімпі-ади; зустрічі з майст-рами, фахівцями (письменниками, поетами, художниками, науковими працівни-ками); виставки робіт; гурткова робота Доброзичливе й обережне оціню-вання всіх видів діяльності учня; підтримка праг-нення подальшого розвитку; підт-римка, захист формування доброзичливого ставлення з боку дорослих до дітей
Вікова
категорія
дітей Основні особливості вікової обдарованості
Завдання роботи
з обдарованими
дітьми Форми роботи з обдарованими дітьми Позиція вчителя
Учні 10- 11-х класів Енергійне зростання моральних та інтелектуальних сил і можли-востей; підвищений рівень абст-рагування й узагальнення; фор-мування прямих і зворотних опе-рацій, міркувань і умовиводів; критичність; посилення розумової діяльності; прагнення до само-вдосконалення; становлення сві-тогляду, моральних, естетичних почуттів.
Зростання й збагачення обдаро-ваності; становлення, формування спеціальних схильностей нахилів і здібностей. Уміння передбачити наслідки діяльності, критичність мислення Розвиток інтересу до творчості (фото-, кіно-, художньої...); розвиток конструктивних винахідницьких можливостей
Профільні класи; класи з поглибленим вивченням окремих предметів; інди-відуальні навчальні плани, інтелектуально-розважальна ігрова діяльність; дослідницька діяльність, Позакласна робота: гурток, факультатив, вечори, свята, олімпіади, товариства, змагання, турніри, вікторини, диспути. Захист творчих робіт: проек-тів, рефератів; виготов-лення недіючих виробів (ліплення,різблення, ін-крустація); виготовлення діючих виробів тощо Співпраця. Розумна тактовна порада, консультація.
Сприяти створен-ню умов для ро-боти з фахівцями вищого рівня

 
 

Цікаве

Загрузка...