WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Процес оцінювання психічних якостей учнів - Реферат

Процес оцінювання психічних якостей учнів - Реферат

володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обгрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Він здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності;
iv рівень - високий. Знання учня єглибокими, міцними, узагальненими, системними; учень вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Зазначеним рівням відповідають розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.
Обов'язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і підсумкове.
Основною одиницею оцінювання є навчальна тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів є обов'язковим і основним, його результати відображаються у класному журналі в окремій колонці.
Доцільність тематичного оцінювання зумовлена психологічними закономірностями засвоєння навчального матеріалу, що передбачають реалізацію послідовних його етапів, які не можна здійснювати на одному уроці. З огляду на це поточне оцінювання на кожному уроці в традиційному розумінні (виставлення оцінок у класному журналі) не є обов'язковим, хоча й може здійснюватися за бажанням вчителя чи з урахуванням особливостей того чи іншого предмета. Крім того, таке оцінювання не узгоджується з індивідуальним для кожного учня темпом засвоєння навчального матеріалу, що нерідко спричиняє психологічний дискомфорт у навчанні значної частини школярів. Перед щоденною загрозою опитування і виставленням оцінки учень націлюється не стільки на осмислення, скільки на просте запам'ятовування навчального матеріалу.
Тому поточне оцінювання в разі його застосування вчителем має відігравати допоміжну роль, виконуючи, зокрема, заохочувальну, стимулюючу та діагностично-коригуючу функції. Його результати не обов'язково відображаються в балах і фіксуються в журналі (доречніше тут використовувати вищенаведені оцінки з класифікації Б.Г. Ананьєва). Під час оцінювання засвоєння учнем теми поточні оцінки не можуть негативно впливати на тематичне оцінювання.
Принцип тематичності забезпечує одночасно систематичність і об'єктивність в оцінюванні та обліку навчальних досягнень учнів. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень учнів підлягають основні результати вивчення теми, що визначає вчитель на основі вимог навчальної програми і доводить до відома учнів із самого початку її вивчення, шо слугує орієнтиром у процесі роботи над темою. Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю її вивчення (кількість занять); кількістю і тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; питаннями, шо виносяться на атестацію, якщо атестація проводиться в усно-письмовій формі, або орі-єнтовними завданнями (задачами) тощо; терміном і формою проведення тематичної атестації; умовами оцінювання. Якщо темою передбачено виконання учнями практичних, лабораторних робіт та інших обов'язкових практичних завдань, то їхнє виконання є обов'язковою умовою допуску учнів до тематичної атестації.
Тематична атестація може проводитися у різних формах. Головною умовою при їх виборі вчителем є забезпечення об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів.Кожну оцінку вчитель обов'язково повинен аргументовано вмотивувати, довести до відома учня та оголосити перед класом (групою). З метою недопущення перевтоми учнів та завдання шкоди їхньому здоров'ю терміни проведення тематичної атестації визначаються вчителем за погодженням із керівником чи заступником керівника навчального закладу. Перед учнями, які не засвоїли матеріалу теми чи отримали бали на початковому рівні, ставиться вимога обов'язкового його доопрацювання; їм надається для цього необхідна допомога, визначається термін повторної атестації. Учень має право на переатестацію також для підвищення атестаційного балу.
Підсумкове оцінювання здійснюється наприкінці семестру або навчального року. Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичних оцінювань. Далі, у таблиці 8 на с. 127 наводяться діючі на Україні з 2000 року загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які необхідно засвоїти кожному з них для повноцінного формування та функціонування їх діяльності самооцінювання.
Важливо підкреслити, що виділені види оцінювання, будучи сприйнятими дитиною, засвоюються нею у відповідному контексті педагогічних ситуацій. А надалі стають домінуючими чинниками її самооціночної активності, створюючи авторегулюючі ефекти самопідтримки та заохочування себе при формуванні загальнопозитивного тла самооцінки, або ж, навпаки, самоприниження та аутоагресії при орієнтації на зразки переважно негативного оцінювання оточуючих.
Таким чином, при розгорнутому перебігу процесу учбової діяльності учня виконуються, по-перше, власне учбові виконавські, орієнтувальні та контрольні операції у їх специфічному складі та змісті, по-друге, предметні дії, які засвоюються з їх специфічними виконавськими, орієнтувальними та контрольними операціями та власним складом. У результаті кожна ситуація навчання стає складним процесом з чергуванням та паралельним здійсненням компонентів дій, які засвоюються в учбовій діяльності, та компонентів власне учбових дій. Розрізнення цих двох процесів, як підкреслює І.І. Ільясов, необхідне для адекватного аналізу діяльності учіння та для повноцінного опанування учбовими діями.
Ідею про психологічне значення педагогічної оцінки для формування адекватного самооцінювання вперше висловив ще У.Джеймс на початку ХХ сторіччя, який у роботі "Педагогічна психологія" підкреслював, що учні повинні знати кінцевий результат власних вчинків і це знання власних можливостей - обов'язкова умова їх подальшого психічного розвитку. Та ж Липкіна у своїх уже класичних для вітчизняної психології дослідженнях показала, що в молодшому шкільному віці за традиційних умов навчання самооцінка дитини довгий час залишається буквальною копією оцінки дорослого, оскільки рефлексивні вміння, необхідні для її повноцінного здійснення, спеціально не формуються в ході учіння, а розвиваються стихійно. Як результат, на кінець початкового навчання, приблизно біля 10 років, помічається раптове стрімке розходження самооцінок дітей із зовнішніми оцінками. Цей відхід самооцінок дітей від об`єктивних параметрів отримав назву кризи самооцінки. І тільки після цього поступово крива оцінювання дітей наближається до прийнятих за умовний еталон об`єктивності оцінок педагогів.

 
 

Цікаве

Загрузка...