WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

призводила до порушення принципу науковості в початковому формуванні лінгвістичних понять. По суті, традиційний, нічим не обгрунтований принцип поділу речень на розповідні, питальні й окличні орієнтував учнів переважно на зовнішню ознаку цієї синтаксичної одиниці, що виявилася тільки писемному мовленні пунктуаційно: крапкою, знаком питання та знаком оклику. Це було знаком формально - граматичного підходу до завдання мови, не узгоджувався з принципом практичного, мовленнєвого підходу навчання мови молодших школярів.
Крім того, що традиційна, класифікація речень суперечила існуючій у мовознавстві, вона порушувала й інший важливий дидактичний принцип - перспективності навчання, оскільки в середній ланці загальноосвітньої школи знання учнів про речення доводилося відповідно коригувати.
Неправильний поділ речень на розповідні питальні й окличні негативно відбиваються на читанні, зокрема на формуванні у молодших школярів таких істотних читацьких якостей, як усвідомленість і виразність. Брак навчальної настанови вникати у зміст висловленого в реченні, щоб правильно визначити і відповідно передати голосом його мету, призвів до того, що виразність учнівського читання ґрунтувалася переважно на імітації, наслідуванні вимоги класовода, не забезпечувалося логічними закономірностями, опорою на зміст.
Розробленою системою вправ поступово підводило дітей до усвідомлення таких закономірностей, пов'язаних із реченням:
1. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні і спонукальні. Кожен із названих типів речень має відповідну інтонацію: розповідні (повідомлення), запитання та спонукання до дії.
2. Крім основної інтонації, яка підпорядковується меті висловлювання, розповідні, питальні та спонукальні речення можуть набувати додаткової, окличної інтонації, якщо вони вимовляються з повним сильним почуттям.
3. З огляду на вищенаведені, речення в кінці якого стоїть крапка, може бути як розповідним, так і спонукальним
4. Уміння школярів пізнати в тексті та в живому мовленні спонукальне речення має ґрунтуватися на усвідомленні самого терміну "спонукальні".
Систематичним застосуванням знань про речення, одержаних на уроках рідної мови, у ході опрацювання художніх текстів на уроках читання в учнів успішно формуються аналітично-синтетичні мовленнєві дії: уміння граматично узагальнювати, систематизувати одержані знання, бачити впізнавати вивчені мовні явища у структурі висловлювань, свідомо використовувати їх під час самостійного повторення текстів. Йдеться таким чином, про формування міжпредметних асоціативних зв'язків, які належать до вищого ступеня розумової діяльності, оскільки дають змогу комплексно використовувати здобуті знання, взаємно їх підпорядковувати, уникати суперечностей між розрізненим засвоєнням знань і вмінь з окремих, хоча й споріднених, предметів та необхідністю комплексно їх застосувати в мовленнєвій практиці.
Перетворення казкових істин у живий досвід творчої праці - це найскладніша сфера зіткнення науки з практикою.
Творчість у педагогічній науці і практиці здійснюється в ефективному застосуванні уже створеного досвіду, в освоєнні наукових розробок, в умінні розвивати ідею, реалізовувати в конкретних умовах, бачити варіанти вирішення однієї і тієї ж проблеми, застосовувати досвід інших створювати свій.
Педагог В. Фахтеров відзначає: "Якщо навчання - мистецтво, то воно найвище з усіх мистецтв, бо маємо справу не з мармуром чи полотном і фарбами, а з живими людьми. А відтак, школа - найвища художня студія.[10.C.9].
У наших школах значна увага приділяється всебічному розвитку школярів, формуванню їхнього цілісного наукового світогляду. Одним із засобів вирішення цієї проблеми стало, ... поєднання основ наук з інтегрованими курсами, які можуть будуватися на основі повного злиття предметів, широкої міждисциплінарної інтеграції, поєднання блоків знань з окремих предметів." [21.c.21].
Логічно цю інтеграцію навчання сьогодні намагаються здійснити передусім на його першому етапі в початковій школі З огляду на це у педагогічній літературі наводяться як переваги, так і недоліки подібних експериментів.
Так зокрема, Ю.М. Колягін позитивним фактором інтеграції в початковій школі вважає відносну готовність учителя, який веде більшість навчальних предметів. Головним ще аргументом "за" на думку згаданого дослідника, може бути наявність великих потенційних можливостей у розвитку інтелекту дитини. Він посилається тут на результати досліджень американських психологів, згідно з якими 20% інтелекту формується у перший рік життя, 50% - до чотирьох років, 10% - до восьми років і 90% - до тридцяти років життя.
Негативними ж факторами для інтеграції в початковій школі, як зазначається в публікаціях останнього часу, є малочисленість навчальних предметів, необхідність формування надзвичайно важливих навичок читання, письма та лічби, складність у викладі інтегрованих курсів так, щоб дітям цієї вікової категорії було цікаво й зрозуміло.
До того ж, не кожне об'єднання навчальних предметів чи їх складових є інтеграцією. Необхідна провідна ідея, реалізація якої забезпечить нерозривний зв'язок, цілісність цього курсу. Вважаємо, що такою наскрізною ідеєю в підручниках з читання в початковій школі повинен стати національний компонент. Стосовно підручників з читання, в яких закладена пропедевтика літературної освіти, то вони специфічні до того ж іще й з погляду об'єкта вивчення - художньої літератури. Вона ж інтегральна за своїм призначенням і є першоосновою для утвердження моралі і громадянськості, вироблення культури і переживань,виховання художнього смаку,
для розвитку мовлення учнів, образності мислення.
Для того, щоб у шкільних підручниках з читання знайшли місце яскраві факти вітчизняної історії (доступні для сприйняття дитини), а також із життя й творчості українців діаспори, щоб Україна постала в навчальних книгах як хліборобська, так і промислова, інтелектуально-наукова держава, українознавство повинно інтегруватися з іншими дисциплінами, стати основою інтеграції предметів.
Упродовж 1992-1997р.р. побачила світ серія нових підручників з читання для початкової школи. Вчителі й учні отримали ще й альтернативні підручники з навчання читати, створені на основі нових освітніх концепцій і нового покоління програм. Нині чинні букварі та читанки зібрали в себе певний досвід інтегрування навчального матеріалу через призму народознавства.
Інтеграція змісту навчальної книги передбачає поглиблення, уточнення та розширення деяких загальних понять, які є об'єктом вивчення різних наук. І вже в початкових класах необхідно закласти основи цілісного уявлення про природу та суспільство і формувати ставлення до законів їх розвитку.
Інтегрування змісту в навчальній книзі, на наш погляд, вирішує цю проблему, допомагає учневі побачити взаємозв'язок у розвитку природи й людини.
Особливо цікаво з точки зору проблем, що розглядаються, може бути буквар-читанка для дитячих садків та перших класів початкової школи "Сходинки" І.О.Білого. Підручник складається з букварної частини "Буквиця" та трьох післябукварних розділів-сходинок "Читання", "Сторінки минулого", "З народних джерел". У свою чергу матеріал "Читанки"

 
 

Цікаве

Загрузка...