WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

життя, традицій і звичаїв, відповідальності за їх збереження, розвиток й примноження.
На цих засадах і має відроджуватись українська сім'я та виховання під-ростаючих поколінь. Такий підхід забезпечить повноцінний розвиток сус-пільства і суспільних відносин в умовах ринкових реформ, соціальної де-стабілізації й моральної пригніченості значних мас населення, спаду наро-джуваності дітей, зниження сільськогосподарського і промислового вироб-ництва.
Сім'я і суспільство
Сім'я - природній й найбільш стійкий елемент людського суспільства. В ній найповніше зберігаються першоознаки давніх етносів та відображають усі етапи історичного розвитку кожного народу. Разом з тим сім'я не є чимось абсолютно сталим. Вона акумулює в собі всі найважливіші ознаки суспільних процесів, економічного та культурного розвитку і водночас ніби випромінює їх у суспільство та взаємодіє з ним.
Сім'я тисячами ниток зв'язана з суспільством. Кожний член сім'ї зберігає певну автономність і завдяки цьому входить до різних інших об'єднань людей та соціальних груп: виробничих, навчальнцх, дитячих і юнацьких організацій, громадських спілок, політичних партій, вступає в зв'язок із закладами торгівлі, охорони здоров'я, з місцевою владою та іншими співто-вариствами. Таким чином, відносини в сім'ї постають не тільки з волі її членів, а й під впливом зовнішніх умов соціального життя суспільства.
Інтенсивна індустріалізація виробництва, відчуження праці і її результатів від сім'ї значною мірою сприяли утворенню нуклеарної сім'ї. Така сім'я складається лише з чоловіка і дружини та їхніх дітей.
Нуклеарна сім'я найкращим чином пристосована до сучасного індуст-ріального суспільства. По-перше, відокремлення праці від сім'ї і включення членів сім'ї до суспільного виробництва потребують пересування людей як представників певних професій ї однієї місцевості до іншої. По-друге, члени сім'ї мають можливість існувати в різних професіях, займати різне становище і отримувати різну винагороду за працю. По-третє, розвиток системи
соціального забезпечення, сфери послуг, виплата пенсій тощо понижують хворих і людей похилого віку необхідність шукати опору в сім'ї. По-четверте, суспільне виробництво все більше висуває на передній план осо-бисті заслуги людини, що дозволяє їй, виявивши уміння і здібності, не роз-раховувати на допомогу родичів.
Сучасна сім'я буде повноцінною ланкою суспільства тільки за умови виконання своїх основних функцій.
Економічна функція - одна з першорядних. Вона забезпечує статус сім'ї як повноправної виробничо-господарської одиниці і є необхідною умовою добробуту, фізичного розвитку усіх її членів, здійснення громадських свобод і прав.
Репродуктивна функція сім'ї буде успішною у тісному взаємозв'язку з економічною, що забезпечить достатню народжуваність дітей, матеріальні умови їх зростання і виховання.
Виховна функція - це здійснення в сучасних умовах первинної соціалізації дітей, привчання їх до соціальної зрілості. Сім'я забезпечує духовний розвиток особистості дітей, привчання і вироблення ставлення до праці як основного джерела розвитку і благополуччя людини, формує світогляд і характер громадянина України, здатного до захисту її інтересів в усіх фор-мах, видах і виявах, аж до самопожертви.
Рекреативна функція в сучасних умовах забезпечує фізичну, матеріальну і психологічну взаємодопомогу, зміцнення здоров'я дозвілля членів сім'ї. Разом з тим, ця функція в умовах психологічних стресів, що постійнотри-вають на основі соціальної депресії і кризи має відігравати роль морального щита, яким захищає сім'я саму себе і кожного з своїх членів від усіх негара-здів і бід. Рекреативна функція є тим життєдайним і сонячним оазисом, де виростає все, що приносить радість і упевненість людині.
Комунікативна функція задовольняє потребу членів сім'ї в спілкуванні. Моральне і психологічне здоров'я людини, її емоційна культура перебува-ють у прямій залежності від характеру внутрісімейного спілкування, його морально-психологічної атмосфери та стосунків у сім'ї.
Регулятивна функція має забезпечити систему регулювання взаємо-відносин між членами сім'ї. На цій основі здійснюється первинний соціальний контроль діяльності усіх членів сім'ї та реалізація влади й авторитету батьків. У демократичній сім'ї регулятивна функція визначається здебіль-шого моральними нормами, особистим прикладом старших членів сім'ї і, в першу чергу, батьків у ставленні до дітей, оцінки їх різноманітної діяльності. Регулятивна функція сім'ї виявляється і у взаємодії усіх її членів з суспі-льством, соціальними інститутами, виконанні громадянських обов'язків та здійсненні прав і свобод.
Разом з тим стабільність, міцність і єдність сім'ї забезпечуються і взає-мною любов'ю, моральною, економічною, правовою та іншими видами взаємної відповідальності всіх її членів, взаємопідтримкою, взаєморозумінням та емоційною прив'язаністю. В сім'ї людина відновлює свої духовні і фізичні сили, заряджається енергією для трудових, творчих звершень, активної участі в суспільному житті.
Правове регулювання відносин у сім'ї між батьками і дітьми здійснюється на основі Конституції України, законодавства про шлюб і сім'ю та ци-вільного Кодексу України. Правовідносини між батьками і дітьми регулюю-ться також такими міжнародними документами, як Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини і Конвенція про права дитини, схвалені Генеральною Асамблеєю ООН і ратифіковані Верховною Радою України, в яких, зокрема, зазначено, "що дитині для повного і гармонійного розвитку її особистості треба рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння".
Шляхи реалізації концепції
1. Опрацювання і вдосконалення державного законодавства, що регулює
взаємовідносини між сім'єю, державою і суспільством, батьками і діть
ми на основі Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини.
2. Створення державою сприятливих законодавчих, соціально-побутових,
навчально-матеріальних і психолого-педагогічних умов для фізичного,
розумового, морального, трудового, художньо-естетичного розвитку ді
тей, їхніх здібностей та формування культури поведінки і духовності,
правової і екологічної культури.
3. Забезпечення державою мережі дошкільних і позашкільних установ та
громадських закладів для повноцінного відпочинку сім'ї.
4. Розробити і забезпечити державну програму щорічного святкування
Дня Сім'ї та Дня Матері.
5. Вивчення та широке впровадження кращого досвіду спільної роботи
школи, сім'ї і громадськості в справі виховання дітей і молоді.
6. Розробка програми родинно-національного виховання "Сім'я і діти".
7. Підготовка програм і навчально-тематичних планів народних універси-тетів, батьківських лекторіїв, шкіл молодих батьків та інших форм педагогічного всеобучу і широке впровадження їх відділами народної

 
 

Цікаве

Загрузка...