WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Степенки Г. Информационный поиск и компьютерная грамотность.// Інформатика и образование.- 1990.-№1.-С.15-21.
12. Виговська О.І. Манджарова М.К. Комп'ютерна техніка в педагогічній творчості (методика модель).// Радянська школа.-1990.-№5. -С.71-75.
13. Власов В . Історія України. 8клас./ За ред. Ю.А. Мисика: Навч. посіб. - К.: А.С.К.,2000.-288с.
14. ВихревВ.В Компакт - диск по истории древнего мира. // Преподавание истории в школе.-2000.-№6.-С.49-52.
15. Гапон В. Комп'ютерна система для інформатизації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.// Директор школи, ліцею, гімназії.-2001.-№2.-С.85-89.
16. Гевал П.А Загальні принципи використання комп'ютера на уроках різних типів.// Комп'ютер в школі та сім'ї.-2000.-№3.-С.33-34.
17. Гурбик А.О. Виникнення Запорізької Січі.// Український історичний журнал.-1999.-№6.-С.3-9.
18. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. -М.: Педагогика,1987.-264с.
19. Дрібниця В.О. Використання комп'ютера на уроках суспільно - гуманітарних дисциплін.// Історія і правознавство.-2005.-№14.-С.4-5.
20. Дневник Эриха Лясоты.//Мемуары,относящиеся к истории Южной Руси. К.,1890.-Вып.I.-С.168.
21. Жерлыгина С.П. Использование компьютерных технологий в преподавании истории.// Преподавание истории в школе.-2002.-№8.-С.67-69.
22. Жураковская А.Л.Воздействие компьютера на здоровье пользователя.// Вестник Оренбургского государственного университета.-2002.-№2.-С.169-173.
23. Завізєна Н. Комп'ютеризація освіти в психолого - педагогічній літературі.// Рідна школа.-1999.-№7-8.-С.59-63.
24. Задорожній М.І. Інформаційні технології навчання в загально освітній школі.// Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності: Збірник наукових праць .- Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ,1999.-С.158-168.
25. Стороженко І. Реформування Запорізької Січі Хмельницьким.// Київська старовина.-1999.-№2.-С.10-27.
26. Історія України в особах IX - XVIIIст./ В.Замилинський та ін.-К.:" Україна",1993.-396с.
27. Історія України./ Під ред.Ю.Зайцева.-Львів,1996.-С.94-99.
28. Історія України: Курс лекції від найдавніших часів до кінця XIXст./ Мельник Л., Гурій О., Демченко М. та ін. - Т.1.-К.:" Либідь",1991.-570с.
29. История о козаках запорожских.//Чтенияв в императорском обществе истории и древностей росийских.-1847.-№6.-С.20.
30. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України.-К.,1993.-248с.
31. Коновалец Л.С.Познавательная самостоятельность учащихся в условиях компьютерного обучения.// Педагогика.-1990.-№2.-С.46-50.
32. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед.училищ.-М.:Просвещение, 1980.-352с.
33. Кушнерева Ю. Повышение мотивации к изучению истории и формированию навыков комп'ютерного пользователя.//История.-2001.-№17(Май)-С.2-3.
34. Лячина С. Информационные и коммуникативные технологи в школе.// Народное образование.-2000.-№7.-С.35-47.
35. Мок загус О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя.// Історія в школі України.-2005.-№1.-С.23-27.
36. Маглиблу Е.М. Психолого - педагогические проблемы компьютеризации обучения. (Педагогическая наука - реформа школы).-М.: Педагогика,1998.-192с.
37. Моргулис Е.Д. Компьютерная игра в учебном процессе.// Советская педагогика.-1989.-№4.-С.15-20.
38. Морозов А.А.Экология человека, компьютерные технологии. // Вестник экологического образования в России.-2003.-№1.-С.13-17.
39. Недзельська В.М. Деякі аспекти використання комп'ютера на уроках історії та правознавства.// Комп'ютер у школі та сім'ї.-2000.-№3.-С.37.
40. Охредько О. Історія та комп'ютер.// Історія в школі.-2000.-№5.-С.22-25.
41. Охредько О. Комп'ютер на уроках історії.// Історія в школах України.-2001.-№4.-С.23-26.
42. Оганесян А.Г. Опыт компьютерного контроля знаний .// Дайджест педагогических идей и технологий.-2001.-№1-2.-С.101-103.
43. Падалка Л. З питання про існування Запорозької Січі в перші часи козацтва.//Киевская старина.-1894.-№5,6.
44. Падалка Л. Чи була на острові Томаківці Запорозька Січ?//Киевская старина.-1893.-№5.-С.258-262.
45. Підласий І. Комп'ютер на уроці.// Радянська школа.-1991.-№8.-С.34-36.
46. Полонська - Василенко Н. Історія України.-К.: "Либідь", 1993.-588с.
47. Павленко А.Р. Компьютер,TV и здоровье.- Киев: "Основа",2002.
48. Педагогика в вопросах и ответах. Учебное пособие./ П.В.Кондрашова, А.А.Пермяков, Н.И.Зеленкова, А.Ю. Лаврешина.- Кривой Рог: КГПУ,2003.-234с.
49. Подласый И. Сколько не повторяй " компьютеризация".// Народное образование.-1990.-№12.-С.32-37.
50. Рева Ю.П. Вибір та оцінка програмного забезпечення для організації сучасного навчання.// Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності: Збірник наукових праць.- Кривий Ріг: Видавничій відділ КДПУ,1999.-С.225-229.
51. Риквінд Й.Я., Могуліс Є.Д. Комп'ютер у школі. Книга для вчителя.-К.: Рад.шк.,1991.-191с.
52. Рыжкова Н.Г. Использование компьютерного учебника на занятиях по истории в школе.-2000.-№3.-С.52-53.
53. Степанищев А.Т.Методика преподавания изучения истории: Учебное пособие для студентов высших заведений. В 2ч.- М.: Гуманист.изд.центр ВЛАДОС, 2002.-Ч.2.-208с.
54. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе: Учебное пособие для студентов высших заведений.- М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2002-240 с.
55. Субтельний О. Украина : история.- К.,1998.-С.100-105.
56. Степанова М. Как обеспечить безопастное общение с комп'ютером.// Народное оюразование.-2003.-№2.-С.145-151.
57. Фоменко А.В. Комп'ютер як засіб організації навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках історії ( на матеріалах історії стародавнього світу): Автореферат- диск: К.-2003.-18с.
58. Фоменко А.В.Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп'ютерних програм з історії.// Історія в школах України.-2003.-№1.-С.21-26.
59. Фоменко А., Пометун О.Сучасні комп'ютерні прогарами з історії та підходи до їх використання на уроках.// Історія в школах України.-2002.-№3.-С.26-30.
60. Чернов А. В. Использование информационных технологий в преподавании истории и обществознания. // Преподавание истории в школе. - 2001.-№8.-С.40-46.
61. Хтестоматія з історії України. /Упор. В. І. Гусєв, І. Сугай-К.,1996.-С. 65-66.
62. В.О. Щербак Запорізька Січ-фактор консолідації українського козацтва. //Український історичний журнал. -1995.-№5.-С.68-71.
63. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: УЗТ/Редкол.:П. С. Сохань (відп. Ред.) та інш. -К.:Наук. Думка, 1990-1991.-Т.1.-592с.
64. Яворницький Д. І. Запорозька печера над Дніпром. //Киевская старина.-1885. -№5.
65. Яворницький Д. І. Життя запорозьких козаків за розповідями сучасника очевидця. //Киевская старина.-1883.-№11.

 
 

Цікаве

Загрузка...