WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Поради молодим викладачам (метод.поради) - Реферат

Поради молодим викладачам (метод.поради) - Реферат

т. ін.
9. Якщо студент попадає в скрутне станови-ще, то класний керівник допомагає студентові ви-рішити ці складні питання. При потребі класний керівник сповіщає батьків.
10. В своїх планах класні керівники обов'яз-ково включають питання патріотичного виховання, екологічного виховання та питання культури і по-ведінки студентів.
Рекомендації для завідуючих кабінетами та лабораторіями
1. Завідуючий кабінетом чи лабораторії про-водить роботу згідно плану, затвердженого заступ-ником директора з навчальної частини.
2. В своїх планах завідуючим кабінетами та лабораторіями рекомендується включати такі пи-тання:
2.1. Зміцнення та поповнення матеріальної бази кабінету чи лабораторії.
2.2. Поповнення кабінету чи лабораторії но-вими унаочненнями: плакатами, моделями, діючими експонатами, комп'ютерною технікою та відеоапраратурою.
2.3. Внесення змін до плакатів та методичних розробок відповідно до нових стандартів та вимог.
2.4. Ремонт та вдосконалення роботи техніч-них засобів навчання.
2.5. Підготовка матеріалів, необхідних по да-ному предмету для зйомки на відеомагнітофон.
2.6. Поповнення комплексу методичного за-безпечення.
2.7. Організація і робота предметного гуртка.
2.8. Ремонт кабінету, покращення його есте-тичного вигляду.
2.9. Робота по збереженню майна кабінету.
2.10. Приймати участь у конкурсі кабінетів.
2.11. Переймати досвід роботи кращих кабі-нетів не тільки нашого коледжу, а й інших навчаль-них закладів.
2.12. Оновлювати та доповнювати інструкції для лабораторних робіт згідно навчальних планів.
2.13. Оновлювати та реконструювати лабора-торні стенди та лабораторне обладнання з метою якісного та ефективного проведення лаборатнорних робіт.
2.14. При кабінетах спецдисциплін сфор-мувати базу прикладних комп'ютерних програм.
Рекомендації для голів циклових комісій
1. Голова циклової комісії працює відповідно до плану, обговореного на засіданні циклової комісії і затвердженого заступником директора з навчальної роботи.
2. В своєму плані голова циклової комісії зосереджує увагу на таких питаннях:
2.1. Обговорення робочих навчальних програм.
2.2. Обговорення планів роботи кабінетів і предметних гуртків та індивідуальних планів викладачів.
2.3. Планування відкритих уроків.
2.4. Планування методичних розробок, методичних вказівок, методичних посібників.
2.5. Написання нових програм відповідно до навчального плану.
2.6. Затвердження ККР, директорських контрольних робіт, тестових завдань, лекцій-конспектів, інструкції для проведення лабораторно-практичних робіт та іншої методичної літератури.
2.7. Планування тижня циклової комісії.
2.8. Вивчення досвіду роботи кращих вик-ладачів.
2.9. Обговорення планів підвищення кваліфікації викладачів.
2.10. Обговорення результатів атестації студентів.
2.11. Обговорення на засіданні циклової комісії невстигання студентів і вжиття відповідних заходів.
2.12. Обговорення результатів взаємовід-відування уроків викладачами.
Інструктивні положення до заповнення класних журналів
1. Розбивку журналу робить завідуючий відділом з загальних питань до 25.08.
2. Загальні заповнення журналу (зміст, списки груп на окремих вказаних сторінках) здійснює класний керівник до 31.08.
3. Поточні заповнення журналу ведуться викладачами на початку уроку чисто, акуратно одним чорнилом (фіолетовим або синім).
4. В журналі не допускається жодних ви-правлень.
5. Відсутність студентів на занятті відмічаємо літерами "нб".
6. Дата проведення уроків записується дробом, в чисельнику якого дата дня, а в зна-меннику - порядкових номер місяця.
7. В графі "зміст завдання" коротко запи-сується тема заняття (лекції, уроку, лабораторної чи практичної роботи).
8. В графі "домашнє завдання" стисло за-писується його зміст і характер, параграфи чи сторінки підручника, номери задач, тощо.
9. Атестацію потрібно виставляти два рази в семестр на останньому занятті місяців: жовтня, грудня, березня, травня (в окремих випадках відхилення можливе з погодженням зав.відділами).
10. Після виставлення атестаційних оцінок викладач залишає одну графу для перездачі не-задовільних оцінок (до 16 числа наступного місяця).
11. Якщо при проходженні лабораторних робіт група ділиться на підгрупи, то списки підгруп робляться на окремих сторінках і лабораторні роботи нумеруються по порядку. При відсутності поділу на підгрупи для лабораторних робіт окремих сторінок не відводиться.
12. Семестрові оцінки в журналі вистав-ляються цифрами і дублюються словами (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) на останньому занятті семестру.
13. Іспитові оцінки теж виставляються цифрами і дублюються словами (в день проведення іспитів).
14. Перездача семестрових та іспитових оцінок здійснюється при наявності талона на перездачу і результат перездачі не записується в журналі.
15. Після закінчення семестру викладач записує під вичитаними годинами в журналі кількість годин передбачених планом і кількість годин вичитаних фактично.
Основні завдання роботи методкабінету
1. Основне завдання методкабінету - сприяти реалізації високоефективних методів навчально-виховного процесу в коледжі, покращувати навчально-методичну роботу, розповсюджувати передовий досвід роботи кращих педагогів, допомагати удосконалювати педагогічний та методичний рівень молодих викладачів, сприятивпровадженню нових форм і методів навчання.
2. Свої завдання методкабінет реалізує через циклові комісії: їх у нас 8. Один раз в місяць за 2-3 дні до засідання циклової комісії в методкабінеті проводиться нарада з головами циклових комісій. Цю нараду готує методист і проектує завуч. На нараді піднімаються важливі поточні питання, які слід розглянути і обговорити на засіданні циклових комісій, звичайно, крім планових. Проведення засідань циклових комісій контролюється методистом, завучем, даним відділом. На засідання часто буває присутні методист, завідуючий даним відділом та завуч, що мобілізує роботу циклових комісій, підвищує їх авторитет.
3. Методкабінет контролює виконання за-ходів, запланованих цикловими комісіями, а саме: проведення запланованих відкритих уроків, педагогічних читань чи семестрів, проведення тижнів циклових комісій, приблизно один урок в семестр. Циклова комісія планує вивчення пе-редового досвіду кращих викладачів свого циклу (приблизно одного викладача на 1 рік). Оформляється цей досвід або методрозробкою або в альбомі чи у вигляді буклету. Для кожного викладача на видному місці в методкабінеті лежить його папка, де він зберігає кращі методичні роботи: методрозробки, реферати, тестові завдання, матеріали проведення конференцій, тижнів циклових комісій, відкритих уроків, сценарії вечорів і т. ін. Кожний викладач має вільний доступ до цих папок і може ознайомитись з даними методичними роботами. Крім цього складено каталог методичних робіт викладачів, з якими теж може ознайомитися кожний викладач.
4. За що несе відповідальність методист?
а) Щорічно методист подає на за-твердження директору коледжу перелік діючих програм і турбується, щоби відповідно до нав-чального плану були вчасно складені програми.
б) Методист приділяє належну увагу відвідуванню уроків (приблизно 6 уроків в місяць) бо це і контроль і робота з молодими викладачами по підвищенню їх педагогічного та методичного рівня, відвідує заліки, екзамени, захист курсових та дипломних проектів.
в) Веде облік робочих навчальних планів відповідно до діючих програм.
г) Планує і проводить семінар підвищення педагогічного і методичного рівня молодих викладачів.
д) Планує і проводить разом із завучем методичні ради.
е) Несе відповідальність за методичну роботу в коледжі.
5. Що зберігається в методкабінеті:
5.1.Діючі програми з усіх дисциплін.
5.2. Методичні роботи викладачів.
5.3. Бланки робочих навчальних планів.
5.4. Методична література і каталог ме-тодичної літератури.
5.5. Передовий досвід кращих викладачів.
5.6. П лани роботи циклових комісій.
5.7. Бланки для поурочних планів.
5.8. Бланки для індивідуальних планів.
5.9. Взірці поурочних планів, інструкції для лабораторних та практичних робіт, тематика курсових та дипломних проектів.
6. В перспективі:
планується посилити за допомогою розмножу-вальної техніки коледжу видавничу роботу, зок-рема розмножувати необхідну методичну літературу, посібники та підручники для потреб коледжу.

 
 

Цікаве

Загрузка...