WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Поради молодим викладачам (метод.поради) - Реферат

Поради молодим викладачам (метод.поради) - Реферат


Поради молодим викладачам
1. Викладач повинен ретельно готуватись до уроку. Він зобов'язаний добре вивчити не тільки матеріал з підручника, а й додаткову навчальну та методичну літературу, скласти конспект та поуроч-ний план.
2. На уроці викладач повинен керуватись по-урочним планом і дотримуватись всіх елементів плану. Якщо, наприклад, в поурочному плані є такі елементи як "перевірка домашнього завдання", "опитування", "подача нового матеріалу", "закріп-лення нового матеріалу" та ін., то необхідно витри-мати всі вказані елементи з відповідно вказаним дозуванням часу.
3. Опитування студентів можна проводити різними способами: фронтально, письмово, індивідуально при активній участі групи і т.п. Слід пам'ятати, що завдання опитування полягає не тільки в тому, щоб перевірити знання студентів, а й закріпити та поглибити їх знання з попереднього матеріалу.
4. Після опитування викладач робить певні висновки. Він називає прізвища тих студентів, які слабо підготувались до уроку, або зовсім не підго-тувались до уроку. Якщо в заданому матеріалі ви-явились важкі, незрозумілі питання, то викладач повинен повторно їх роз'яснити.
5. Викладач робить плавний перехід до ново-го матеріалу. Називає тему уроку, вказує навчальну і виховну мету, проводить мотивацію нового мате-ріалу, підкреслює зв'язок між даним матеріалом і обраною спеціальністю, вказує основну і додаткову літературу по даній темі.
6. Новий матеріал викладач подає змістовно, глибоко, цікаво, емоційно. Якщо в новому матеріалі зустрічаються важкі місця, то мистецтво викладача полягає в тому, щоби ці складні питання подати в простій зрозумілій формі.
7. Часто, під час подачі нового матеріалу, в класі - тиша, створюється враження, що студенти уважно слухають. Викладач повинен бути психоло-гом і переконатися в тому, чи студенти дійсно ува-жно слухають, чи тільки тихо сидять, а думають про щось інше. Це проявляється тоді, коли викладач розказує нецікаво, а студенти пасивно слухають, коли між викладачем і студентами немає зворотного зв'язку. Тому виклад нового матеріалу слід обов'язково проводити при активній участі студентів групи.
8. При проведенні уроку слід раціонально ви-користовувати те, що дозволяє ефективно провести весь урок, змістовно і глибоко викласти новий ма-теріал та добре його закріпити. В багатьох випадках закріплення нового матеріалу або зовсім відсутнє, або формальне. Слід врахувати, що в такій ситуації, коли з багатьох предметів або відсутня література, або її недостатньо, закріплення нового матеріалу - обов'язкове. Студент повинен на уроці не тільки ознайомитись з новим матеріалом, але й значну його частину засвоїти.
9. Викладач на укроці повинен мати відпові-дний зовнішній вигляд, бути охайно одягнутим, слідкувати за культурою мови своєї і студентів. По відношенню до студентів викладач повинен бути в достатній мірі строгий, але справедливий. Педагогі-ка співробітництва допускає відношення між ви-кладачем як рівний з рівним, пам'ятаючи, що чим з більшою повагою викладач буде відноситись до студента, тим з більшою повагою студент буде від-носитись до викладача. Викладач повинен вироб-ляти в собі таку рису як терпеливість і вміння стри-мувати свої емоції навіть тоді, коли хтось із студен-тів намагається порушити дисципліну навмисно, щоб вивести викладача з рівноваги.
10. Молоді викладачі зобов'язані систематич-но підвищувати свій методичний та педагогічний рівень, працюючи з відповідною навчальною та ме-тодичною літературою. Один із ефективних спосо-бів підвищення педагогічної майстерності є відвіду-вання уроків досвідчених викладачів.
Написання поурочного плану
Поурочний план - дзеркало роботи виклада-ча, пишеться систематично на кожний урок і пови-нен бути змістовний і акуратний.
Поурочний план повинен включати такі ос-новні питання: дату, найменування групи, тему і мету уроку, питання для опитування, розгорнутий план викладу нового матеріалу, питання, задачі чи приклади для повторення та закріплення нових знань, проблемні питання, зв'язок з обраною спеці-альністю, домашнє завдання, унаочнення уроку, методику його проведення.
Краще всього поурочний план вести в одно-му зошиті і писати на одній сторінці листа, а другу сторінку залишити для заміток, де можна записати на майбутнє цікаву для себе думку, чи більш вда-лий спосіб викладу матеріалу, вирізку з газети, но-винки в галузі і т. д.
Складаючи поурочний план, викладач пови-нен думати і про те, щоб урок був змістовний, ціка-вий і приніс студентам не тільки знання, а й задо-волення.
Підготовка викладача до уроку
Готуючись до уроку, викладач повинен вияс-нити тему уроку, мету уроку, тип уроку, основні питання уроку.
Проаналізувати результати попередніх уро-ків.
Переглянути план попереднього уроку.
Вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та методичну літературу.
Підібрати наглядні посібники, фактичний матеріал, методичну літературу, роздатковий мате-ріал.
Продумати план уроку, питання та їх послі-довність.
Врахувати вікові особливості студентів, важ-кі місця.
Скласти план уроку, конспект уроку.
Оцінити навчальне і виховне значення мате-ріалу.
Підготувати все необхідне для уроку.
Перевірити готовність до уроку свою, студе-нтів, аудиторії, обладнання.
Аналіз уроку
1. Загальні ві-домості про урок. Дата, група, назва предме-ту, прізвище викладача, гото-вність класу, кількість студен-тів, тема уроку, мета уроку.
2. Тип уроку. Доцільність вибраного ти-пу уроку з точки зору вивчен-ня даної теми. Наскільки чітко і послідовно розміщені окремі елементи уроку.
3. Зміст уроку. Відповідність з програмою, повнота та науковість подано-го матеріалу. Зв'язок теорії з практикою, зв'язок з сучасніс-тю, доступність викладу, чи володіє викладач в достатній мірі матеріалом.
4. Метод ви-кладання. Чи відповідає метод викла-дання змістові і типу уроку, а також віковим особливостям студентів. Чи забезпечується принцип наочності та актив-ності навчання? Види самос-тійних робіт студентів, їх ме-тодична цінність. Способи пе-ревірки та оцінки знань студе-нтів. Способи перевірки домашнього завдання.
5. Перевірка студентів. Наскільки студенти були включені в активну роботу пі-знання і засвоєння. Чи були вони уважні, зацікавлені. Чи були порушення дисципліни на уроці, чим це викликано?
6. Перевірка викладача. Уміння володіти групою, організувати її для роботи, її активність. Уміння створюва-ти добру дисципліну, стиль і тон в роботі. Педагогічний такт, емоційність. Зовнішній вигляд, культура мови, чи ко-ристується авторитетом у сту-дентів.
7. Результати уроку. Виконання плану. Досяг-нення мети. Об'єм і якість знань. Виховне і навчальне значення уроку.
8. Висновки і пропозиції. Позитивні та негативні сторони уроку. Як удоскона-лити позитивні сторони уроку і як уникнути негативних сто-рін. Оцінка уроку.
Рекомендації для класних керівників
1. Завестижурнал планування і обліку ро-боти з групою на весь період навчання.
2. Класний керівник повинен добре вивчити кожного студента своєї групи, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне стано-вище, тощо.
3. Дуже уважно потрібно підходити до вибору старости та активу групи, які повинні бути першими помічниками в роботі класного керівника.
4. В своїй роботі класний керівник повинен планувати такі заходи, які б сприяли згуртуванню групи: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньої самодіяльності та ін.
5. В багатьох студентів є певні здібності до спорту, до художньої самодіяльності, до літератури чи мистецтва, добрі організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому роз-витку цих здібностей.
6. Класний керівник повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками. Не рідше як один раз в мі-сяць студенти пишуть батька додому листи, в яких вказують поточні оцінки з предметів. Ці листи пе-ревіряє класний керівник.
7. Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких ін-формує батьків про стан успішності і дисципліни в групі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих студентів, а також відзначає кращих студе-нтів.
8. Класний керівник відповідно до плану проводить класні збори, на яких студенти обгово-рюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб студенти висловили усно чи в пись-мовій формі свої претензії до викладачів, до адміністрації, до якості проведення уроків і

 
 

Цікаве

Загрузка...