WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу - Реферат

Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу - Реферат


Реферат на тему:
Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу
Зміст
Вступ(стр.3-4)
1. Основні складові компетентнісного підходу до організації вищої освіти за напрямом "Економіка і підприємство"(стр.5-9)
Сфера професійної діяльності(стр.5)
Предмет професійної діяльності(стр.5-6)
Рівні підготовки фахівців(стр.6-7)
Компетенції. Формування преліку компетенцій(стр.7-8)
Освітньо-професійна програма. Модульний принцип побудови освітньої діяльності(стр.8-9)
2. Формування індивідуального навчального плану студента за спеціальністю "Економіка і підприємство"(стр.9-11)
Заключення(стр.12)
Використана література(стр.13)
Вступ
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включаючи вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.
У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій вищої освіти Європи, яку підписали 43 країни (Україна в тому числі). Лісабонська угода декларує наявність і цінність різноманітних освітніх систем і ставить за мету створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма цінностями і здобутками національних систем освіти і науки, зможуть бути мобільними на європейському ринку праці.
25 травня 1998 року міністри освіти Франції, Італії, Великобританії та Німеччини на конференції, присвяченій 800-річчю Паризького університету, підписали так звану Сорбонську декларацію "Про гармонізацію європейської системи вищої освіти", завдання якої - створення відкритого європейського простору вищої освіти, який має стати більш конкурентоспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів - двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, що надає особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за програмами магістра відповідно до положень Лісабонської угоди. Таким чином поступово створювалися умови для інтеграційних процесів у сфері вищої освіти європейських країн. Україна була і є активним учасником цих процесів.
19 червня 1999 року міністри освіти 29 європейських країн підписали Болонську Декларацію, головною метою якої проголошувалась побудова до 2010 року загальноєвропейського простору вищої освіти (The European Higher Education Area), в якому викладачі та студенти зможуть безперешкодно пересуватися, а їхні кваліфікації будуть визнаватися. Ці два документи, що стали виявом розуміння спільних проблем і прагнення до побудови європейського простору вищої освіти, формально започаткували Болонський процес, що охопив сьогодні більшість країн Європи.
Було проведено 28 міжнародних заходів, починаючи з Паризької зустрічі міністрів чотирьох Європейських країн, яка відбулася 25 травня 1998 року, де було прийнято Сорбонську декларацію, до офіційної зустрічі міністрів освіти європейських країн 19 травня 2005 року в норвезькому місті Бкерген, де Україна офіційно була залучена до Болонського процесу через підписання міністром освіти і науки України відповідної декларації.
Кінцевою метою всіх цих заходів є забезпечення адекватності якості вищої освіти новому етапу розвитку суспільства. Таким чином, не запровадження Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ЕСТS) має бути метою вищого навчального закладу при входженні у Болонський процес, а кардинальне підвищення якості підготовки фахівців. Формальне запровадження цієї системи не тільки не дасть ефекту підвищення якості вищої освіти, а може призвести до зворотного результату.
1.Основні складові компетентнісного підходу до організації вищої освіти за напрямом "Економіка і підприємство"
1.1 Сфера професійної діяльності
Нові часи, особливо переломні моменти в розвитку суспільства вимагають абсолютно нових ідей, які б слугували гармонічному й ефективному здійсненню соціальних та економічних перетворень, досягненню нових рівнів розвитку держави.
Тепер в Україні таких ідей, неординарних підходів до вирішення завдань, які повсякчас постають перед суспільством понад усе потребують дві сфери його життя, в яких відбуваються процеси створення матеріальних цінностей, тобто : економіка, і сфера, структури й заклади якої забезпечують першу найефективнішими технологіями, високоосвіченими спеціалістами та висококваліфікованими робітничими кадрами.
З огляду на це - місія економічного університету, зокрема спеціальності "Економіка підприємства", наступна : формування творчої особистості, профілактика наукової та практичної роботи у сфері суспільно-економічної діяльності з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.
1.2 Предмет професійної діяльності
Загальним предметом спеціальності є вивчення та аналізування економічних процесів та закономірностей організації, функціонування та розвитку підприємств в ринковому середовищі. Розглядаючи конкретно предмет діяльності за напрямом "Економіка і підприємство" маємо:
- економічне діагностування підприємства, аналіз і оцінка використання його потенціалу у досягненні цілей;
- ефективне формування та використання капіталу підприємства;
- розробка стратегій та планів діяльності підприємста в цілому та його окремих підрозділах;
- збирання, обробка, систематизація і узагальнення інформації про діяльність підприємства та умови його функціонування;
- контроль за ефективністю використання ресурсів і досягнення поставлених завдань;
- розпізнавання ринкових сигналів;
- розроблення та удосконалення методичного інструментарію і стандартів економічної роботи.
1.3 Рівні підготовки фахівців
У контексті Міжнародної Стандартної Класифікації Занять (МСКЗ-88) "кваліфікація" визначається як здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов'язки у рамках певного виду діяльності. ВОНА має такі два параметри:
1) рівень кваліфікацій який визначається складністю і об'ємом завдань та обов'язків, що виконує робітник;
2) кваліфікаційна спеціалізація, яка визначається певною галуззю потрібних знань.
У сфері праці "кваліфікація" визначається як рівень підготовки, ступінь придатності до якого-небудь виду праці. При цьому підкреслюється, що:
o фахівці однієї професії можуть мати різну кваліфікацію;
o незалежно від кваліфікації фахівця перелік параметрів, що характеризують усіх фахівців однієї і тієї професії, однаковий;
o відмінність фахівців однієї професії, але різної кваліфікації, визначається значеннями параметрів, які характеризують кваліфікацію фахівця.
Для визначення кваліфікації необхідно знати:
o перелік параметрів (найбільш загальних та суттєвих ознак) професійної роботи;
o значення цих параметрів, щоб запровадитимежі кваліфікації, які дозволять відрізнити її від інших кваліфікацій, пов'язаних з цією професією.
1.4 Компетенції. Формування преліку компетенцій
Компетенція - це комплексне використання навичок.
Компетентність - реалізація навичок.
Для визначення компетентності необхідно дотримуватись наступних вимог:
1) Знання
2) Застосування знань
3) Прийняття рішень
4) Комунікабельність
5) Здатність до самоосвіти
Спеціальні компетенції:
1) Аналітична
2) Планово-проектна
3) Організаційна
4) Контрольна
5) Обліково-статистична
6) Навчально-педагогічна
7) Науково-дослідницька
Загальні компетенції
інструментальні міжособисні системні
- когнітивні здібності; - індивідуальні здібності; - здібність застосовува її
- здібність розуміти і - здібності щодо знання на практиці;
використовувати самокритики; -

 
 

Цікаве

Загрузка...