WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективи розвитку класичних університетів - Реферат

Перспективи розвитку класичних університетів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Перспективи розвитку класичних університетів"
ПЛАН
Вступ
1. Основні шляхи удосконалення класичних університетів
та вищої освіти в Україні
2. Напрямки структурного реформування класичних університетів України з огляду на Болонський процес
Вступ
Система вищої освіти України поступово набуває динаміки позитивних змін, які мають стабільний та перспективний характер, та які створюють реальні умови для забезпечення рівного доступу громадян до якісної вищої освіти, виведення її на рівень реальних потреб національної економіки та світових стандартів, демократизації навчального процесу, підвищення мобільності студентів та викладачів, інноваційності вищої освіти. Прискорювачем цих змін, безперечно, виступає процес інтеграції системи вищої України у світовий та європейський освітній простір, приведення системи вищої освіти на державному, регіональному та університетському рівнях до вимог Болонської декларації та надання їй принципово нової системної якості.
У той же час зміни, що відбуваються, мають суперечний характер. У більшості вищих навчальних закладах реформування навчального процесу згідно вимог Болонської декларації відбувається здебільшого формально, часто лише маскуючи старі підходи під зовнішні атрибути прогресивних тенденцій. Певною мірою такому розвитку процесів є об'єктивні причини. Все нове має довести свою ефективність, набути практично прийнятні форми, стати можливим для застосування. Загально визнаного підходу в Україні у впровадженні вимог Болонського процесу поки що немає. Він з'явиться, коли вищі навчальні заклади без очікування вказіки зверху, будуть брати на себе ініціативу, пропонувати нові підходи у руслі сучасних тенденцій, коли будуть напрацьовані певні практичні рекомендації.
1. Основні шляхи удосконалення класичних університетів
та вищої освіти в Україні
На сьогоднішній день для більшості країн підвищення якості вищої освіти та її привабливості у світі є життєвоважливою проблемою.
Особливо важливим є вирішення освітніх проблем для таких країн як Україна, Росія, Польща та інших, освіта яких, незважаючи на певні минулі досягнення, існувала ізольовано. Для України, наприклад, перш ніж говорити про вирішення головного завдання Болонського процесу щодо виводу європейської системи освіти на провідну роль у світі, треба створити принципово нову атмосферу відкритості та співробітництва з усіма європейськими країнами в освітній галузі, інтегруватися до загальноєвропейських освітніх цінностей, стати складовою загально-європейського освітнього та наукового потенціалу.
Тому такі вищі навчальні заклади, як університети, наполягають на активізації роботи щодо стандартизації вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу, наповнення її реальним, а не показовим реформуванням, усунення тенденцій непродуманого збереження застарілих принципів функціонування системи вищої освіти шляхом їх маскування під псевдо прогресивні тенденції.
Кредитно-модульна система, незалежно від того, що вона є одних із ключових елементів реформування освіти згідно вимог Болонського процесу, є самодостатньою системою, яка дозволяє суттєво підвищити ефективність навчального процесу. Від її включення до Болонського процесу вона лише виграла, оскільки прискорюється її впровадження. Створення можливості порівняння результатів навчальної роботи студентів різних навчальних закладів Європи не вичерпує потенційних можливостенй кредитно-модульної систем.
Організація навчального процесу у кожному навчальному закладі має забезпечити можливість для кожного студента всебічного задоволення його освітніх потреб завдяки його власної ініціативи та індивідуальних спрямувань. Для цього вищий навчальний заклад має ставити за мету створення умов, завдяки яких кожний студент мав би право самостійно вибирати траєкторію, інтенсивність та обсяг свого професійного зростання, виходячи із його особистих інтелектуальних та фізичних можливостей, творчих спрямувань та соціальної активності.
Для цього у повній мірі має бути використаний потенціал кредитно-модульної системи, яка повинна виступати механізмом перетворення навчального процесу у технологію навчання. Модульна структура повинна будуватися таким чином, щоб формувати діяльністно-орієнтовані та професійно-орієнтовані локальні та інтегральні цілі навчального процесу. Індивідуальна траєкторія навчання, яку можна організуванти за допомогю кредитно-модульної системи, стимулює досягнення цілей навчання кожного модуля та процесу навчання у цілому. Основною турботою вищого навчального закладу має бути об'єктивний контроль гарантованого досягнення локальних та інтегральних, професійно орієнтованих, цілей навчання. Завдяки цьому навчальний процес перетворюється у певну технологію, яка забезпечую підготовку фахівців для народного господарства саме з такою якістю, яка б відповідала як індивідуальним так і суспільним інтересам.
Якість вищої освіти безпосередньо залежить від рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та формування інформаційної культури. Мова вже не йде лише про впровадження до навчального процесу комп'ютерної техніки. Необхідне формування принципово нової парадигми освітньої діяльності в умовах інформаційного суспільства. Зараз понад 60% найновішої наукової та освітньої інформації, що продукується у світі, зберігається і існує лише в електронній формі. Її різноманітність та обсяги такі, що неможливо рекомендувати для студентів щось конкретне. Це лише звузить можливості студента у процесі власного професійного зростання. Необхідно просто надійно включити студента до цього інформаційного середовища, у якому він зможе забезпечити власні інформаційні потреби. Для підключення цих інформаційних ресурсів необхідна всебічна автоматизація та комп'ютеризація навчального процесу.
Необхідно вдосконалювати систему управління вищою освітою та впорядковувати мережу вищих навчальних закладів з урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб у фахівцях з вищою освітою.
Університет має бути самостійною установою, яка є морально й інтелектуально незалежною від будь-якої політичної або економічної влади та здійснювати свою діяльність виключно в інтересах всього суспільства та в інтересах кожного окремого громадянина. Свобода у викладацькій та науково-дослідницькій діяльності має бути основним елемент, який гарантує відповідність змісту вищої освіти постійно змінюваним потребам і запитам суспільства, взаємний обмін між європейськими навчальними закладами інформацією та документацією, а також стимулює освітню та наукову мобільність студентів та викладачів.
Більша частина галузевих нормативних документів з організації освітньої діяльності, які контролюють змістовну частину навчальних програм втрачають свій сенс та перетворюються на гальмо технологізації навчального процесу.
Для реалізації нових завдань, які стоять перед системою вищої освіти України, необхідно здійснити заходи щодо підвищенняефективності фінансово-економічних показників діяльності вищих навчальних закладів, передбачивши оптимізацію фінансових витрат на проведення навчально-виховного процесу, зменшення витрат на підготовку одного фахівця без зниження якості вищої освіти. Необхідно надати право вищому навчальному закладу в межах існуючого бюджетного або позабюджетного фінансування планувати рентабельність своєї діяльності. Для цього необхідно відмовитися від такого критерію обліку навчальної роботи викладачів як норма навчального навантаження та перейти виключно до врахування співвідношення "викладач:студент" на рівні кожного окремого навчального підрозділу вищого навчального закладу. Викладачі теж повинні набирати у ході навчального процесу кредити, від кількості яких має залежати їх заробітна платня. Необхідно надати право керівникам вищих навчальних закладів затвердження і корегування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних закладів у зв'язку зі зміною обсягів доходів та видатків з

 
 

Цікаве

Загрузка...