WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості учбової діяльності студентів - Реферат

Особливості учбової діяльності студентів - Реферат

(що значно важливіше) розвиває особистість того, якого навчають,. Отже, личностно-ориентированное навчання передбачає як основні принципи адаптацію й індивідуалізацію навчання, його розвиваючий характер.
Б.С. Гершунский, визначаючи пріоритети освітньо-педагогічного прогнозування на ХХІ століття, підкреслює необхідність дослідження "шляхів підвищення ефективності педагогічного процесу на основі його принципової переорієнтації: від переважно виконавчої, репродуктивної діяльності учнів - до переваги творчого, пошукового початку на всіх етапах навчального процесу; від твердої уніфікації, однаковості цілей, змісту, методів, засобів і організаційних форм виховання, навчання і розвитку - до індивідуалізації і диференціації учбово-пізнавальної діяльності учнів; від моноидеологизации усіх компонентів освітнього процесу - до діалогічного плюралізму, волі вибору життєвої позиції, вихідних принципів світорозуміння і віри, духовного становлення і розвитку; систематичного дисбалансу технократических і гуманітарних орієнтирів і пріоритетів - до гармонії природосообразной освітньої й учбово-пізнавальний взаимодеятельности педагогів і учнів" [4].
Для нас особливий інтерес буде представляють акцентируемие новою парадигмою суб'єкт - суб'єктні, активні, діалогічні відносини педагога і студента в процесі навчання ИЯ, реалізовані за допомогою активних методів. Саме активні методи відповідають вимогам якості, безперервності, мобільності, безпеки для здоров'я тих, яких навчають,.
Тому однієї з головних лингводидактических задач нам бачиться перегляд традиційної методичної забезпеченості вводно-коррективного курсу в контексті личностно-ориентированного підходу, формування в його рамках у студентів - учорашніх школярів загальнавчальних, спеціальних навчальних і фонологічних компетенций, що послужить раціоналізації навчання ИЯ і більш успішної адаптації студентів до оволодіння ИЯ в умовах лінгвістичного вузу.
Наступним важливою ланкою є розроблені й описаннние загальні критерії успішної адаптації, що можуть бути зведені до наступного:
Критерієм власне-соціальної (нормативної) адаптації є наявність соціальної позиції, обумовленою системою норм і правил, з одного боку, і соціальними ролями - з іншої. Засвоєння норм і цінностей, що відповідають соціальним чеканням від ролі студента університету, полегшує учню його взаємодія з одногруппниками, викладачами, адміністрацією й ін., є об'єктивним показником соціальної адаптированности. Освоєння соціальної ролі студента можливо тільки при прийнятті їм відповідної соціальної позиції, тобто інтеграції нормативів поводження, властивих для студента університету, і прийнять відповідних цінностей. Якщо студент не розділяє і не приймає встановлених у групі і на заняттях правил, то його адаптація утрудняється. Якщо студент не ототожнює себе з тією навчальною групою, у якій виявився, не приймає норми і правила роботи на заняттях і поза ними, то він так і залишиться стороннім, і буде оточений атмосферою чи ворожості, щонайменше, байдужності; його відносини з іншими членами групи не будуть приємними; його, імовірно, будуть критикувати і цуратися, його адаптація не відбувається [5].
Критерієм соціально-психологічної адаптації по
Д.А. Андрєєвої є загальна установка до факультету, спеціальності, ступінь ідентифікації, ототожнення індивіда із соціумом, здатність почувати своя тотожність із групою і причетність до її життя. Вона виражається в позитивній оцінці групи, факультету, університету, самих занять, переживання задоволеності в зв'язку з обраною спеціальністю і процесом навчання. Одна з найважливіших потреб людини - потреба в приналежності до групи; для кожного важливо бути співпричетним житт групи (навчальної і внеучебной). Усі люди прагнуть установлювати стосунки прихильності з іншими. При зміні соціального оточення (у нашому випадку надходження в університет) групова приналежність стає домінуючою метою для студента. Отже, студент-першокурсник гостро почуває самітність, відсутність дружби й отверженность, коли вони викликані відсутністю звичної обстановки, друзів і улюблених. Особливо болісно може протікати процес соціально-психологічної адаптації в студентів, що учаться далеко від будинку [5].
Власне психологічна адаптація визначається переживанням комфорту, наявністю позитивних емоцій, зв'язаних з навчанням в університеті. Студент почуває себе здатним до нового для нього діяльності і прагне удосконалюватися в ній, за умови, якщо вона супроводжується позитивно пофарбованими емоціями [6].
Таким чином, студентство являє собою особливу соціальну групу (організаційно об'єднану інститутом вищого утворення), вступ у який супроводжується психологічною, соціальною і соціально-психологічною адаптацією.
Проаналізуємо, як ці психологічні знання адаптації може і повинний використовувати викладач іноземної мови, що працює з першокурсниками. Він одночасно є і куратором навчальної групи, і викладачем, що веде в ній заняття по ИЯ. Безсумнівно, знання описаних вище видів адаптації допоможе йому у виховній роботі з групою. Але для нас більший інтерес будуть представляти методичні прийоми, форми, методи і зміст роботи в період адаптивного фонетичного курсу, спрямовані як на створення доброзичливої, психологічно комфортної обстановки заняття по ИЯ, так і на широке використання адекватних навчальних матеріалів і активних методів навчання в контексті личностно-ориентированного підходу. При цьому важливо підкреслити, що в методиці навчання ИЯ проблема адаптації розглядається в двох планах:
- статична адаптація, тобто адаптація навчальних матеріалів на ИЯ з метою їхнього пристосування до рівня мовної підготовки тих, яких навчають, і
- динамічна адаптація, тобто таке навчання, що передбачає адаптивні методичні заходи, що враховують особливості засвоєння іншомовного матеріалу різними категоріями студентів [7].
Отже, у контексті личностно-ориентированного навчання адаптивний фонетичний курс повинний бути спрямований на особистість студента-першокурсника і формувати в нього готовності, здібності й особистісні якості, що дозволяють оптимальним шляхом і в найкоротший термін створити базу для формування загальнавчальних і спеціальних стратегій оволодіння основами фонологічної компетенції на ИЯ.
Дана мета може бути реалізована в трьох взаємозалежних і взаємообумовлених аспектах: когнітивному, прагматичному і педагогічному.
Прагматичний аспект мети зв'язаний з формуванням у студента основ фонологічної компетенції, а когнітивний - з використанням ИЯ як інструмента мотивації, пізнання ірозвитку його особистості. У свою чергу, педагогічний аспект покликаний визначити по И.И. Халеевой "модус внелингвисти-ческого існування студента лінгвістичного вузу як вторинної мовної особистості". [8]
Список використаної літератури
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К., 1998.
2. Загвязинский В.И., Гриценко Л.И. Основы дидактики высшей школы. - Тюмень, 1999.
3. Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Пер. с польского О.В.Долженко. - Москва, 1986.
4. Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Педагогіка вищої школи: Навч. Посібник. - К., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...