WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей - Реферат

Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей - Реферат

"наскрізне курсове та дипломне проектування", що на їх погляд найбільш вдало відображає сутність технології.
Науковцями ПДАТУ розроблена концептуально, деталізована у робочих варіантах і почи-наючи з 2000 р. впроваджується в навчальний процес з підготовки фахівців освітньо кваліфіка-ційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" із спеціальності "Механізація сільського господарства"; Професійне навчання - "Механізація сільськогосподарського вироб-ництва та гідромеліоративних робіт", "Енергетика сільськогосподарського виробництва"; технологія наскрізної самостійної роботи. Продовжується робота в цьому ж напрямі на ОКР "магістр" із вказаних спеціальностей.
Результати наукових досліджень заслуховувалися на науково-методичнихконференціях Національного аграрного університету, Української інженерно-педагогічної академії, Інституту технології і педагогіки професійної освіти Академії педагогічних наук, Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. В Винниченка, Вінницького державного педагогічного університету, Московського державного університету технологій і управління (Росія) та ін. навчальних і наукових закладах.
Концепція наскрізності в самостійній роботі схвалена і рекомендована до впровадження навчально-методичною комісією інженерних спеціальностей агроосвіти України (травень 2003 р.).
3. Виділення невирішених раніше частини загальної проблеми.
Аналіз наукових досліджень з наскрізності в організації самостійної роботи виявив, що в основному питання програмування технології виконані на концептуальному рівні для спеціальності в цілому, конкретизовані для окремих ОКР де суб'єктами процесу є "студент-викладач", "курсові роботи - дипломні роботи, проекти".
Не розкриті особливості програмування наскрізної самостійної роботи в межах окремих дисциплін фахової випускної групи навчального плану із врахуванням міждисциплінарних зв'язків з іншими дисциплінами, які вивчалися раніше та паралельно.
4. Формування цілей статті.
Постановка задачі. Основною ціллю даної розробки є програмування наскрізної роботи для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства" під час вивчення фахової дисципліни "Теорія машин і механізмів" на ОКР "Бакалавр".
Для реалізації поставленої цілі необхідно вирішити наступні завдання:
1.Виділити з робочої програми базової дисципліни та тих, які читаються паралельно, всі види самостійної роботи, вивчити їх зміст, обсяги.
2. Виділити змістову частину курсової роботи за розділами та фрагментами.
3. Розробити схему тематичного входження необ'ємних видів самостійної роботи базової дисципліни та суміжних дисциплін в курсову роботу.
4. Розробити механізм впровадження та функціонування методики наскрізної самостійної роботи в межах базової дисципліни.
5. Виклад основного матеріалу досліджень.
Теорія механізмів та машин (ТММ) - основа загальнотехнічної підготовки студентів інженерних спеціальностей.
Мета вивчення дисципліни - дати студентам знання, необхідні для подальшого вивчення спеціальних інженерних дисциплін, а також дати знання і навички в області механіки, необхідні під час розробки і експлуатації машин, приладів і апаратів.
Завдання дисципліни - формування уявлень про загальні методи проектування на прикладі механічних систем, здобуття знань з різних розділів механіки, основних гіпотез і моделей механіки, умов їх застосування, набуття первинних навичок практичного проектування і конструювання та забезпечення надійності об'єкта проектування.
Тематика курсового проектування є комплексною інженерною задачею, яка включає кінематичні і кінетостатичні розрахунки, питання конструювання і виконання конструкторської документації - у вигляді пояснювальної записки, складальних креслень і специфікації.
Цим вимогам відповідають такі об'єкти проектування, як приводи сільськогосподарських машин (садильних, збиральних, машин для заготівлі та збирання кормів, механізації тваринницьких ферм тощо), а також механізмів вантажопідйомного і транспортуючого устаткування, засобів малої механізації.
Тематика курсового проектування враховує передовий рівень розвитку науки і техніки, а також накопичений виробничий досвід сільськогосподарського виробництва і, разом з тим, відповідає основним навчальним завданням даної дисципліни.
Найбільшу цінність представляють оригінальні проекти механізмів конкретних машин, пристроїв, які виконуються на теми, рекомендовані керівниками наскрізного дипломного проектування, напрям якого визначений на першому курсі.
Курсовий проект оформляється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки (20-25 сторінок рукописного тексту із схемами та ескізами) і 2-3 аркуші креслень формату А 1 із специфікаціями.
З метою активізації курсового проектування, внесення в нього елементів зацікавленості та приватної ініціативи студента, побудованої на усвідомленні того, що курсовий проект є не лише елементом екзаменаційної оцінки, а й частиною майбутнього дипломного проекту, тема проекту є складовою генеральної схеми наскрізного дипломного проектування, а окремі індивідуальні самостійні роботи (табл.1) є складовими курсового проекту з теорії машин і механізмів. Проекту-вання проходить за наскрізною схемою (рис.1).
На освоєння дисципліни виділяється 108 годин, з них 60 аудиторних та 48 самостійного вивчення програмного матеріалу. До самостійної роботи відноситься позааудиторне вивчення програмного матеріалу обсягом близько 30% в бібліотеках, читальних залах, спеціалізованих лабораторіях та виконання практичних індивідуальних завдань, як правило, розрахунково-графічних робіт (РГР) і домашніх завдань (ДЗ) (табл.1)
Для реалізації наскрізного курсового проектування керівник складає схему наскрізності, включає в неї, як правило, індивідуальні роботи з дисципліни ТММ. Але за необхідності вносяться й роботи з інших дисциплін, які читаються паралельно упродовж семестру. Наприклад, розділ "Список літератури" може бути виконаний як елемент індивідуальної самостійної роботи з дисципліни "Основи інтелектуальної власності". Перелік, зміст та обсяги розділів проекту, які грунтуються на інших дисциплінах, залежить від теми курсового проекту.

 
 

Цікаве

Загрузка...