WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей - Реферат

Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей - Реферат


Реферат на тему:
Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни "Теорія машин і механізмів" студентами агроінженерних спеціальностей
1. Постановка проблеми в загальному вигляді
Підготовка інженерних кадрів для аграрного сектору країни є частиною глобальної проблеми - нагодувати людей і дати сировину для промисловості і при цьому зберегти екологію, механізми відтворення рослинного і тваринного світу.
Інженер-аграрник - специфічна спеціальність. Крім знань і умінь користуватися законами механіки (на що направлена діяльність інженера промислового напряму), він повинен проектувати свою діяльність з огляду на різноманітність характеристик об'єктів - як правило біологічно живих, з специфічними властивостями - механіко-структурними (метал), механіко-технологічними (зерно, добрива, грунт, плоди, коренебульби), агробіологічними (рослина, дерево), зооветеринарними (тварина). При чому основна частина об'єктів біологічно жива і згідно з останніми дослідженнями має свою специфічну психологію ("тварини і рослини").
Тому класичні традиційні підходи до методики навчання агроінженера не спрацьовують.
На перший план виходить самостійна робота. Навчальний час студента вищого закладу освіти передбачає вивчення дисциплін спеціальності в аудиторіях під керівництвом викладача та самостійне опрацювання матеріалу в лабораторіях, інформаційних центрах-бібліотеках, комп'ютерних залах, на полі, фермах.
Академік С.У.Гончаренко виділив близько 10 видів самостійної роботи "суб'єкта, який навчається" для умов школи. Ця праця з підручником, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами, персональним комп'ютером, розв'язування задач, виконання вправ, написання рефератів і творів, самостійні спостереження, лабораторні роботи, дослідницька діяльність, конструювання, моделювання, виконання трудових завдань [1].
Специфіка вищих навчальних закладів інженерного профілю доповнює перелік описовими, домашніми, розрахунковими, графічними, творчими, реферативними роботами, курсовими та дипломними проектами [2].
Останні носять характер навчальних проектів і є в основному продуктом тільки самостійної роботи.
У формуванні професійного світогляду у висококваліфікованого спеціаліста саме поза-аудиторна самостійна робота відіграє надзвичайно важливу роль, так як лише самостійний пошук істини розширює фахові знання, допомагає набути стабільних кваліфікаційних умінь, закріплює виробничі навички, привчає працювати постійно і творчо, сміливо вирішувати поставлені викладачем, а в майбутньому і виробництвом завдання.
Навчити студента самостійно здобувати знання, удосконалювати уміння та навички - основне завдання педагога вищої школи. Навчити студента самостійно працювати - складний і багатогранний процес. Він вимагає творчого пошуку, різних форм педагогічного впливу, розробки різноманітних методичних матеріалів для кожної дисципліни, використання сучасних технічних засобів навчання, розробки активізуючих алгоритмів самостійної роботи.
У нормативних документах відсутній чіткий поділ загального обсягу годин на аудиторні і самостійні. У реальних умовах, складаючи робочі навчальні плани, відправними точками під час формування характеру поділу виступають традиції закладу освіти, факультету, рівень постановки викладання тієї чи іншої дисципліни і, в багатьох випадках, наявність наукової школи та позиція авторитетних педагогів-науковців, які її очолюють.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій з теми
Особливість індивідуальної самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів полягає в тому, що всі вони мають характерні ознаки навчальних проектів.
Навчальні проекти - це елементи відносно нової педагогічної технології під назвою "метод проектів".
Вчені дослідники цього методу розрізняють проекти за діяльністю, предметно-змістовною галуззю знань, характером координації, характером контактів, кількістю учасників та тривалістю виконання [3].
Для умов вищої інженерної школи найбільш підходить "проект за діяльністю" - дослідницький, пошуковий, творчий прикладний, інформаційний. Дійсно необ'ємні самостійні роботи (розрахункові, графічні, описові, домашні) можуть бути виконані в аудиторіях чи домашніх умовах. Їх можна віднести до категорії короткострокових. А курсові проекти - середньої тривалості або довго-строкові [4].
Професор С.О. Сисоєва вважає, що основна задача самостійної роботи і зокрема "методу проектів": "…не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати ці знання самостійно й використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач" [4].
Т.Б. Поянок виділяє наступні етапи вибору форми поведінки студента в навчально-пізнавальній діяльності: підготовчо-мотиваційний, мотиваційно орієнтовний, процесуально-діяльнісний, аналітично-оцінний, корегувальний [4].
Як бачимо на перший план виходить такий критерій як мотивація діяльності студента.
У користь мотиваційних критеріїв говорять педагогічні роздуми професора О.М. Пєхоти. Вона вважає, що головне для педагога в організації самостійної роботи над навчальними проектами це знайти розумний компроміс між академічними та прагматичними знаннями, уміннями, навичками. У свідомості учня (студента) це виглядає таким чином: "Все, що я пізнаю, я знаю для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосовувати" [5].
Значна робота над розробкою методів самостійної роботи проводиться в Інституті механізації і електрифікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного універси-тету (ПДАТУ) [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].
Науковою новизною та оригінальністю останньої є ідея програмування механізму виконання необ'ємних індивідуальних самостійних робіт за темами визначеними напрямом курсового проектування, а виконання курсових робіт проектів - за темами, які є складовими майбутніх дипломних робіт (проектів).
Виконання робіт проводиться за робочими схемами наскрізного курсового і дипломного проектування, які розробляються викладачами - керівниками проектів і закріплюються на перших курсах навчання.
Авторами введені нові педагогічні терміни - "наскрізна самостійна робота",

 
 

Цікаве

Загрузка...