WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови формування екологічної культури студентів-аграрників - Реферат

Педагогічні умови формування екологічної культури студентів-аграрників - Реферат

пізнавальної сфери, фізичних та морально-психічних якостей;
" керованим - визначення конкретного рівня та успішності опанування студентами професійними знаннями, уміннями та навичками, дає можливість своєчасно вжити необхідних заходів для подолання і усування недоліків, внесення своєчасних коректив і доповнень;
" оцінюючим - результатом контролю є, зазвичай, певна оцінка, яка сприяє об'єктивному визначенню рівня професійних знань, умінь і навичок;
" всебічним - охоплювати всі аспекти організації та забезпечення дидактичного процесу, глибину, міцність, дієвість і гнучкість професійних знань, умінь і навичок;
" об'єктивним, неупередженим - відповідати об'єктивній дійсності організації та проведення дидактичного процесу, реальному стану успішності студентів;
" відкритим, гласним - має передбачати проведення відкритих випробувань усіх студентів за одними і тими ж критеріями та показниками.
Важливим фактором формування екологічної культури студентів є екологічне виховання, спрямоване на усвідомлення природної феноменальності людини, яка відповідає за життя й умови життєдіяльності на Землі.
Одним з найважливіших завдань екологічного виховання є формування у студентів і в кожного громадянина стійких установок на раціональне природокористування, вміння бачити за вирішенням окремих проблем віддалені екологічні наслідки втручання в природні процеси, почуття відповідальності перед нинішніми та майбутніми поколіннями за вплив власних дій на здатність природи бути середовищем існування людини.
Витоки екологічного виховання в Україні сягають сивої давнини. Воно спирається на багатовікові традиції, на народну педагогіку. Вивчення природи рідного краю є основою екологічного виховання, а ставлення студентів до природи перш за все формується під впливом знань народних морально-етичних підходів до збереження довкілля. Не можна любити те, про що не маєш уявлення.
Таким чином, зазначені положення дозволяють виокремити наступну педагогічну умову ефективного екологічного виховання: врахування в системі виховної роботи зі студентами народних звичаїв та здійснення виховних впливів на вихованців з опорою на народні морально-етичні традиції українців до збереження довкілля.
Аналіз досвіду виховання екологічних поглядів, переконань, поведінки студентів-аграрників у технікумах та коледжах дозволяє констатувати, що означений процес має відбуватись послідовно, за такими етапами: ознайомлення студентів з основами екологічних знань; формування ставлень студентів до екологічних проблем; формування екологічних поглядів та переконань майбутніх молодших спеціалістів; виховання екологічно безпечних звичок та елементів культурної поведінки, переконань і потреб екологічно безпечної діяльності. Коротко зупинимося на характеристиці означених етапів.
Перший етап формування екологічної культури - ознайомлення з основами екологічних знань, або, іншими словами, їх засвоєння. Результатом ознайомлення з основами екологічних знань є формування відповідного ставлення (позитивного чи негативного) до екологічних проблем та їх осмислення. У загальному психологічному плані осмислення є вищим ступенем розуміння. Результатом осмислення є розуміння матеріалу, що вивчається, утворення відповідних понять та наукових знань, в яких розкривається суть пізнаних предметів і явищ, що виражається у вигляді законів, правил, висновків.
Наступний етап передбачає накопиченні знання про природні об'єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних ситуацій, закріплення нормативних правил поведінки в навколишньому середовищі.
Зазначені позиції в нашому дослідженні є однією з педагогічних умов, що сприяють удосконаленню формування екологічної культури студентів-аграрників.
На цьому етапі дослідження ми дійшли висновку, що процес формування екологічної культури студентів має здійснюватися системно, реалізуючи конструктив трьох провідних факторів - екологічної освіти; екологічного виховання; еколого-практичної діяльності. Обгрунтовані у дослідженні основні принципи, фактори і умови формування екологічної культури студентів створюють об'єктивні можливості розроблення педагогічної системи означеного процесу, що буде предметом наших подальших досліджень.
Таким чином, за результатами нашого дослідження виявлено і теоретично обгрунтовано провідні педагогічні фактори ефективного формування екологічної культури майбутніх молодших спеціалістів-аграрників, до яких віднесено: екологічну освіту; екологічне виховання; еколого-практичну діяльність. Дієвість їх як системи забезпечується комплексом педагогічних умов, зокрема: неперервність екологічної освіти; переконаність педагогічних працівників аграрних закладів освіти в доцільності та необхідності екологізації підготовки випускників; забезпечення всіх спеціальностей сучасною навчально-методичною літературою з екології з домінуванням висвітлення регіональних екологічних проблем; систематична, безперервна мотивація грунтовного оволодіння студентами екологічними знаннями; раціональний вибір і поєднання словесно-наочних форм та методів навчання з методами, що грунтуються на практичній екологічній діяльності та ігровому моделюванні; організація систематичного контролю навчальних досягнень студентів на засадах особистісного підходу; екологізація виховної роботи технікуму чи коледжу; врахування в системі екологічної виховної роботи зі студентами народних звичаїв, морально-етичних традицій українців до збереження довкілля; запровадження діяльнісного підходу до формування екологічних знань, поглядів, переконань, норм поведінки студентів тощо.
Література
1. Рославець Р.М. Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посібн. - Луцьк: Вежа, 1999 - 100 с.
2. Кот Н.М. Педагогічні умови ефективної взаємодії дитячого садка та сім'ї в екологічному вихованні старших дошкільників: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський ДПІ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 24 с.
3. Пономарьова Г.Ф. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів педагогічного коледжу: Дис…канд.. пед. наук: 13.00.01. - Харків, 1997. - 175 с.
4. Олійник Н.Ю. Формування екологічної компетентності студентів гідрометереологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Харків, 2005. - 232 с.
5. Негруца Н.А. Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації аграрного профілю у процесі вивчення економічних дисциплін: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т пед. і псих. проф. освіти АПН України. - К., 2003 - 19 с.
6. Білявський Г.О. Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та впровадження методології впливу екологічної освіти і культури на стратегію гармонійного розвитку України". - К., 2002. - С. 15-29.
7. Концепція екологічної освіти України / Затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 13/6-19 від 20.12.2001 р.) - К.: УІДНСіР, 2002. - С.5-25.
8. Есаулов А.О. Контроль навчальних досягнень студентів (теоретико-методичний аспект). - К.: Національний аграрний університет, 2005. -148 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...